Єремія Ганна Іванівна

Асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Додаткова інформація:

Народилася 22 листопада 1984 року у с. Ванчиківці Новоселицького району Чернівецької області. У 2002 році закінчила Ванчиківську ЗОШ. В 2002 - 2007 році студентка географічногофакультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Отримала диплом з відзнакою "магістр з економіки"

З 2010 р. - асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

З 2013 р. - аспірант кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

З 2017 р. - кандидат географічних наук.

Тренінги:

Студмедіалаб

“Soft skills – що це? Як прокачати, щоб стати успішним?”

Тренінг на тему “Конкуренція як один із кроків до успіху”

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях іноземних держав

 1. Єремія Г. Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.)/ Ганна Єремія//Науковий вісник Чернів. ун-ту.: Зб. наук. праць. Вип. 775-776:Географія.- Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2016. – С.256-263.
 2. Єремія Г. Внесок румуномовних учених у розвиток географічних досліджень на Буковині / Г.Єремія// Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна, 2015: Вип.49- С.103-111.
 3. Єремія Г. І.Костянтин Гурмузакі – видатний румуномовний вчений та дослідник/ Г.І. Єремія // Геополитика и экогеодинамика регионов: научный журнал.- Том 10.- Вып. 1.- Симферополь, 2014.-С. 144-147.
 4. Єремія Г.І. Внесок вченого Костянтина Бретеску в розвиток географічної науки / Г.І. Єремія// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия География.- 2013.- Том 26 (65).- №4.-С.15-25.
 5. Руденко С. Оцінка внеску румуномовних вчених у розвиток української географічної науки (на матеріалах Чернівецького університету) /С. Руденко, Г.Єремія//Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 724-725 -Географія.-Чернівці: ЧНУ, 2014.- С .142-146
 6. Руденко В. Населення фізико-географічних регіонів України та його забезпеченість природно-ресурсним потенціалом/ В.Руденко С. Руденко, Г. Єремія // Економічна та соціальна географія: збірник наукових праць. – Київ, 2015. – Вип. 73.- С.11-14.
 7. Buchko Zh. Etnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia// Часопис соціально-економічної географії. –Харків, 2016.-Вип.209(1).- С.75-79
 8. Rudenko V. Population number and density within physic-geographical region of Ukraine/Rudenko, S. Rudenko, H. Yeremiia // Geographia cassoviensis .- Kosice (Slovakia), 2015.– Vol. IX. –Р. 140-147
 9. V. Rudenko. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate/ V. Rudenko, M. Zayachuk, Z. Buchko, H. Yeremiia// Journal of studies in Human Geography. – Vol.11 - №- November, 2017.- P. 231-240 (Scopus)

Праці апробаційного характеру

 1. Єремія Г. Суспільно-географічні дослідження румуномовних вчених на Буковині /Г. Єремія//V Миколаївські читання (матеріали Міжнарод. наук.-практичної конф. Луцьк, 12-13 травня 2016 року)/ за наук.ред.д.геогр. н., проф. Фесюка В.О., д.е.н., проф.Барського Ю.М.- Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. -  С. 19-22.
 2. Єремія Г.І. Погляди румуномовних учених щодо розвитку туризму на Буковині / Єремія Г.І. // VІІ Міжнародна конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”,2013р.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-С.172-177.
 3. Єремія Г.І. Внесок румуномовних вчених у розвиток географічної науки України в Чернівецькому університеті/ Г.І. Єремія // Міжнарод. наук. конф. “Географічна наука і практика: виклики епохи”, Львів: Львів. нац. ун-т. ім. Івана Франка , 2013.- С.82-84.
 4. Єремія Г.І. Розвиток науки на географічному факультеті Чернівецького національного університету в румунський період (1918-1940рр.)/ Г.І. Єремія // Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіон-2015: суспільно-географічні аспекти»(16-17 квітня 2015 року) .-Харків:Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2015.- С.41-44.
 5. Руденко В.П. Сучасний етап розвитку географічної освіти і науки у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / В.П. Руденко, І.Г. Єремія, С.В. Руденко // Міжнарод. наук.-практ. конф. присвячена 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф. Ярослава Жупанського. – Чернівці, 2014. – С. 223-235
 6. Руденко В. Суспільно-географічний аналіз туристичної діяльності на Буковині румуномовними дослідниками / В. Руденко Г. Єремія // Українська географія: сучасні виклики.Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 280-281
 7. Руденко В.П. Соціально-демографічні дослідження Буковини в працях румуномовних дослідників у міжвоєнний період (1918-1940)/В.П. Руденко, Г.І. Єремія //Матеріали міжнар.наук.конф. – Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2016.- С.37-39
 8. Єремія Г. І.  Розвиток ресторанного господарства як  складової  туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Смик О.С., Єремія Г.І.  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.184-188.
 9. Єремія Г.  Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області) / Смик О., Єремія Г.  // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 300-305.
 10. Єремія Г. Екологічний менеджмент як сучасний інструмент підвиження конкурентноспроможності готельних господарств/  Глобальні виклики індустрії гостинності: економіка, менеджмент, дорадництво: збірник тез доповідей міжнародної наук.-практ.конф. (18-19 травня 2021 р.). К.: НУБіП України, 2021. - с. 230-324.
 11. Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку. Єремія Г. Смик О./ Географія, економіка і туризм: національниі і міжнародний досвід/ Матеріали XV  Міжнародної конференції - Львів, 2021.- с. 249-254.

Курси

Опреаційний менеджмент; Менеджмент готельно-ресторанних послуг; Самоменеджмент; Маркетинг;  Основи географічного менеджменту та маркетингу; Проблеми регіональної економіки.

Стажуння та підвищення кваліфікації:

Різне:

Сертифікат на знання іноземних мов 

Тематика наукових досліджень

Історія розвитку  географічної науки в ЧНУ; суспільно-географічні дослідження  України у румуномовних працях; внесок румуномовних вчених у розвиток суспільної географії України.
Менеджмент сфери послуг. Soft Skills навики.