Тематика курсових та кваліфікаційних робіт бакалаврського рівня

2023-2024 н.р.

ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ"
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
у 2023-2024 навчальному році     

№ п/п ПІБ студента Тема роботи ПІБ викладача
1. Губчак Наталія Миколаївна Тайм-менеджмент: шляхи підвищення ефективності використання робочого часу в організації   к.геогр.н., ас. Єремія Ганна Іванівна  
2. Шпинет Анна Борисівна Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі туристичного оператора Join Up)  к.геогр.н., ас. Єремія Ганна Іванівна  
3. Андрусяк Євгенія Миколаївна Менеджмент в управлінні якістю продукції   к.геогр.н., ас. Єремія Ганна Іванівна  
4. Лупашку Максим Віталійович Мотивація праці персоналу як фактор ефективного управління (на прикладі компанії Bacara Coffee)  к.геогр.н., ас. Єремія Ганна Іванівна  
5. Гаврилюк Христина Анатоліївна Туристичний бізнес в економічному просторі України к.е.н., доц. Підгірна Валентина Никифорівна
6. Касько Каріна Андріївна Сучасні тенденції розвитку та впровадження інновацій готельно-ресторанними підприємствами к.е.н., доц. Підгірна Валентина Никифорівна
7. Малиш Антоніна Михайлівна Управління ринком туристичних послуг в умовах воєнних конфліктів  к.е.н., доц. Підгірна Валентина Никифорівна
8. Лесюк Володимир Романович Сучасний стан та тенденції розвитку інфраструктури екотуризму к.геогр.н., ас. Ємчук Тетяна Володимирівна
9. Головатий Роман Миколайович Особливості менеджменту фестивального туризму в Україні к.геогр.н., ас. Ємчук Тетяна Володимирівна
10. Шеремета Ростислав Володимирович Особливості організації екскурсійної діяльності для осіб з інвалідністю: управлінський аспект д.п.н., проф. Чубрей Олександра Степанівна
11. Заєць Марія Василівна Впровадження на практиці  науково-прикладного проєкту ЄС “Heritage” щодо розвитку туризму у Чернівецькій області та Сучавському повіті д.геогр.н., проф. Руденко Валерій Петрович, к.геогр.н., ас. Єремія Ганна Іванівна  
12. Іванюк Анастасія Ігорівна Формування іміджу туристичної організації "ДМ Турсервіс".          к.геогр.н., доц. Бурка Володимир Йосипович
13. Руснак Наталія Юріївна Особливості розвитку медичного туризму на сучасному етапі к.е.н., доц. Підгірна Валентина Никифорівна

Тематика курсових робіт для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії"

304 група

п/п

ПІБ викладача Тема курсової роботи ПІБ студента
1 Руденко В.П. Румуномовна наукова економічна спадщина Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Юрія Федьковича Панцир Єлізавета
2 Єремія Г.І. Маркетинг в соціальних мережах як інструмент просування бізнесу Михайлова Юлія
3 Єремія Г.І. PR технології   та їх роль у просуванні туристичного бренду Скрипник Вікторія
4 Єремія Г.І. Роль лідерства в сучасному менеджменті туристичної індустрії Долинюк Арсен
5 Цепенда М.М. Екологічні аспекти туристичної діяльності Максимчук Володимир
6 Цепенда М.М. Сучасні тенденції розвитку овертуризму Тірон Павло
7 Цепенда М.М. Водноресурсний менеджмент в туристичній індустрії Чередарик Олег
8 Цепенда М.М. Андертуризм - феномен сучасного туризму Решетнік Віталій
9 Ємчук Т.В. Сучасний стан та перспективи розвитку фототуризму в світі та Україні Греськів А.
10 Ємчук Т.В. Теоретичні аспекти міжнародного туризму Абрамович Є.
11 Підгірна В.Н. Туристичні кластери як інноваційний напрям економічного розвитку Баволяк Олег
12 Підгірна В.Н. Особливості формування та реалізації туристичної політики: зарубіжний досвід Мельничук Наталія
13 Підгірна В.Н. Особливості функціонування суб'єктів туристичної індустрії в умовах війни Радик Володимир
14 Паламарюк М.Ю. Інноваційні форми і напрями екскурсійної діяльності в Україні Шевцова Любов
15 Паламарюк М.Ю. Управління якістю продукту сільського туризму в Україні Давідова Тетяна
16 Паламарюк М.Ю. Управління підприємствами ресторанного господарства в Україні Ходан Олександр
17 Ячнюк М.О. Особливості менеджменту в туристичній фірмі Савка Яна
18 Ячнюк М.О. Державне регулювання туристичною діяльністю в Україні Мартинюк Ангеліна
19 Ячнюк М.О. Стратегії розвитку туризму в Україні в сьогоднішніх реаліях Соломян Максим
20 Данілова О.М. Організація пляжного туризму на курортах Болгарії та Греції Репчук Ксенія
21 Данілова О.М. Організаційні аспекти формування та функціонування туристичних кластерів Бізова Катерина
22 Данілова О.М Вплив війни на розвиток туризму в Україні Стратійчук Діана

 

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2-го курсу
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 106 "Географія"
галузі знань 10 "Природничі науки"
освітньо-професійної програми "Географія"
на 2023-2024 н.р.

 1. Професор Олександр Зупан : світова географічна спадщина
 2. Географічні особливості новітніх галузей господарства
 3. Географія сільського господарства: сучасний стан та тенденції розвитку.
 4. Продовольча проблема як одна із глобальних проблем людства.
 5. Економіко-географічна характеристика легкої промисловості України.
 6. Якість життя населення України: суспільно-географічна особливість
 7. Гендерний вимір сучасного стану освіти України
 8. Гендерний підхід в управлінні громадою
 9. Суспільно-географічний аналіз розвитку електротранспорту в Україні.
 10. Концепція розвитку «зелених міст»
 11. Економіко-географічний аналіз ринку праці області України (за вибором).
 12. Україна на ринку інноваційних технологій – географічний аспект

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2-го курсу
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014.07 "Середня освіта (Географія)"
галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка"
освітньо-професійної програми "Географія"
на 2023-2024 н.р.

 1. Підручник "Основи фізичної географії" професора Чернівецького університету Олександра Зупана як твір загальноєвропейського рівня.
 2. Підручник з географії проф. Мирона Кордуби як загальноукраїнське надбання
 3. Студентоценризм як тренд сучасної освіти
 4. Партнерство між школою та батьками в новій українській школі.
 5. Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.
 6. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу географії
 7. Методи роботи з картою при вивченні географії України
 8. Роль вищої освіти у діяльності підприємницького бізнесу в Україні
 9. Роль шкільної освіти в розвитку молодіжного підприємництва
 10. Освіта та освітній капітал к складова людського капіталу
 11. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО
 12. Особливості організації індивідуальної роботи з учнями на уроках географії
 13. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів
 14. Особливості використання картографічного веб-сервісу Google Maps на уроках географії.
 15. Особливості використання додатка Google Earth на уроках географії.
 16. Можливості застосування геоінформаційних додатків на основі вільних географічних баз даних у мобільних пристроях учнів при вивченні  географії в школі.
 17. Можливості застосування мобільних навігаційних додатків при вивченні  географії в школі.
 18. Геокешинг як засіб розвитку пізнавальної активності дітей шкільного віку
 19. Квест-екскурсія як інтерактивна форма навчання дітей шкільного віку
 20. Використання ігрових технологій на уроках географії.
 21. Нестандартні уроки географії
 22. Візуалізація навчального матеріалу на уроках географії
 23. Організація навчально-пошукової роботи у процесі вивчення курсу економічної та соціяльної  географії.
 24. Використання опорних конспектів при вивченні економічної географії.
 25. Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі.
 26. Конфлікти та шляхи їх подолання в практичній педагогічній діяльності  вчителя
 27. Розвиток емоційного інтелекту як основа формування  позитивного ставлення учнів до навчання

2022-2023 н.р.

ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ"
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тематика курсових робіт для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" на 2022-2023 н.р.

304 група

Студент Теми роботи Керівник
Андрусяк Євгенія Миколаївна Формування трудового колективу готельного комплексу (за вибором студента)  Єремія Г.І.
Гаврилюк Христина Анатоліївна Туристичний бізнес в економічному просторі України  Підгірна В.Н.
Головатий Роман Миколайович Дослідження керівництва та ролі лідерства в колективі  Ємчук Т.В.
Губчак Наталія Миколаївна Конфлікти та їх вплив на результат праці персоналу підприємств сфери послуг  Єремія Г.І.
Заєць Марія Василівна HERITAGE - науково прикладний проєкт ЄС розвитку туризму у Чернівецькій області та Сучавському повіті Руденко В.П.

Єремія Г.І.

Іванюк Анастасія Ігорівна Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в готельних підприємствах України  Бурка В.Й.
Касько Каріна Андріївна Сучасні тенденції розвитку та впровадження інновацій в готельно-ресторанні підприємства в умовах пандемії COVID-19  Підгірна В.Н.
Лесюк Володимир Романович Психологія та етика ділових відносин в системі управління підприємством.  Ємчук Т.В.
Лупашку Максим Віталійович Інноваційні трансформації в готельно-ресторанному бізнесі.  Єремія Г.І.
Малиш Антоніна Михайлівна Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг  Підгірна В.Н.
Руснак Наталія Юріївна Особливості розвитку медичного туризму  Підгірна В.Н.
Шеремета Ростислав Володимирович Особливості організаціі екскурсійноі діяльності для дітей з особливими потребами Чубрей О.С.
Шпинет Анна Борисівна Інтернет-технології в діяльності сучасного туристичного підприємства  Єремія Г.І.

 

 ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 073 "Менеджмент", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" на 2022-2023 н.р.

404 група

Студент Тема  роботи Керівник
Бота Ніколетта Використання сучасних інтернет-технологій в туристичному бізнесі (на прикладі туристичних підприємств Чернівецької області) к.с.-г.н, доц. Данілова О.М.
Кобан Ніколіна Специфіка туристично-рекреаційного водокористування підприємств готельного типу к.геогр.н., доц. Цепенда М.М.
Душинський Валентин Управління бізнес-процесами в туризмі (на прикладі туристичного підприємства) к.с.-г.н, доц. Данілова О.М.
Яніна Тетяна Перспективи розвитку медичного туризму в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду к.е.н., доц. Підгірна В.Н.
Фенік Анастасія Менеджмент конкурентних переваг ринку туристичних послуг в Україні к.е.н., доц. Підгірна В.Н.
Пирожок Альона Особливості організації виїзного міжнародного туризму (на прикладі туристичного підприємства) к.с.-г.н, доц. Данілова О.М.
Чекурина Анастасія Основні аспекти розвитку подієвого туризму в Карпатському рекреаційному регіоні д.пед.н., проф. Чубрей О.С.
Пентелейчук Дана Управлінські аспекти розвитку туристичної інфраструктури в Чернівецькій області к.с.-г.н, доц. Данілова О.М.
Тимчук Станіслав Менеджмент лісорекреційних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) к.с.-г.н, доц. Данілова О.М.
Гор Софіко Конкурентоспроможність ресторанного бізнесу в умовах війни (на прикладі кав'ярень міста Чернівці) к.геогр.н., доц. Ємчук Т.В.

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2 -го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/15jhXoEBUSrXDPf8w5DJX2Wm21IOJxxUmymJpdSEeowE/edit

 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Висвітлення у шкільних підручниках проблем національної безпеки України: аналіз із позиції критичної географії

Чубрей О.С. Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Чубрей О.С. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з географії у ЗЗСО

Чубрей О.С. Використання інноваційних медіаресурсів на уроках географії

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Особливості організації індивідуальної роботи з учнями на уроках географії

Чубрей О.С. Організація соціокультурного простору сучасних закладів освіти засобами музейної педагогіки

Чубрей О.С. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів

Чубрей О.С. Методика проведення інтегрованих уроків географії

Чубрей О.С. Використання STEM–технологій на уроках географії

Ємчук Т.В.  Роль натуральної наочності у викладанні географії в ЗЗСО

Ємчук Т.В.  Дослідницький підхід при викладанні географії

Ємчук Т.В.  Сучасні тенденції професійного вчителів у США

Ємчук Т.В.  Вивчення методів і засобів географії минулого

Ємчук Т.В.   Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Антона Синявського (1866-1951)

Руденко В.П. Проблема утраквізму (двомовності) в географо-педагогічній освіті

Руденко В.П. Географо-педагогічні напрацювання викладачів Інституту географії Чернівецького університету (20-30 роки ХХ ст.)

Руденко В.П. Аркадій Жуковський (1922-2014 рр.) як географ-педагог

Данілова О.М. Використання інформаційних технологій навчання на уроках географії

Данілова О.М. Сучасні засоби навчання географії

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Бурка В. Й. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу (за вибором)

Бурка В. Й Методичні особливості вивчення розділу (за вибором) в курсі «Географія материків та океанів»

Бурка В. Й Методика проведення навчальних екскурсій з географії у шкільному курсі географії

Бурка В. Й. Використання опорних конспектів при вивченні економічної і соціальної географії у шкільному курсі

Ячнюк М.О. Просторовий аспект дослідження регіональних особливостей діяльності закладу освіти гірської місцевості

Ячнюк М.О. Педагогічний потенціал культурно-дозвіллєвої діяльності ЗЗСО в гірській місцевості

Ячнюк М.О. Методика організації і проведення туристичних мандрівок з учнями у ЗЗСО

Цепенда М.М. Особливості використання картографічного веб-сервісу Google Maps на уроках географії.

Цепенда М.М. Особливості використання додатка Google Earth на уроках географії.

Цепенда М.М. Можливості застосування геоінформаційних додатків на основі вільних географічних баз даних у мобільних пристроях учнів при вивченні географії в школі.

Цепенда М.М. Можливості застосування мобільних навігаційних додатків при вивченні географії в школі.

 

Кафедра фізичної географі, геоморфології та палеогеографії

Рідуш Б.Т. Геоморфологічні спостереження у шкільному краєзнавстві (за регіонами)

Рідуш Б.Т. Сучасні погляди на утворення Східних Карпат та їх подання в шкільній географії

Рідуш Б.Т. Новітні наукові дані про внутрішню будову Землі та їх відображення в шкільному курсі географії

Ходан Г.Д. Використання анімаційних карт в шкільному курсі фізичної географії

Ходан Г.Д. Реалізація інноваційних методів навчання під час вивчення шкільної фізичної географії

Ходан Г.Д. Уроки узагальнення та систематизації знань при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів» (7 клас)

Годзіньска І.Л Загальнi риси рельефу своєї місцевостi

Годзінська І.Л.  Музейна справа в освiтньому процесi

Холявчук Д.І. Застосування візуалізацій космічного моніторингу Землі у навчанні географії

Холявчук Д.І. Фенологічні спостереження у дослідницькій роботі школярів.

Холявчук Д.І. Природні явища та спостереження за ними.

Кирилюк С.М. Радіаційний фон у м. Чернівці впродовж 2022 р.

Кирилюк С.М. Розробка моделей антропогенної трансформації території методом рівнозваженої пооб'єктної оцінки

Кирилюк С.М. Фітоценотичне картування басейнів малих річок Хотинської височини

Добинда І.П. Краєзнавчий гурток та його роль у поширенні географічних знань

Добинда І.П. Методика організації та проведення позакласних і позаурочних заходів з географії

Добинда І.П. Методика організації та проведення нетрадиційних форм уроків географії

Чернега П.І. Краєзнавчі особливості своєї території (області, району, ТГ) та їх використання в позакласній роботі з географії

Чернега П.І. Тектонічна будова території України та приуроченість до них мінерально-сировинних ресурсів

Чернега П.І. Структурні елементи земної кори та їх відображення в рельєфі материків (за вибором студента)

Проскурняк М.М. Ландшафтна спадщина рідного краю (села, міста)

Проскурняк М.М. Ландшафтознавчий підхід у: вивченні шкільного курсу географії; туристсько-краєзнавчій роботі з учнями

Проскурняк М.М. Туристсько-рекреаційні та краєзнавчі об’єкти ландшафтів рідного краю

Присакар В.Б. Ландшафтні дослідження території рідного краю

Присакар В.Б. Лужно кислотні умови ґрунтових вод

Присакар В.Б. Медико географічні  дослідження території

Поп’юк Я.А.  Природничі експозиції у шкільних краєзнавчих музеях

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2 -го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/15jhXoEBUSrXDPf8w5DJX2Wm21IOJxxUmymJpdSEeowE/edit

 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Висвітлення у шкільних підручниках проблем національної безпеки України: аналіз із позиції критичної географії

Чубрей О.С. Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Чубрей О.С. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з географії у ЗЗСО

Чубрей О.С. Використання інноваційних медіаресурсів на уроках географії

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Особливості організації індивідуальної роботи з учнями на уроках географії

Чубрей О.С. Організація соціокультурного простору сучасних закладів освіти засобами музейної педагогіки

Чубрей О.С. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів

Чубрей О.С. Методика проведення інтегрованих уроків географії

Чубрей О.С. Використання STEM–технологій на уроках географії

Ємчук Т.В.  Роль натуральної наочності у викладанні географії в ЗЗСО

Ємчук Т.В.  Дослідницький підхід при викладанні географії

Ємчук Т.В.  Сучасні тенденції професійного вчителів у США

Ємчук Т.В.  Вивчення методів і засобів географії минулого

Ємчук Т.В.   Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Антона Синявського (1866-1951)

Руденко В.П. Проблема утраквізму (двомовності) в географо-педагогічній освіті

Руденко В.П. Географо-педагогічні напрацювання викладачів Інституту географії Чернівецького університету (20-30 роки ХХ ст.)

Руденко В.П. Аркадій Жуковський (1922-2014 рр.) як географ-педагог

Данілова О.М. Використання інформаційних технологій навчання на уроках географії

Данілова О.М. Сучасні засоби навчання географії

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Бурка В. Й. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу (за вибором)

Бурка В. Й Методичні особливості вивчення розділу (за вибором) в курсі «Географія материків та океанів»

Бурка В. Й Методика проведення навчальних екскурсій з географії у шкільному курсі географії

Бурка В. Й. Використання опорних конспектів при вивченні економічної і соціальної географії у шкільному курсі

Ячнюк М.О. Просторовий аспект дослідження регіональних особливостей діяльності закладу освіти гірської місцевості

Ячнюк М.О. Педагогічний потенціал культурно-дозвіллєвої діяльності ЗЗСО в гірській місцевості

Ячнюк М.О. Методика організації і проведення туристичних мандрівок з учнями у ЗЗСО

Цепенда М.М. Особливості використання картографічного веб-сервісу Google Maps на уроках географії.

Цепенда М.М. Особливості використання додатка Google Earth на уроках географії.

Цепенда М.М. Можливості застосування геоінформаційних додатків на основі вільних географічних баз даних у мобільних пристроях учнів при вивченні географії в школі.

Цепенда М.М. Можливості застосування мобільних навігаційних додатків при вивченні географії в школі.

 

Кафедра фізичної географі, геоморфології та палеогеографії

Рідуш Б.Т. Геоморфологічні спостереження у шкільному краєзнавстві (за регіонами)

Рідуш Б.Т. Сучасні погляди на утворення Східних Карпат та їх подання в шкільній географії

Рідуш Б.Т. Новітні наукові дані про внутрішню будову Землі та їх відображення в шкільному курсі географії

Ходан Г.Д. Використання анімаційних карт в шкільному курсі фізичної географії

Ходан Г.Д. Реалізація інноваційних методів навчання під час вивчення шкільної фізичної географії

Ходан Г.Д. Уроки узагальнення та систематизації знань при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів» (7 клас)

Годзіньска І.Л Загальнi риси рельефу своєї місцевостi

Годзінська І.Л.  Музейна справа в освiтньому процесi

Холявчук Д.І. Застосування візуалізацій космічного моніторингу Землі у навчанні географії

Холявчук Д.І. Фенологічні спостереження у дослідницькій роботі школярів.

Холявчук Д.І. Природні явища та спостереження за ними.

Кирилюк С.М. Радіаційний фон у м. Чернівці впродовж 2022 р.

Кирилюк С.М. Розробка моделей антропогенної трансформації території методом рівнозваженої пооб'єктної оцінки

Кирилюк С.М. Фітоценотичне картування басейнів малих річок Хотинської височини

Добинда І.П. Краєзнавчий гурток та його роль у поширенні географічних знань

Добинда І.П. Методика організації та проведення позакласних і позаурочних заходів з географії

Добинда І.П. Методика організації та проведення нетрадиційних форм уроків географії

Чернега П.І. Краєзнавчі особливості своєї території (області, району, ТГ) та їх використання в позакласній роботі з географії

Чернега П.І. Тектонічна будова території України та приуроченість до них мінерально-сировинних ресурсів

Чернега П.І. Структурні елементи земної кори та їх відображення в рельєфі материків (за вибором студента)

Проскурняк М.М. Ландшафтна спадщина рідного краю (села, міста)

Проскурняк М.М. Ландшафтознавчий підхід у: вивченні шкільного курсу географії; туристсько-краєзнавчій роботі з учнями

Проскурняк М.М. Туристсько-рекреаційні та краєзнавчі об’єкти ландшафтів рідного краю

Присакар В.Б. Ландшафтні дослідження території рідного краю

Присакар В.Б. Лужно кислотні умови ґрунтових вод

Присакар В.Б. Медико географічні  дослідження території

Поп’юк Я.А.  Природничі експозиції у шкільних краєзнавчих музеях

 

Теми курсових робіт для здобувачів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю:

014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 

Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/1ixWJT9eqagnF7AtGl2hXSDrpzwtkc7q3rzbyJmzM0DI/edit

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 1. Данілова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
 2. Данілова О.М. Використання проектного методу навчання на уроках географії у шкільному курсі Географія (6 клас)
 3. Данілова О.М. Роль маркетингу в регулюванні освітніх послуг в Україні
 4. Ємчук Т.В. Сучасні тенденції професійного розвитку вчителів у Європейських країнах
 5. Ємчук Т.В. Лідерські якості особистості вчителя як запорука успіх.
 6. Ємчук Т.В. Студентоцентризм як тренд сучасної освіти.
 7. Руденко В.П. Географі-педагогічна діяльність професора Мирона Кордуби.
 8. Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Олександра Зупана.
 9. Чубрей О.С. Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на уроках географії.
 10. Чубрей О.С. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти.
 11. Чубрей О.С. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти.
 12. Чубрей О.С. Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі географія (на прикладі Івано-Франківської області)
 13. Чубрей О.С. Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії
 14. Чубрей О.С. Проектна діяльність учнів як засіб формування компетентностей на уроках географії
 15. Чубрей О.С. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу "Географія материків та океанів" (7 клас).
 16. Чубрей О.С. STEM-освіта як засіб інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти.
 17. Чубрей О.С. Квест-екскурсії – інноваційний напрям позакласної діяльності учнів на уроках географії.
 18. Чубрей О.С. Використання інноваційних технологій при викладанні географії в умовах дистанційного навчання.
 19. Чубрей О.С. Особливості вивчення географії в мовах Нової української школи.
 20. Чубрей О.С. Методика організації і проведення туристичних мандрівок із учнями у ЗЗСО.
 21. Чубрей О.С. Поєднання змісту гурткової роботи вчителя географії із сучасним змістом загальної географічної освіти

2021-2022 н.р.

ОПП «Географія»

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

3 курс (303)

 1. Грицку В.С.: Муравська Софія Принцип екологічного виховання при вивченні географії в сучасній українській школі
 2. Грицку В.С.: Поп'юк Ірина Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 3. Грицку В.С.: Ткачик Діна Основні методи науково-педагогічних досліджень у шкільній географії
 4. Грицку В.С.: Палагнюк Яна Використання топоніміки під час викладання географії в школі
 5. Грицку В.С.: Романюк Дмитро Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 6. Данілова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії"
 7. Данілова О.М. Використання проектного методу навчання на уроках географії у шкільному курсі Географія (6 клас)
 8. Данілова О.М. Роль маркетингу в регулюванні освітніх послуг в Україні
 9. Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти.
 10. Ємчук Т.В. STEM-освіта як засіб інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти\
 11. Ємчук Т.В. Вербально-мотиваційні компоненти професійного розвитку студента
 12. Ємчук Т.В. Квест-екскурсії – інноваційний напрям позакласної діяльності учнів на уроках географії
 13. Ємчук Т.В. Концепт Комунікація у системі педагогічних досліджень
 14. Ємчук Т.В. Особливості історичного розвитку етичних вчень професії географа
 15. Чубрей О.С. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні географії засобами ігрових технологій;
 16. Чубрей О.С. Василькова Віталіна Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на уроках географії
 17. Чубрей О.С. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти
 18. Чубрей О.С. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти
 19. Чубрей О.С. Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі Географія (на прикладі Івано-Франківської області)
 20. Чубрей О.С. Павучак Вікторія Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії
 21. Чубрей О.С. Проектна діяльність учнів як засіб формування компетентностей на уроках географії
 22. Ячнюк М.О. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу "Географія материків та океанів" (7 клас)
 23. Ячнюк М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні шкільного курсу "Україна і світове господарство" (9 клас);

 

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

4 курс (405 група)

Данілова О.М.

1. Кречун Е. «Технологія формування географічних понять у курсі «Географічний простір Землі»

Чубрей О.С.

1. Скутарь «Марія Самостійна робота як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії»;
2. Григораш Мирослава. «Використання інноваційних технологій при викладанні географії в умовах дистанційного навчання»;

Цепенда М.М.

1. Пальчик Дарія. «Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування географічних знань»;
2. Чоботар Діана. «Дослідження ролі інформаційних технологій та засобів навчання у процесі формування географічних знань школярів»;
3. Яременюк Д.С. «Особливості використання геоінформаційних ресурсів Google на уроках географії».

Підгірна В.Н.

1. Лахман В. «Вивчення сфери туристичних послуг як складової національної економіки на уроках географії»

2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт для студентів 2-го курсу спеціальності 106 Географія:

 1. Просторові особливості розвитку сонячної енергетики в Європі – асист. Цепенда М.М.
 2. Суспільно-географічний аналіз проекту будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер – асист. Цепенда М.М.
 3. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами України – асист. Цепенда М.М.
 4. Географічні особливості та сучасн. тенденції розвитку річкового транспорту України – асист. Цепенда М.М.
 5. Сучасні тенденції розвитку геомаркетингових досліджень – доц. Данілова О.М.
 6. Сучасний стан та тенденції розвитку лісогосподарського комплексу: національний та регіональний аспекти – доц. Данілова О.М.
 7. Історія становлення народногосподарського комплексу Чернівецької області – доц. Данілова О.М.
 8. Зовнішнє незалежне оцінювання як критерій якості освіти (на прикладі ЗНО з географії) – доц. Чубрей О.С.
 9. Сільськогосподарське виробництво України – доц. Грицку В.С.
 10. Особливості реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) – доц. Наконечний К.П.
 11. Релігійний туризм в Україні – доц. Грицку В.С.
 12. Географічні особливості хімічної промисловості Чернівецької області – доц. Бурка В.Й.
 13. Географічні особливості розвитку харчової промисловості в Чернівецькій області – доц. Бурка В.Й.
 14. Гендерні аспекти ринку праці на прикладі Чернівецької області – доц. Чубрей О.С.
 15. Визначення рівня спеціалізації рослинницької галузі с/г регіонів України – доц. Грицку В.С.
 16. Визначення рівня спеціалізації тваринницької галузі с/г областей України – доц. Грицку В.С.
 17. Соціальний захист населення: історія становлення та сучасний стан – доц. Грицку В.С.

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу спеціальності 106 Географія:

№п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Ячнюк М.О. Вирубка лісів в Чернівецькій області
2 доц. Данілова О.М. Сучасний стан, регіональні відмінності та тенденції розвитку органічного виробництва в Україні
3 доц. Ячнюк М.О. Сільське господарство Чернівецької області
4 доц. Ячнюк М.О. Природно-рекреаційний потенціал земель рекреаційного призначення Чернівецької області
5 к.геогр.н. Цепенда М.М. Оцінка рекреаційного потенціалу і навантажень на природний комплекс національного природного парку «Дністровський каньйон»
6 к.геогр.н. Цепенда М.М. Географічні особливості, проблеми та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні
7 доц. Грицку В.С. Становлення та розвиток культурно-пізнавального туризму в Чернівецькій області
8 асист. Цепенда М.М. Сучасні тенденції розвитку газової промисловості України в умовах кризи
9 ас. Ємчук Т.В. Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
10 доц. Грицку В.С. Тваринницька галузь сільськогосподарського виробництва України за часів незалежності
11 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Україні
12 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм в Україні
13 доц. Вацеба В.Я. Історія формування адміністративно-територіального устрою України
14 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування світового ринку органічної продукції
15 асист. Ємчук Т.В. Мирон Кордуба в системі географічних наук
16 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
17 доц. Ячнюк М.О. Процес урбанізації як одна з глобальних проблем людства
18 доц. Чубрей О.С. Медико-демографічна характеристика Чернівецької області
19 доц. Чубрей О.С. Аналіз чинників які впливають на результати навчання учнів ЗЗСО України
20 доц. Чубрей О.С. Економічна зайнятість жінок в Україні як фактор гендерної рівності

Теми курсових робіт для студентів 4-го курсу спеціальності 106 Географія:

№ п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Данілова О.М. Реконструкції природних умов проживання племен трипільської культури середнього Подністров’я
2 асист. Цепенда М.М. Геопросторові особливості розвитку геліоенергетики в Україні
3 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз малої гідроенергетики Хмельницької області
4 асист. Цепенда М.М. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами басейнів річок Дністер, Прут та Сірет
5 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз розвитку річкового транспорту в басейні річки Дніпро
6 доц. Данілова О.М. Регіональні відмінності євро інтеграційного економічного поступу в Україні
7 доц. Данілова О.М. Геопросторові аспекти лісогосподарської діяльності в Україні
8 доц. Грицку В.С. Сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької області
9 доц. Чубрей О.С. Аналіз ландшафтної спадщини міста Снятин
10 доц. Чубрей О.С. Суспільно географічні аспекти якостей освіти чернівецької області (на прикладі результатів незалежного оцінювання)
11 доц. Грицку В.С. Молочна промисловість України
12 доц. Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка Заставнівського спелеокарстового району
13 доц. Грицку В.С. Релігійний туризм в Івано-Франківській області
14 доц. Грицку В.С. Становлення адміністративно-територіальних громад в Україні
15 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти збалансованого лісо господарювання у Сторожинецькому держлісгоспі
16 доц. Грицку В.С. Фестивальний туризм
17 доц. Грицку В.С. Водний туризм України:сучасний стан та перспективи розвитку
18 доц. Чубрей О.С. Функціонально-компонентна структура освітнього комплексу (на прикладі Вижницького району)
19 доц. Грицку В.С. Природні об’єкти України як засіб атракції туризму
20 доц. Грицку В.С. Міграційні рухи населення України та Чернівецької області
21 доц. Грицку В.С. Культурно-пізнавальний туризму в Чернівецькій області: стан та перспективи розвитку
22 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз житлово-комунального водокористування Івано-франківської області
23 ас. Ємчук Т.В. Система розселення Вінницької області: поняття та особливості
24 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Чернівецькій області
25 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм Карпатського регіону
26 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування ринку органічної продукції світу та України
27 асист. Ємчук Т.В. Туристично-рекреаційні ресурси Херсонської області: структура, територіальна диференціація, оцінка
28 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
29 доц. Ячнюк М.О. Особливості урбанізаційних процесів в Україні
30 доц. Чубрей О.С. Рівень та структура доходу населення Чернівецької області
31 доц. Чубрей О.С. Аналіз рівня знань учнів  на прикладі результатів ЗНО випускників загальноосвітніх навчальних закладів України
32 доц. Чубрей О.С. Гендерна рівність в політичній сфері та державному управлінні
33 доц. Данілова О.М. Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку України