Ємчук Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Тема дисертації "Оцінка природної захищеності підземних вод басейну річки Прут від забруднення (у межах Чернівецької області)" за шифром 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Захист відбувся 12 грудня 2011 року

Додаткова інформація:

Рік народження. 15.12.1983

Місце народження: місто Снятин, Івано-Франківська область

E-mail: iemchuktania17@gmail.com.            t.iemchuk@chnu.edu.ua

Web: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GfF11Y0AAAAJ 

https://publons.com/researcher/5196193/yemchuk-tatiana/publications/

https://orcid.org/0000-0002-3533-9587

Найважливіші публікації

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

 1. Yemchuk T, Arpul O. (2020) Competitive Positions in Restaurant Business in Present-Day Conditions Based on the Example of Chernivtsi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Naukowego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 34(1), 92 – 107. URL: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7096

ПІДРУЧНИКИ

 1. Менеджмент туристичної індустрії : практикум / уклад. : Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2023. 384 с.
 2. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Основи соціально-економічної географії країн і регіонів світу : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівц. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. 88 с.
 3. Заповідна справа та організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду: навч. посібник / О.М. Данілова, Т.В. Ємчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 ст.
 4. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.
 5. Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич, С.В. Руденко, В.Я. Вацеба, В.С. Грицку, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, М.В. Цепенда, М.О. Ячнюк, М.М. Цепенда, Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 440 с. ISBN 978-966-423-309-2. (Гриф МОН України, лист №1/11 – 7192 від 14.05.2014)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Чубрей О. С., Ємчук Т.В. Навчальні програми спеціальностей 014.07 "Середня освіта (Географія)" та 106 "Географія" кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 188 с.
 2. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Методичні рекомендації̈ до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської̈ роботи (зі спеціальності 014.07 Середня
  освіта (Географія)): метод. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 86 с.
 3. Рекреаційна географія: тестові завдання / укл.: Т.В. Ємчук. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. – 60 с.

ЗАКОРДОННІ МОНОГРАФІЇ

 1. Yemchuk T., Yachniuk M., Palamaryk M. Social Media Marketing: A Concept and Instruments. Strategies, models and technologies of economic systems
  management in the context of international economic integration:
  scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym
  Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina
  Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian
  Academy of Sciences, 2020. S 175 - 185.URL:https://zenodo.org/record/4396286#.YAr8qOlR2Uk
 2. Yemchuk T., Arpul O. Features of formation of competitive advantages of restaurants in the international markets / T. Yemchuk, O.  Arpul // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. S 261-269.URL:https://www.academia.edu/41945628/Strategies_for_sustainable_socio_economic_development_and_mechanisms_their_implementation_in_the_global_dimension_Vol_3?email_work_card=thumbnail
 3. Yemchuk Tetyana The essence, types, and factors of the formation of competitive  advantages of the enterprinse. Conceptual aspects management of competitivenass the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brithenko,  in 2 Vol. / Higher school of social and economic Przeworsk: WSSG,2019. – Vol. 2. – P 108-116URL:https://zenodo.org/record/4458312#.YA158-lR2Uk
 4. Yemchuk T. Substation of the main methods of recovery and Treatment in the Ukranian regions / T. Yemchuk // Management of innovative development the economic entities. Colective monograph/ edited by M/ Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol./ Higher School of Social and ecocomic.  – Przeworsk: Nova Sandec, 2018. – Vol. 2. -  S. 66-73.URL:https://zenodo.org/record/4458281#.YA5mYz1R3IU

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Емчук Т., Арпуль ООценка естественной защищенности подзменых вод от загрязнения (на примере бассейна реки Прут в пределах Черновицкой области) / Т.Емчук, О.Арпуль // ХАБАРШЫСЫ. Вестник Алматинского технологического университета. Алматы. – 2016. – Выпуск 3 (112). – С.128-135.URL:https://readera.org/vestnik-atu/2016-3-112

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

 1.  Ємчук Т.В., Заячук М.Д. Особливості формування лідерських якостей у студентів географічних факультетів. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207. С. 394 - 401. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1493/1448    https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/30
 2. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Формування лідерських якостей здобувачів освіти у виховному процесі закладів загальної середньої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 206. С.121-126. 
 3. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В, Ілку В.В. Сучасні аспекти викладання географії (на прикладі науково-педагогічного проєкту «Інтелект України») Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. № 205.с. 73-78.
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/27
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1267
  DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-73-78
 4. Ємчук Т.В. Підвищення цифрової компетентності педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. Випуск 204.  С 114-119.                       https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1213 https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1213/1139
 5. Ємчук Т.В., Чубрей О.С., Ячнюк М.О. Діагностика здатності майбутніх вчителів географії до професійного самовдосконалення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 86. Київ : Видавничий
  дім «Гельветика», 2022. С 77-84. ISSN 2311-5491.                                                          DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.15  http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-86 http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/86/86_2022.pdf https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5105
 6. Ємчук Т.В. Підвищення цифрової компетентності педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 204. С 114 - 119.       НЗ 204_merged.pdf    https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1213/1139 DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204
 7. Руденко В.П., Грек К.В., Ємчук Т.В. Регіонально-економічні проблеми розвитку сільського господарства і промислу Північно-Західної України в дослідженнях доктора Мирони Кордуби. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Випуск IV (84). 2021. С 34 - 49. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2021-4.84.03
 8. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 34. Том 2. С. 136–140. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/34/part_2/34-2_2021.pdf  
 9. Яворська В.В., Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії і практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. Вип. 75.  Т. 3. С. 160-164. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_3/33.pdf 
 10. Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці) у журналі "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 31 (70). N 3, 2020. URL:http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1.pdf
 11. Підгірна В., Ємчук Т. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Одеса: Видавничий дім "Гельветика". №49, 2020. С. 46 - 51. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7590/1/7308_IR.pdf
 12. Ємчук Т. Конкурентноспроможність закладів ресторанного типу м.Чернівці / Т. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 134 – 145.
 13. Ємчук Т., Лісовенко А. Характеристика конкурентних переваг Ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на прикладі ресторанів «Габсбург»  та «Карпати «Мигово» / Ємчук Т., Лісовенко А.// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 86-92.
 14. Ємчук Т.В. Сільський туризм як форма стимулювання розвитку сільських територій Українських Карпат (на прикладі Путильського району Чернівецької області) // Т.В. Ємчук, О.В. Арпуль // // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 28. - С. 140-147. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2014_28_22

 15. Victor Dotsenko, Oksana Arpul, Natalia Bondar, Tetiana Iemchuk, Olena Dudkina / The development of the restaurants chain in the capital region of Ukraine // Scientific Council of the National University of Food Technologies recommends the journal by printing. Minutes № 8, 28.03.2013.   URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ujfs_2013_1_1_13
 16. Ємчук Т.В. Обґрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України Т.В. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 672 – 673: Географія. – Чернівці: Рута, 2013.- С. 84 – 88. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchnu_2013_672-673_21

 17. Ємчук Т.В. Природно-заповідний фонд Чернівецької області як перспектива розвитку екологічного туризму / Т.В. Ємчук, Н.В. Заблотовська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 633 – 634: Географія. – Чернівці: Рута, 2012.- С162 – 167.

  URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchnu_2012_633-634_39

 18. Ємчук Т.В. Обґрунтування основних напрямів збереження природної якості підземних вод басейну Прута у межах Чернівецької області / Т.В. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 633 – 634: Географія. – Чернівці: Рута, 2012.- С12 – 16.      URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchnu_2012_633-634_4

 19. Ємчук Т.В., Заблотовська Н.В. Природно-заповідний фонд Чернівецької області/ Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. -  Вип. 633-634: Географія. – С. 169 -173. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchnu_2012_633-634_39
 20. Ємчук Т.В. Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Гол.ред. В.К. Хільчевський. – 2011. Т.1 (22). – С. 45-50.

 21. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Аналіз природної схильності підземних вод басейну Прута до забруднення на тлі топографічної різноманітності території / Т.В.Олексійчук (Ємчук) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010, Том 19. – С. 209 – 216.
 22. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Мінеральні форми азоту у підземних водах басейну річки Прут в межах Чернівецької області / Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту імені М.Коцюбинського. Сер. Географія – Вінниця, 2010. – Вип. 20. С 23 – 31.
 23. Петрик Н.А. Етнічний туризм: зміст, особливості і форми / Н.А. Петрик, Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту імені М.Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2010. Вип. 20. - С.210 – 214.
 24. Бак Г.Д. Антропогенний вплив м. Монастириська на зміну якісного стану води в річці Коропець / Г.Д. Бак, Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту імені М.Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2010. Вип. 20. - С.118 – 123.
 25. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Поняття захищеності підземних вод в контексті захисту їх від забруднення / Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту імені М.Коцюбинського. Сер. Географія – Вінниця, 2009. – Вип. 18. С 126–130.
 26. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Літологія зони аерації як один із параметрів оцінки схильності ґрунтових вод до забруднення // Наук. вісн. ЧНУ: Збірн. наук. пр. Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 151-158.
 27. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Оцінка природної схильності ґрунтових вод басейну річки Прут до забруднення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / В.К.Хільчевський – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009, Том 17. – С. 147 – 156.
 28. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Ґрунтові води Прут-Дністерського межиріччя Чернівецької області: деякі особливості їх залягання // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – 2008. – Вип.16. С 32–37.
 29. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Оцінка чинників, умов та процесів самоочищення річкових вод (на прикладі середньої течії річки Прут). Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. у 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІІ. – С 174 – 176.

ЗАКОРДОННІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Yemchuk T. Charecteristics of competitive advantages of restaurant business in modern business condition (on the examples of Gabsburg restaurant and Karpaty Migovo restaurant) / T.Yemchuk // Main Theme of 34 International scientific Conference on “Research Issues in Geography of Industry and Services”  2018, Cracow-Warsaw  -S 114-115. URL:https://www.researchgate.net/profile/Marta_Czyzewska5/publication/329671628_Problematyka_34_Miedzynarodowej_Konferencji_Naukowej_nt_Problematyka_badawcza_geografii_przemyslu_i_uslug_Main_Theme_of_34_th_International_Scientific_Conference_on_Research_Issues_in_Geography_of_Ind/links/5c149aa392851c39ebedf380/Problematyka-34-Miedzynarodowej-Konferencji-Naukowej-nt-Problematyka-badawcza-geografii-przemyslu-i-uslug-Main-Theme-of-34-th-International-Scientific-Conference-on-Research-Issues-in-Geography-of-Ind.pdf

МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Ємчук Т.В. Семенюк І.В. КОНЦЕПТ «КОМУНІКАЦІЯ» У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.  Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2023. С. 14-17.  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8644
 2. Ємчук Т.В. Білан М.Г. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – КЛЮЧ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ.  Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2023. С. 102-105. https://archer.chnu.edu.ua/submissions
 3. Ємчук Т.В., Тощук І.О. Форми соціально-педагогічної роботи для розвитку лідерського потенціалу студентів-географів в університетському середовищі. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу :
  Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26
  листопада 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2022. С. 9-12.                                                                                                              https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2022/12/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2022.pdf
 4. Дякур І.Г., Ахтемійчук В.В., Ємчук Т.В. Реалізація професійного самовдосконалення майбутніх вчителів географії у закладах вищої освіти України. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 листопада 2021 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. С.9 - 12.  https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2021/12/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2021.pdf
 5. Ємчук Т.В., Сіщук Н.М.  Необхідність свторення шкільного музею як краєзнавчого осередку в школі при вивченні географії (на прикладі Яремчанського ліцею № 1). Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 листопада 2021 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. С.16 - 20.  https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2021/12/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2021.pdf
 6. Порфірюк А.П., Ємчук Т.В. Формування стратегії просування туристичного підприємства через Інтернет. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 листопада 2021 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. С.122 - 12.  https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2021/12/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2021.pdf
 7. Ємчук Т.В. До питання естетичної оцінки територій та об'єктів природно-заповідного фонду :  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції  (м.Одеса, 24 - 25 вересня 2021 р.) / ГО "Інститут інноваційної освіти"; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса : ГО "Інститут інноваційної освіти", 2021. С. 93-97. https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2021/10/ScTechInn-Odesa-Sept2021.pdf 
 8. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О., Чубрей О.С. Географічні карти та їх місце у сучасному суспільстві. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного
  інноваційного розвитку : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної
  конференції (м. Київ, 26–27 березня 2021 р.). Київ : ГО
  «Інститут інноваційної освіти», 2021. С. 3-5. https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2021/04/ScEdSoc-Kyiv-Mar2021.pdf 
 9. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Соціальні мережі як інструмент просування продукту туристичних підприємств. Географія, картографія, географічна освіта: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м.Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Місто.2020. – С.299-305.
 10. Ємчук Т.В., Гатиж В.Д. Дослідження лояльності споживачів (на прикладі кав’ярень м. Чернівці) // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. С 120 – 122. URL:https://fakultet.site/data/conference-gost2019.pdf
 11. Ємчук Т.В., Марчук Г.В. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Національного природного парку «Гуцульщина» // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. С 23 – 25.   URL:https://fakultet.site/data/conference-gost2019.pdf
 12. Ємчук Т.В. Особливості розвитку екотуризму Чернівецької області / Т.В. Ємчук, Т.А. Сланіна // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  -  С. 255-256.
 13. Ємчук Т.В. Велосипедний туризм: передумови розвитку, регіональні особливості та перспективи розвитку / Т.В. Ємчук, М.О. Ячнюк, А.М. Любий // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  -  С. 256-258.
 14. Ємчук Т.В. Оцінка якості підземних вод басейну річки Прут у межах Чернівецької області / Т.В. Ємчук // Географические и геоэкологические исследование в Украине и сопредельных территориях: Материалы Всеукраинской научной конференции с международным участием студентов, аспирантов и молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙРИ, 2012. – 150 с. – С. 111 – 112.
 15. Ємчук Т.В. Оцінка природної захищеності підземних вод басейну річки прут від забруднення (в межах Чернівецької області) / Т.В. Ємчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Чернівці 22 – 24 вересня 2011 р). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С 89 -92.
 16. Ємчук Т.В. Регіональна оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування / Т.В. Ємчук // Матеріали IX Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених «Шевченківська весна» ». – К.: Обрії, 2011.– С. 148 – 151.
 17. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Оцінка літології зони аерації зони аерації басейну річки Прут в межах Чернівецької області (за методикою DRASTIC) / Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 367 – 369.
 18. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Забезпечення Львівської області закладами туристичної інфраструктури / Т.В. Олексійчук, Ю.В. Шимоняк, О.В. Арпуль // Молоді науковці – географічній науці: збірник наукових праць Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – К.: Видавництво географічної літератури «ОБРІЇ», 2010 Вип. VI. – С. 221 – 224.
 19. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Теоретичні аспекти вивчення природної схильності підземних вод до забруднення. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції: Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія (29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Луганськ), 2009. – С.150 – 152.
 20. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Вивчення природної схильності підземних вод до забруднення / Т.В. Олексійчук (Ємчук) // Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Молоді наковці – географічній науці». – К., 2009. – Випуски V. – С. 184 – 186.
 21. Олексійчук (Ємчук) Т.В., Петрик Н.А. Етнос з огляду на туризм і туризм з точки зору етнології: суть парадоксальної залежності. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції: Географія і туризм: європейський досвід (9-11 жовтня 2009 р., Львів-Брюховичі), 2009. – С. 129 – 132. (6)
 22. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Картографування вибраних параметрів оцінки схильності ґрунтових вод до забруднення у межах басейну Прута (за методикою DRASTIC). Молоді наковці – географічній науці // Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції. – К., 2008. – Випуски IV. – С. 125 – 127.
 23. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) / Тези доповідей другої міжнародної науково-технічної конференції "Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки", присвячені 75 річчю Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2007 р.
 24. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006 року). Біологічні, хімічні та географічні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – 304 с.
 25. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Оцінка самоочисної здатності вод р. Прут у районі м. Снятина //Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Біологічні, хімічні та географічні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – 336 с.
 26. Олексійчук (Ємчук) Т.В. Самоочисна здатність річкової екосистеми Прута та її кількісна оцінка // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Біологічні, хімічні та географічні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – 390 с.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Осачук Оксана (асист. Ємчук Т.В.). До питання формування лідерських якостей вчителів (2022).
 2. Семенюк Ілона (асист. Ємчук Т.В.). Концепт "комунікація" у системі педагогічних досліджень (2022).
 3. Сіщук Наталія (асист. Ємчук Т.В.). Застосування краєзнавчого принципу на уроках географії (2021).
 4. Семенюк Ілона (асист. Ємчук Т.В.). Досвід Європи щодо розвитку ринку освітніх послуг (2021).
 5. Сіщук Наталія (асист. Ємчук Т.В.) Реалізація краєзнавчого принципу при вивченні географії в школі (2020)
 6. Сіщук Наталія (асист. Ємчук Т.В.) Рекреаційний потенціал Івано-Франківської області (2019).
 7. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Формування конкурентних переваг у сучасних умовах господарювання
 8. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Характеристика конкурентних переваг ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання (на прикладі ресторанів “Габсбург” та “Карпати” Мигово)
 9. Наталя Матощук (асист. Ємчук Т.В.) Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
 10. Анастасія Кристинюк (асист. Ємчук Т.В.) Водно-рекреаційний потенціал Карпатського регіону як основа менеджменту у водному туризмі
 11. Жанна Андрецуляк ( асист. Ємчук Т.В.) Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Чернівецькій області (2015)
 12. Тетяна Сланіна ( асист. Ємчук Т.В.) Розробка екомаршрутів, як основа розвитку екологічного туризму на територіях ПЗФ (на прикладі Чернівецької області) (2015)
 13. Юлія Шимоняк (Олексійчук Т.В.) Туристично-рекреаційна характеристика центрів туризму (на прикладі міст України)
 14. Світлана Цуркан (Олексійчук Т.В.) Інфраструктурне забезпечення Чернівецької області
 15. Наталія Петрик (Олексійчук Т.В.) Етнографічні групи Карпатського району та їхній вплив на становлення етнографічної культури
 16. Юрій Перепічка (Олексійчук Т.В.) Курортополіс Трускавець. Як складова частина санаторно-курортного господарства України Чернівці

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Туризм» (Львів, 2011) на тему «Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині XX століття)», де посіла перше місце Петрик Н.

Тематика наукових досліджень

Конкурентні переваги ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання
Конкурентноспроможність закладів туристичної сфери. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні

Наукове стажування та підвищення кваліфікації

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту і туризму з 25 листопада по 25 грудня 2016 р.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, кафедра географії України та туризму з 19 квітня по 15 червня 2021 р. http://ecogeo.cv.ua/wp-content/uploads/2021/10/Ємчук1.pdf

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) з 22 березня 2021 року по 27 березня 2021 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). Тема «Актуальні питання сучасної географічної освіти». Серія ПК-02071240 № 559/2021 від «29» березня 20121 р. Загальний обсяг програми – 30 годин (1 кредит ЄКТС).Форма підвищення кваліфікації – дистанційна.

Сертифікат «Основи користування Moodle» (2 тижневий в обсязі 3 кредити (90 годин)) 19.04 2020.

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

VII Міжнародна науково-практична конференція "Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку" (на умовах дистанційної участі). 26 - 27 березня 2021, м.Київ

IV Міжнародна науково-практична конференція "Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект" (на умовах дистанційної участі). 24-25 вересня 2021 року, м.Одеса

ВЕБІНАРИ

Стала та відновлювана енергетика. Основи

Психологія стресу та способи боротьби з ним

Добробут планети: що має знати й вміти кожен

Менеджмент

Екопрактики для сільського господарства та громад

Зрозуміло про конфлікт інтересів

Культура толерантності: як побудувати суспільство комфортне для всіх. 

Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС)

Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів. Форма навчання дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС)

Складна тема "Ландшафт": як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту.

Дослідження в Антарктиді: що вивчають українські полярники на станції "Академік Вернадський"

ЗАХОДИ

Андріївські вечорниці

Екобесіда

Екологічний брейн-ринг