Цепенда Микола Михайлович

науковий ступінь - кандидат географічних наук (з 2010 року)
вчене звання - доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (з 2018 року)
посада - асистент
Додаткова інформація:
Народився у Чернівцях у 1982 р.
Вступ на географічний факультет ЧНУ – вересень 1999 р.
Початок трудової діяльності на факультеті – вересень 2004 р.
Захист дисертації – жовтень 2010 р.
Тема дисертації – «Оцінка господарської освоєності водноресурсного потенціалу Середнього Придністров’я»

Підвищення кваліфікації та стажування

листопад-грудень 2022 р. - стажування у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Довідка №03.01.20/02 від 2 січня 2023 р.

лютий 2021 р. - підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного університету  за програмою "Програма розвитку стресостійкості та основі майндфулнес та технік когнітивно-поведінкової терапії для студентів" (сертифікат №019.7/44 від 1.03.2021).

квітень 2017 р. - підвищення кваліфікації на базі Економічного коледжу "Октав Оніческу" (м. Ботошань, Румунія) у квітні 2017 р.

лютий 2017 р. - підвищення кваліфікації у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (свідоцтво №ПК 01597997\00184-17 від 3 березня 2017 р.).

серпень 2016 р. - стажування (сертифікат) в Академічному товаристві імені Міхала Балуданського (Словаччина). Звіт про стажування розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ, протокол № 2 від 22.02.2017 р.

Отримав сертифікат Британської Ради APTIS, який підтверджує високий рівень володіння ("С") англійською мовою у 2018 р.

Сертифікат MOODLE

Основні публікації

 1. Єремія, Г., Цепенда, М. (2022). Аналіз мотиваційної системи менеджменту готельно-ресторанного комплексу "Георг парк". Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-33
 2. Цепенда М.В., Цепенда М.М., Цепенда Н.Р. Сутність туристично-рекреаційного водокористування, особливості та проблеми його обліку в Україні // Географія та туризм. №51, 2019.
 3. Цепенда М.М. Суверенні держави світу : суспільно-географічний довідник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 226 с.
 4. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці: Чернівец. Нац. Ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 504 с.
 5. Цепенда М.М. Водноресурсний потенціал басейну Середнього Дністра : оцінка величини та господарської освоєності : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2017. 228 с.
 6. Tsependa M., Rudenko V., Maniutina O. Evaluation methods of integral water resources potential of the territory // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2017. – Is.793: Geography. – P.78-84.
 7. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Водноресурсний менеджмент  :  навч.  посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 240 с.
 8. Tsependa, M.V., Tsependa, M.M. The Mid-Dniester basin: assessment of integral water-resource potential / Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (ISSN 1338-9432) Vol. 4, No. 6/2016. – P.163-166.
 9. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 762-763: Географія. С.72-78.
 10. Tsependa, M.V., Tsependa, N.M. & Mel’nik A.A. Current tendencies of change in the streamflow of the tributaries of the middle reach of the Dniester / Geography and Natural Resources (I - 0,27). April 2015, Volume 36, Issue 2, pp 206–213. (DOI: 10.1134/S1875372815020146)
 11. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Водноресурсний менеджмент // Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П.Руденко, М.Т.Гостюк, І.В.Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С.229-254.
 12. Цепенда М., Лапушняк М. Просторовий аналіз економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму в Україні // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. Ч.2. С.292-300.
 13. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник; відп. ред. В.К.Хільчевський. К.: ВГЛ "Обрії", 2012. Т.2(27). С.44-57.
 14. Конструктивна географія: конспект лекцій / укл. М.М.Цепенда. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 55 с.
 15. Економічна та соціальна екологія: метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. М.В.Цепенда, М.М.Цепенда. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 16 с.
 16. Цепенда М.М. Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2012. №18(243). С.28-35.
 17. Руденко В.П., Цепенда М.М. Методичні особливості економічної оцінки водноресурсного потенціалу території // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Чернівці, 22-24 вересня 2011 р.). Чернівці: ЧНУ, 2011. С.217-219.
 18. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Методичні підходи до визначення потенціалу водопостачання // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. 2011. Серія "Географія". Т.24(63). №2. Ч.3. С.307-311.
 19. Цепенда М.М., Винниченко Н.Р. Екологічні проблеми використання рекреаційного потенціалу водних об’єктів // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля" (15-18 травня 2011 р., м. Мукачево-Ужгород). Мукачево, 2011. С.507-508.
 20. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Наукові дослідження розвитку туризму: Розширена навчальна програма. Чернівці: ЧНУ, 2011. 23 с.
 21. Цепенда М.М. Асиміляційний потенціал водних об'єктів: сутність і проблеми трактування // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19-21 травня 2011 р., м. Суми). Суми: Вінниченко М.Д., 2011. С.422-424.
 22. Сухий П.О., Цепенда М.М. Економіко-географічна оцінка біоресурсного потенціалу водних об'єктів // Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. праць. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. Вип. 10(1). С.147-150.
 23. Цепенда М.М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки асиміляційного потенціалу водних об’єктів // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва (м.Дніпропетровськ, 28-30 квітня 2009 р.) / За ред. проф. Л.І.Зеленської. – К.: ДНПВ "Картографія", 2009. Вип. 6. С.272-273.
 24. Цепенда М.М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки гідроенергетичного потенціалу Середнього Придністров’я // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2009. Вип. 18. С.211-219.
 25. Цепенда М.М. Особливості компонентної економіко-географічної оцінки водноресурсного потенціалу території // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2009. №8. С.90-94.
 26. Цепенда М.М. Регіон "Середнє Придністров’я" як об’єкт оцінки рівня господарської освоєності водноресурсного потенціалу // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 434: Географія. Чернівці: Рута, 2009. С.21-27.
 27. Цепенда М.М. Структурування водноресурсного потенціалу // Молоді науковці – географічній науці: зб. наук. праць; за заг. ред. проф. Я.Б.Олійника. Київ: Обрії, 2008. Вип. IV. С.379-381.
 28. Цепенда М.М. Водні ресурси як об’єкт економічної оцінки в сучасних умовах // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира (м.Київ, 20-23 березня 2008 р.). Вип. VI: У 4-х част. Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К.Закусила. К.: Обрії, 2008. С.141-143.
 29. Цепенда М.М. Деякі проблеми термінологічного забезпечення методології та методики оцінки водноресурсного потенціалу // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. Київ: ВГЛ Обрії, 2008. Т. ІІ. С.215-217.
 30. Цепенда М.М. Аналіз методичних проблем оцінки господарської освоєності водноресурсного потенціалу території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник; відп. ред. В.К.Хільчевський. Київ: ВГЛ "Обрії", 2008. Т.15. С.198-205.
 31. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій / Укл.: Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. – Чернівці: ЧНУ, 2007 – 50 с.
 32. Цепенда М.М. Екоєврорегіон як сучасна форма екологічного транскордонного співробітництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Регіон-2006: суспільно-географічні аспекти" (17-18 травня 2006 р., м. Харків). Харків: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2006. С.30-33.
 33. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Основні напрямки розвитку міжнародного туризму та шляхи його екологізації у рамках Єврорегіону "Верхній Прут" // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – С.246-259.
 34. Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.: Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. – Чернівці: ЧНУ, 2005 – 50 с.
 35. Цепенда М.М. Деякі проблеми функціонування системи моніторингу довкілля Дністровсько-Прутського регіону // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування ЧНУ ім.Ю.Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (м.Чернівці, 15-18 грудня 2005 р.). Чернівці: Рута, 2005. С.91-92.
 36. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Проблеми структури, наповнення та інформатизації моніторингу довкілля як чинника збалансованого розвитку України // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 246: Географія. Чернівці: Рута, 2005. С.24-38. (Особистий внесок – 50%; проаналізовано структуру сучасного моніторингу навколишнього середовища, сформульовано висновки)
 37. Гостюк М.Т., Цепенда М.М. Управлінські алгоритми в природоохоронній діяльності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 року. Вип.1 Економічні науки. Ч.2. Чернівці: АНТ Лтд, 2004. С.352-354.
 38. Цепенда М.М. Питання розвитку управління водним господарством України // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 138: Географія. Чернівці: Рута, 2002. С.37-45.

Цитування

Тематика наукових досліджень

Водноресурсний потенціал (оцінка величини та господарської освоєності)
Водноресурсний менеджмент
Туристично-рекреаційне водокористування