Інші публікації, проспекти, брошури та інше

2016 рік

 1. Руденко Валерій Петрович: бібліографічний покажчик наукових працб за 1978-2016 роки / упоряд. к.геогр.н., доц. Вацеба В.Я.; відп. за вип. к.геогр.н., доц. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 56 с.
  https://odnb.odessa.ua/vnn/book/1548
  http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/373604/default

2000-2015 рр.

Науково-популярні посібники

 1. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області. – Львів: ВНТЛ, 2000. – С.17.
 2. Вацеба В.Я., Кирилюк М.І., Заячук М.Д. Довідник для вступників. Програма з екології та економіки природокористування. – Чернівці: Рута. 2002. – С. 34-49.

 Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей

 1. Руденко В.П. Видатний український економіко-географ // Буковинський журнал. -1994,- Ч.3-4.- С.128-131.
 2. Руденко В.П., Рибчук Є.О. Дифференциация уровней оценки как метод изучения перспективного природно-ресурсного потенциала территории //География и природные ресурсы.-І994. – №3.- С.139-144.
 3. Руденко В.П., Онищук Ю.В. Географічні інформаційні системи як основа картографічного моделювання природно-ресурсного потенціалу України // Зелена Буковина.- 1997,- №3-4.- І998.- №1.- С.22-24.
 4. Руденко В.П., Руденко Л.Г. Географічне українознавство в програмі конгресу україністів // Український географічний журнал. – 2002.- № 4.- С.74.
 5. Руденко В.П. Сучасний підручник з суспільної географії // Укр. геогр. журнал. – 2004. № 1.
 6. Жупанський Я.І., Руденко В.П. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті // Укр. геогр. журнал. – 2004. – № 3.
 7. Руденко В.П. Розвиток географічних засад раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. // Укр. геогр. журнал. – 2005. – № 1. – С.11-17.
 8. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Яворе, яворе, нам утіха, тобі – горе! // Зелені Карпати. – 1995. -№1-2. – С. 90 – 91.
 9. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Явір у Карпатах //Лісовий і мисливський журнал. – 1996. – N 2. – С.- 9 – 10.
 10. Гостюк М.Т. Иностранный капитал в экономике Румынии // Экономика Украины, 1995, №6.
 11. Гостюк М.Т. Экономическая ситуация и безработица в Румынии//Экономика Украины, 1995,№8.
 12. Гостюк М.Т. Энергетический кризис в Румынии и пути его преодоления // Экономика Украины, 1997, №11.
 13. Гостюк М.Т.Экономические аспекты военной интеграции в Европе// Вибір, 1997, №1.
 14. Гостюк М.Т. Проблемы расширения Европейского Союза//Вибір,1997, №3-4.
 15. Гостюк М.Т. Динамика и направленность современных интеграционных процессов// Политические исследования, 1998,№1.
 16. Гостюк М.Т. Румыния: десять лет реформ // Політика і час, 1999, №4.
 17. Гостюк М.Т. Экономические аспекты войны в Югославии // Вибір, 2000, №1-2.
 18. Гостюк М.Т. Новые биотехнологии в производстве сельскохозяйственной продукции // Экономика Украины, 2004, №3.
 19. Гостюк М.Т. Зарубежные инвестиции и экономические интересы инвесторов//Экономика Украины, 2005, №8.
 20. Грицку В.С. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області. // Український географічний журнал, №4, 199.- С. 34-38.
 21. Руденко В.П. Розробка проф. А.С.Синявським змісту та структури вузівського підручника із вступу до економічної географії /Проблеми географії України: Тези доп. наук. конф,- Львів, 1994,- С.221-222.
 22. Руденко В.П. Територіальна різноманітність природно-ресурсного потенціалу як показник багатства (якості) його компонентної структури /на матеріалах Прикарпаття/ Адміністративно-територіальний устрій крізь призму інтересів регіонів держави: Тези доп. – Харків, 1994.- С.58-59.
 23. Руденко В.П., Жупанський Я.І., Жук М.В. Ресурсно-інформаційна забезпеченість – необхідна умова формування вільної економічної зони /Вільна економічна зона як форма регіонального розвитку: Тези доп. міжн. наук.-практ. конф. – Ч.3.-Чернівці, І994.- С.20-22.
 24. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Щербанюк М.В. Основні шляхи подолання суперечностей в системі природокористування України /Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства: Тези доп.міжнар.наук.-практ.конф.-Ч.ІІІ.- Чернівці:ЧДУ, 1994.-С.32.
 25. Руденко В.П., Щербанюк М.В. Проблеми та перспективи географічного аналізу зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв¢язків України //Фундаментальні географічні дослідження /стан, проблеми, напрямки; Тези доп.наукпракт.конф.- К., І994.- С.168-169.
 26. Руденко В.П., Щербанюк М.В., Константинова Л.Г., Рибчук Є.О., Онищук Ю.В. ГІС – базований Атлас оцінки природно-ресурсного потенціалу України /Матеріали VІІ заїзду Українського географічного товариства.- Київ, І995.- С.382-383.
 27. Руденко В.П., Вацеба В.Я. Фізико-географічні регіони України у світлі оцінки їх природно-ресурсного потенціалу / Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці: Матер. міжнарод. наук. конф. – Тернопіль, 1999. – С.51-52.
 28. Руденко В.П. Картографічне моделювання стартового природно-ресурсного потенціалу України як засіб пізнання закономірностей його територіального розвитку / Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно – ресурсного потенціалу України: Тези Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці, 24-26 квітня 2000.- С.9-11.
 29. В.Руденко, О.Чернюх. Географічний поділ праці і світове господарство у працях проф. А.С.Синявського. / Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 2000. – С.120-123.
 30. В.П.Руденко, Т.В.Соловей. Виявлення територіальних закономірностей розвитку природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України як інноваційний засіб ресурсно-екологічної безпеки / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 14-16 березня 2001 р.) – Чернівці: Рута, 2001. – С.7-12.
 31. Руденко С.С., Костишин С.С., Руденко В.П. Стан техногенного забруднення агроекосистем Чернівецької області. 1У Симпозіум “Австрія – Україна. Сільське господарство: наука та практика. 26-29 серпня 2002 р. Гумпенштайн/Раумберг Штирія, Австрія. – С.139.
 32. Руденко В.П., Калмуцька Е.І., Джаман В.О. Господарське використання природно-ресурсних комплексів Українських Карпат. / Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно – ресурсного потенціалу України: Тези Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці, 24-26 квітня 2000. – С.149-151.
 33. Руденко В., Чернюх О. Економічне районування України у працях професора Антона Синявського / Праці Наукового товариства ім.. Шевченка. – Т. ХІ: Мат-ли міжнар. наук. конф. „Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” / За ред. Олега Шаблія. – Львів: Наук. т-во ім.. Шевченка, 2003.
 34. Валерій Руденко, Тетяна Соловей, Олег Чернюх. Розвиток конструктивно-географічних ідей українських вчених у першій половині ХХ століття // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів (Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.): Мат-ли п’ятого конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. Ред. В.Балух. – Чернівці: Рута, 2004 р.
 35. Руденко В.П. Проблеми картографічної оцінки величини, структури та продуктивності природно-ресурсного потенціалу природних (фізико-географічних) регіонів України / Матеріали міжн. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа у національному і європейському вимірах”. – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С.253-262.
 36. Руденко В.П. Становлення концепції формування антропогенних та техногенних ландшафтів у працях проф.А.С.Синявського / Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства: Матеріали П Міжн. наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – С.8-10.
 37. Коновалова Н.І. Роль геоінформаційного підходу в дослідженні сільського господарства території. / Матеріали VІІ З¢їзду Українського географічного товариства. – Київ, 1995. – С.374-375.
 38. Бурка Й.А., Коновалова Н.І., Крупій І.Я., Бурка Г.С. Методико-географічні основи формування географічної науки в Україні: Матеріали наук.конф. викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького держуніверситету (4-8 травня 1995р.) – Т.3. Природні науки. – Чернівці: Рута, 1995. – С.92.
 39. Кілінська К.Й., Коновалова Н.І., Морар Т.Т. Економіко-екологічний світогляд – складова частина природоохоронної діяльності. / Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи. Тези виступів учасників наук.-практ. конф. – Чернівці: Митець, 1996. – С.267-269.
 40. Коновалова Н.І., Морар Т.Т. Вплив географічного положення на структурні зміни господарського комплексу Чернівецької області /Соціально-економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи/ друга половина 80-х років – перша половина 90-х років ХХ ст.: Тези доп. наук. конф. Ужгород, 1996. – С.81-83.
 41. Кілінська К.Й., Коновалова Н.І., Морар Т.Т. Сучасне еколого-географічне розуміння деяких питань природокористування. / Матеріали міжнародної наукової конференції: Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці. (6-7 жовтня 1999р.Тернопіль, Україна.–С.59-60).
 42. Коновалова Н.І., Кібич І.В. Вплив екологічного фактору на ефективність АПК Чернівецької області. / Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення ПРП України. Тези 2-ї всеукр. наук. метод. конф. Чернівці 24-26квітня 2000р. – Чернівці, Рута,2000р. – С.122-124.
 43. Коновалова Н.І., Цапу В.Ф., Грицку В.С. Деякі тенденції щодо використання ресурсів соціальної інфраструктури в Чернівецькій області. / Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення ПРП України. Тези 2-ї всеукр. наук. метод. конф. Чернівці 24-26квітня 2000р. – Чернівці, Рута,2000р. – С.124-125.
 44. Кібич І.В., Коновалова Н.І. До питання сталого розвитку Чернівецької області / Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004р.). – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С.209-210.
 45. Бурка Й. А. Про наукову концепцію формування географії будівельної індустрії в Україні // VII з’їзд Українського географічного товариства. Тези доповідей (Київ, 30 травня – 1 червня), – Київ. – 1995. – С. 33 – 34.
 46. Бурка Й. А. Вплив руслових процесів річок Прикарпаття на формування, розміщення і видобуток будівельних корисних копалин // Таврійський науковий вісник. Вип. 5. Тематичний збірник матеріалів республіканської науково-практичної конференції “Еколого-економічні проблеми водогосподарського комплексу Причорноморського регіону і напрямки підвищення ефективності його розвитку”. (25 – 27 листопада 1997 року Херсонський сільськогосподарський інститут). – Херсон. – 1997. – С. 31 – 34.
 47. В.Й. Бурка, Й.А. Бурка. Історико-краєзнавча роль будівельної індустрії. Матеріали першого міжнародного семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства (6 – 7 жовтня 1999 року, м. Тернопіль), Тернопіль, 1999. – С. 155 – 156.
 48. Бурка Й.А., Бурка В.Й. Мінерально-сировинна база промисловості будівельних матеріалів України. Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 92-95.
 49. Йосип Бурка, Володимир Бурка. Історико-географічні аспекти розвитку будівельної індустрії в Україні. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред.. В. Балух. – Чернівці: Рута, 2004. – с. 384 – 388.
 50. Кібич І.В. Екологізація освіти та виховання як нагальна потреба сучасного суспільства. // Наук.-практ. конф. «Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи”: Тези. – Чернівці, 1996. – С. 237-239.
 51. Швиденко А.Й, Данілова О.М., Кібич І.В. Раціональне лісове природокористування – база сталого розвитку. // Міжнар. наук. конф. „Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці” – Тернопіль, 1999. – С.65-66.
 52. Кібич І.В., Бучко Ж.І. Екотуризм як засіб виховання активної еколого-патріотичної свідомості //Мат-ли V конгресу Міжнарод. асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004.- С.326-329.
 53. Кібич І.В. Екологізація АПК – необхідна умова його сталого розвитку //Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплекс України: сучасний стан і перспективи вирішення: Мат-ли ІІ Міжнарод. Наук.-практ. конф. – Київ, 2002.- С. 74-75.
 54. Кібич І.В.,Коновалова Н.І. До питання сталого розвитку Чернівецької області // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Мат-ли ІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. 20-21 квітня 2004 р. – Київ: ВЛГ Обрії, 2004. – С.209-210.
 55. Кібич І.В. Деякі підходи до екологічного вихованя молоді // „Наука і освіта 2005”: Мат-ли VIII міжнар. наук.-практ. конф. Т.16. Екологія.- Дніпропетровськ: наука і освіта, 2005.- С.27-29.
 56. Данілова О.М., Швиденко А.Й. Сучасний ареал явора // Всеукраїнська наукова конференція “Охорона, вивчення та збагачення рослинних ресурсів Буковини”: Тези – Чернівці. – 1997. – С.105-108.
 57. Швиденко А.Й., Данілова О.М., Кібич І.В. Раціональне лісове природокористування – база сталого розвитку Міжнародна наукова конференція “Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці”: Тези. – Тернопіль.- 1999. – С.65-67.