Руденко Валерій Петрович

 

Особиста інформація

м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2, корп. 4, ауд. 15
+380372584854
rudenko_valery@ukr.net
v.rudenko@chnu.edu.ua
Дата народження 01.11.1956
Громадянство України

Професійний профіль

Науковий ступінь та спеціальність доктор географічних наук, 11.00.02 – економічна та соціальна географія
Вчене звання професор
Посада завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Факультет географічний
ВНЗ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Посада засумісництвом викладач Буковинської Малої академії наук учнівської молоді

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:

      У поточному році За основним місцем роботи:Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський):-Географія природно-ресурсного потенціалу України, 1 курс, ОП «Менеджмент туристичної індустрії».-Регіональна економіка, 1 курс, , ОП «Менеджмент туристичної індустрії».-Географія природно-ресурсного потенціалу України, 3 курс, ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Географія».Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий):-Методологія та організація наукової роботи в економічній, соціальній та фізичній географії, 1 курс, ОНП «Географія».
У попередні періоди: Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський):-«Техніко-економічні основи виробництва», 2-й курс-«Економічна географія зарубіжних країн», 4-й курс.Рівень вищої освіти – другий (магістерський):-«Методика організації наукової роботи у вищій школі», 1-й курс (5-й курс).Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий):«Студії з економічної та соціальної географії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)» 1 курс.-«Студії з оцінки природно-ресурсного потенціалу», 1 курс.

 

Досвід наукової, науково-педагогічної та адміністративної роботи:

Період (починати з останнього) Етап (опис)
з 4.01.2022-по теперішній час Завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю. Федьковича
з 15.02. 2021 до 3.01.2022 р. професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю Федьковича
з 04.09.2000 до 14.02.2021 р. декан географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
з 1.09.1988 р. до 31.12. 1988 р. та з червня 1990 р. до 31 серпня 2015 р. завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Вересень 1985 р. – травень 1990р. доцент кафедри економічної географії ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Вересень 1982 р. – 1985 р. серпень асистент кафедри економічної географії чернівецького державного університету
Січень-серпень 1982 р. інженер кафедри економічної географії Чернівецького державного ун-ту
Грудень 1978 р. – грудень1981 р. аспірант кафедри економічної географії Чернівецького державного університету
Серпень-листопад 1978 р. лаборант кафедри економічної географії Чернівецького державного ун-ту
Вересень 1973 р. – 1978 р. студент географічного факультету Чернівецького державного ун-ту

 

Навчання та стажування

Період Етап
2024 Виконання програми  “Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Training” в Інституті географії Університету Павла Йозефа Шафарика у Кошицях (Словаччина) з 29 січня до 2 лютого 2024 р. Підтвердження участі
2023 Стажування на
факультеті фізики, математики та природничих наук, факультеті економіки, фінансів
та менеджменту і Інституті просторового менеджменту і соціально-
економічної географії Щецинського університету (Польща) у рамках Erasmus+
2023 Стажування на факультеті економіки, адміністрування та бізнесу Сучавського університету Штефана чел Маре з 19 квітня до 6 червня 2023 р. Сертифікат про стажування
2023 Стажування на факультеті економіки, адміністрування та бізнесу Сучавського університету Штефана чел Маре
2018 Стажування на кафедрі менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
2013 Стажування у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
2008 Стажування на кафедрі економічної і соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Листопад 1985 р. – січень 1986 р. Стажування у Саскачеванському університеті (Канада)
1978 - 1981 Навчання в аспірантурі Чернівецького державного університету
1973 - 1978 Студент географічного факультету Чернівецького державного університету. Спеціальність – географія. Кваліфікація – Географ. Викладач.

 

Персональні навики

Найменування Рівень
Рідна мова Українська - вільно
Іноземна мова Російська – вільно, німецька – зі словником
Комунікаційні компетентності Досвід та навички в організації професійної наукової і викладацької комунікації за час проведення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, керування науковими роботами, навчальними і виробничими практиками, роботи в Екзаменаційних комісіях, в. т. в якості голови, у спеціалізованій вченій раді з захисту кандидатських дисертацій (в якості голови спецради). Досвід організації комунікативних взаємодій в університеті та на факультеті (декан географічного факультету, завідувач кафедри). Комунікативні здібності професійної співпраці набуті за час роботи в Методичній комісії з географії МОН України (заст. голови), експертом експертної ради з освіти при Державній акредитаційній комісії з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та експертом ВАК України.
Організаційна/управлінська компетентність Управлінські компетентності набуті за час роботи на посаді декана географічного факультету, завідувач кафедри, а також в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Цифрові компетентності Обробка та візуалізація статистичної та просторової інформації: базовий рівень
Професійні інтереси Економічна та соціальна географія, менеджмент туристичної індустрії, оцінка природно-ресурсного потенціалу України, історія географії в Україні

 

Додаткова інформація

Участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації:

Був науковим консультантом трьох дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук:

 • Соловей Т.В. (спеціальність 00.07), 2013 р.
 • Заячук М.Д. (спеціальність 11.00.02), 2016 р.
 • Бучко Ж.І. (спеціальність 11.00.11), 2019 р.

Як науковий керівник підготував 14 кандидатів географічних наук та докторів філософії:

 • Вацеба В.Я., 1999 р.
 • Соловей Т. В., 2004 р.
 • Чернюх О.І., 2004 р.
 • Круль Г.Я., 2006 р.
 • Бурка В. Й., 2006 р.
 • Ячнюк М.О., 2010 р.
 • Цепенда М.М., 2010 р.
 • Ємчук Т.В., 2011 р.
 • Григор`єва Г.В., 2011 р.
 • Паламарюк М.Д., 2015 р.
 • Лапушняк М.Д., 2015 р.
 • Єремія Г.І., 2017 р.
 • Джаман Я.В., 2018 р.
 • Вінтоняк А.М., 2021 р.

Впродовж 20 років виконував обов`язки голови (з 2008 р. До кінця 2021 р.) та заступника голови (з 2001 р. до 2008 р.) спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, у якій проведено 90 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 5 спеціальностями: 11.00.01, 11.00.02, 11.00.07, 11.00.11, 11.00.13.

     Опонував дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук Заставецької О.В., Дудника І.М., Нагірної В.П., Машіки Г.В., Шевчука С.М., Афанасьєва О.Є., Штойка П.І., Слюсаренка В.М., Паньків З.П., Палехи Ю.М. та кількох десятків кандидатських дисертацій, дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Долинської Олесі Олегівни.

     Як науковий керівник і безпосередній виконавець працював над реалізацією більше 20 науково-дослідних вітчизняних держбюджетних та госпдоговір них проектів та міжнародних грантових програм. Серед них:

 • Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина» та «Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф, енциклопедист» (гранти Канадського інституту українських студій Альбертського університету 2020/21 та 2016/17 років;
 • «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині (HERITAGE MIS-ETC Coge 829 («Програма ЄС для транскордонної співпраці – Румунія-Україна-Республіка Молдова», 2012 – 2016 р.р.);
 • Українсько-словацькі проєкти з транскордонного туризму М/147 – 2006 та М/33 – 2008;
 • Програма «Демократичні гранти» Посольства США в Україні (2002 р.) з рейтингування природно-ресурсного потенціалу регіонів України;
 • «Підтримка місцевого розвитку та туризму в Карпатському регіоні – PRUK 9802” за програмою Tacis (2001-2002 р.р.);
 • Програма підтримки вищої освіти Інституту відкритого суспільства (OSI/HESP), грант №473/1997 (Будапешт) з картографічного моделювання природно-ресурсного потенціалу України;
 • Програма «Економічні основи природокористування» за підтримки Глобального Екологічного Трастового Фонду (GETF, 1995);
 • Проєкт з оцінки природно-ресурсного потенціалу України за програмою «Трансформація гуманітарних наук в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (1995 р.);
 • Проведена Руденком В.П. еколого-економічна оцінка стартового природно-ресурсного потенціалу України у розрізі 490 адміністративних районів, 24 областей та Автономної Республіки Крим за рекомендацією Адміністрації Президента України розіслана у 1994 р. в усі районні та обласні державні адміністрації держави для використання при розробці програм збалансування природокористування у регіонах.

 

 

Нагороди:

Подяка Президента України (2000 р.)

Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (2016 р.)

Почесна грамота Чернівецької обласної ради

Додаткова інформація:

Народився 26 жовтня 1956 р., у с. Конельська Попівка Жашківського р-ну Черкаської області, Україна. Економіко-географ-ресурсознавець. Доктор географічних наук (з 1992 р.), професор по кафедрі економічної географії (з 1993 р.), академік Української Екологічної Академії наук (з 1995 р.).

У 1978 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, географічний факультет, у якому працював лаборантом, аспірантом, ст. інженером, викладачем, доцентом, професором, з 1990 р. по даний час - завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, з 2000 р. - по даний час - декан географічного факультету.

Кандидатська дисертація: "Природно-ресурсний потенціал території: методика вивчення і оцінки для цілей оптимізації природокористування (на прикладі Середнього Придністров'я)" під керівництвом проф. Ігнатенка М.Г. захищена у 1982 р. в Секторі географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР, докторська дисертація „Природно-ресурсний потенціал і методи його економіко-географічного дослідження (на прикладі України)” захищена в Інституті географії НАН України у 1992 р. Підготував 9 кандидатів наук.

Проходив наукове стажування у Саскачеванському університеті (Канада) у 1985-1986 навчальному році. Був науковим керівником спільних україно-словацьких наукових проектів з екологічного туризму у 2006-2007 р.р. та в 2008-2009 р.р.

У 2018 році пройшов стажування без відриву від освітнього процесу на кафедрі менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Руденко В.П. був та є керівником та виконавцем більше п'ятнадцяти науково-дослідних тем на замовлення безпосередньо Міністерства охорони навколишнього середовища України, Державних управлінь з охорони навколишнього середовища у Чернівецькій, Волинській, Житомирській областях, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що стосувались оцінки природно-ресурсного потенціалу держави. За ініціативи та безпосередньої участі Руденка В.П. в ЧНУ ім. Ю. Федьковича започатковані такі освітні напрями та спеціальності, як: "Екологія та охорона навколишнього середовища" ("Гідроекологія"), "Водопостачання та водовідведення", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Менеджмент організацій", "Туризм", "Економічна та соціальна географія", "Геодезія".

Автор понад 250 наукових праць.

 

 

Найважливіші публікації

2023 рік

 1. Руденко В.П. Вступ. Менеджмент туристичної індустрії: практикум / уклад. Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. 2023. С.3.
 2. Руденко В.П., Руденко С.В. Оцінка природно-рекераційного потенціалу України як основа менеджменту туристичної індустрії. Менеджмент туристичної індустрії: практикум / уклад. Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. 2023. С.93-109.
 3. Руденко В.П., Куцак Ю.В., Хникіна М.В. Замість післямови. Менеджмент туристичної індустрії: практикум / уклад. Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. 2023. С.361-381.
 4. Руденко Валерій. Населення міст радянської України в дослідженнях Мирона Кордуби (за матеріалами переписів 1920-1924 років) / Міста та регіони в епіцентрі просторових змін: зб. наук. праць / за ред. С.П.Запотоцького та К.В.Мезенцева. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2023. С.49.

2022 рік

 1. Rudenko Valerii P., Zayachuk  Myroslav D., Rudenko Stepan V. Geographical developmental specificities of aggregative resource potential of farm economies of Ukraine throughout 2011-2017. Geographia cassoviensis. XVI. 2022. № 1 S.5-19.  DOI :https // doi.org 10.33542/ GC 2022-I-01 (Scopus). індекс Cite Score - 1,0
  https://uge-share.science.upjs.sk/webshared/GCass_web_files/articles/GC-2022-16-1/01_Rudenko_tlac.pdf
  https://www.gcass.science.upjs.sk/copy-of-gc-2021-2
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5934
 2. Руденко В., Куцак Ю., Хникіна М. Випускники-менеджери географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: чверть століття освітньо-наукової співпраці. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 838, 2022. С 47-60.
 3. Руденко В., Баран Л. Географія науки і культури України (УСРР) в оцінці проф. Мирона Кордуби. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. 2022. № 2 (Випуск 53). С.4-10.
 4. Руденко В. Реалізація проєкту «HERITAGE» («СПАДЩИНА») Європейського Союзу в освітній програмі «Менеджмент туристичної індустрії» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол. : Т.Д. Щербан (гол.) та ін.  Мукачево :МДУ, 2022. С.74-75.
 5. Руденко В.П., Білоус  В.А. Підручник географії за принципами сучасної науки для австрійських середніх шкіл Олександра Зупана як визначний географо-педагогічний твір. Географічна наука та освіта : перспективи й інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 19-20 жовт.2022. / [редкол.: Коцур В.В.,  Руденко Л.Г., Маруняк Є.О. та ін.]. - Переяслав (Київ.обл.), 2022.  С.125-129.
 6. Руденко В.П., Грек К.В. Доктор Мирон Кордуба про українську народність, державу і мову. “Професор Юрій Полянський : від плакорів Поділля до засніжених Анд” : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С.52-57. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/6033
 7. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Навчальні програми спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» та 106 «Географія» кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С.73-79, 153-159.

2021 рік

 1. Руденко В.П., Білоус В.А. Професор Олександр Зупан (1847-1920): життя і діяльність в географії. Географія та туризм. 2021. №64. С. 78-86.
 2. Руденко В.П., Грек К.В. Архівні та літературні джерела в дослідженні географо-педагогічної та науково-географічної діяльності професора Мирона Кордуби у Чернівцях (1900-1918 р.р.). Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.)/ Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. С. 164-167.
 3. Руденко В.П., Грек К.В. Географічні дослідження професора Мирона Кордуби в українській топоніміці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 15. 2021. С. 27-38.
 4. Руденко В.П., Грек К.В. Класифікація географічних назв осель Галичини і Буковини Мирона Кордуби як джерело рекреаційно-туристичної діяльності. Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи: збірник матеріалів 2-ї Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, присвяч. 145-річчю геогр. освіти в Чернівец. нац. ун-ті ім.. Ю. Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.) за заг. ред. проф. К.Й. Кілінської. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 55-58.
 5. Руденко В.П., Грек К.В. Населення Радянської України в оцінці доктора М. Кордуби за матеріалами переписів 1920-1924. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті». 25-26 листопада 2021 року. Частина ІІІ. Рівне: Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 106-109.
 6. Руденко В., Грек К. «Територія і населеннє України» (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби. Наукові записки Тернопільського націон. педагог. ун-ту ім.. В. Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль. 2021. №1. С. 4-14.
 7. Rudenko V., Grek K. Professor Myron Kordubas Contribution into Geographical Shevcenkiana. Journal of Education, Health and Sport. 2021. №11(5). S. 110-118.
 8. Білоус В.А., Руденко В.П. Александр Георг Зупан – як видатний географ, кліматолог, педагог. Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 20-21 трав. 2021 р. / [редкол.: Коцур В.П., Руденко Л.Г., Маруняк Є.О. та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.), 2021. С. 13-16.
 9. Руденко В.П., Грек К.В. Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина. Чернівці: Наші книги. 2021. 480 с.
 10. Руденко В.П., Грек К.В., Ємчук Т.В. Регіонально-економічні проблеми розвитку сільського господарства і промислу північно-західної України в дослідженнях доктора Мирона Кордуби. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип. 4(84). Економічні науки. С. 34-49. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2021-4.84.03

2020 рік

 1. Руденко В. Нова книга із серії «Вибраних праць» Олега Шаблія. Український географічний журнал. 2020. №3(111). – С. 64-69 (Scopus).
 2. Руденко В., Грек К. Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа. Часопис соціально-економічної географії. – 2020. Випуск 28. С. 89-95. (Категорія Б).
 3. Руденко В., Грек К. Доктор Мирон Кордуба про проблеми географічної освіти і виховання у двомовних гімназіях Австро-Угорщини. Географія, картографія, географічна освіта: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Місто. 2020. – С. 97-100.
 4. Rudenko, S.S. Leheta, U.V., Rudenko, V.P., Kostyshyn, S.S. and Bialyk, V.D., Overall, D. Melanogaster Cohort Viabilly as A Pollution Indicator of the Atmospheric Air of Urban Landscapes. Pollution, 6(2): 307-323, Spring 2020/ DOI: 10.22059/ poll. 2020.291558.703. Print ISSN: 2383-45 IX Online. ISSN: 2383-4501/ Web Page: https: // jpoll. ut. ac. ir. Email: jpoll. ut. ac. ir.
 5. Валерій Руденко Дослідження доктором Мироном Кордубою проблем географії населення Буковини/ Валерій Руденко, Катерина Грек// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Випуск 824. Географія. – С. 78-83.

2019 рік

 1. Руденко В. «Географічний Атляс» професора Мирона Кордуби / Валерій Руденко, Катерина Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Випуск 814. Географія. – С. 64-69.
 2. Руденко В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу України як основа менеджменту туристичної індустрії / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін.. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 185-220.
 3. Rudenko V. Pedagogical activity and basics of geography teaching of academician Arkadiy Zhukovsky (1922-2014) / Valery Rudenko, Alla Vintonyak // Journal of Education, Health and Sport. – Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University. 2019. – Vol 9, No 11. – P. 46-51/

2018 рік

 1. Руденко В. Аркадій Жуковський в дослідженнях проблем географії населення України/ Валерій Руденко, Алла Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. пр. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2018. – С. 20-24.
 2. Руденко В. Исследование проблем географи религии академиком Аркадием Жуковским / В.П. Руденко, А.М. Винтоняк // Магілёўскі Мерыдыян. – Магілёў: 2018. – Том 18, выпуск 3-4 (43-44). С. 61-64.
 3. Руденко В. Етнографічні напрацювання профессора Мирона Кордуби / Валерій Руденко, Катерина Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн. нац.. ун-т, Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С. 10-13.
 4. Руденко В. Політико-географічні погляди професора Мирона Кордуби у праці «Простір і населення України» (1921) / В.П. Руденко, К.В. Грек // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О.Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій ]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 115-122.
 5. Руденко В. Професор Мирон Кордуба: географічна спадщина / Валерій Руденко, Катерина Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – Вип. 795: Географія. – С. 20-23.
 6. Руденко В. Аналіз природної та культурної спадщини Чернівецької області для розвитку культурно-пізнавального туризму / Валерій Руденко, Альона Лебедєва // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн. нац.. ун-т, Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С. 14-19.
 7. Руденко В.П. Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф, енциклопедист / В. Руденко, А. Пирогівська: Монографія. – Чернівці: Наші книги, 2018. – 366 с.
 8. Руденко В.П. Учений –еколог, викладач / В.П. Руденко, Ю.С. Ющенко, М.В. Білоконь, С.В. Робулець, О.М. Данілова // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – Львів, 2018. – Вип. 17. – С. 199-200.
 9. Руденко В. Суспільно-географічний аналіз культурної спадщини Чернівецької області / В.П. Руденко, А.С. Лебедєва // Регіон-2018: Стратегія оптимального розвитку: Матеріали міжн. наук-практ. конф. (м. Харків 8-9 листопада 2018 р.), 2018. – С. 171-176.

2017 рік

 1. Руденко В. Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України/ Валерій Руденко, Мирослав Заячук, Степан Руденко// Науковий вісник Чернівецького університету – 2017. – Випуск 793. Географія. – С. 5-10.
 2. Руденко В.П. Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф, енциклопедист: Монографія/ В.П. Руденко, А.М. Пирогівська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 360 с. [Електронне вид. на СД-ROM: ISBN 978-966-482-044-5].
 3. Руденко В. Карти потенціалу сільського господарства А. Жуковського в «Ukraine. A concise encyclopaedia»/ Валерій Руденко, Алла Пирогівська// Науковий вісник Чернівецького університету – 2017. – Випуск 793. Географія. С. – 19-25.
 4. Rudenko V. Topical issues of sustainable use of natural resources of the western Ukrainian borderland/ Valeriy Rudenko, Yaroslav Ivakh, Oleh Veklyn// Journal of Geography, Politics and Society. – 2017, 7(2), 24-31. DOI 10.4467/24512249JG.17.012.6628.
 5. Rudenko V. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate/ Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko, HHhhh cjihbv Hanna Ieremiia// Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11: No. 2/ - November, 2017 [www.humangeographies.org.ro]. – P. 231-240/
 6. Ishchenko S. Social-geographic approaches to application of economic-mathematical modeling in predicting the place of Ukrainian farming economies in food market commoditize… Автори Ishchenko S., Rudenko V, Hryhorkiv V, Zaiachuk M. 2017. Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. Випуск 23(2). С. 26-32. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 7. Tsependa M. Evaluation methods of integral water resources potential of the territory/ Mykola Tsependa, Valerii Rudenko, Olena Maniutina// Науковий вісник Чернівецького університету – 2017. – Випуск 793. Географія. – C. 78-84.

2016 рік

 1. Руденко Валерій Петрович: бібліографічний покажчик наукових працб за 1978-2016 роки / упоряд. к.геогр.н., доц. Вацеба В.Я.; відп. за вип. к.геогр.н., доц. Цепенда М.В. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 56 с. https://odnb.odessa.ua/vnn/book/1548
  http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/373604/default

 

Цитування

Тематика наукових досліджень

Еколого-економічна та економіко-географічна оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України, що розуміється як сукупна продуктивність її природних ресурсів – засобів виробництва та предметів споживання, що виражається в їх суспільній споживчій вартості. Друга проблема, що хвилює автора – історія становлення та розвитку української економічної географії. Ним досліджуються також проблеми територіальної організації ПРП держави, його вплив на ефективність національного суспільного комплексу, шляхи раціоналізації природокористування.