Статті у збірниках наукових праць

2021

 1. Підгірна В.Н. (2021) Формування регіонального туристичного ринку України в умовах децентралізації економічних відносин. Влада та управління: Збірник наукових праць. Вип. 8. Чернівці: «Букрек», 2021. 276. URL:
  http://cppk.cv.ua/i/1502603.pdf

  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5710

 

2020

 1. Грицку В.С. Екологізація туристичної діяльності в умовах транскордонних водних басейнів (на прикладі річки Дністер) Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 8–9 жовтня, 2020 р.): збірник наукових статей.  Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2020.  С.214-216.  С.22-24.
 2. Караван Ю.В., Наконечний К.П. Геоекологічний стан вод м. Надвірна, Івано-Франківської області. Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 8–9 жовтня, 2020 р.): збірник наукових статей.  Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2020.  С.214-216.

2019

 1. Чубрей О.С.  Досвід країн пострадянського освітнього простору у галузі професійної підготовки майбутніх учителів географії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгманова, 2018. Вип. 31 (41). С. 59-62.
 2. Чубрей О.С. Проблема підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти: методи та понятійно-термінологічний апарат дослідження. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. № 63. Т.2  С. 202-205.
 3. Чубрей О.С. Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України. Імідж сучасного педагога. Трансформації української школи. Полтава, 2019. № 4 (187). С. 7-10.
 4.  Чубрей О.С. Особистісно-розвивальні структурні складові підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019 , № 65, Т. 2 С. –155-159.
 5. Чубрей О.С. Структура та вимоги до технології підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Педагогічний альманах  «Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 2019. №42. С. 205-209
 6. Підгірна В.Н., Чубрей О.С.  Реформування української економіки в умовах кризи. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 30. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса 2019. С. 62-64.

2015-2016

 1. Руденко В. Суспільно-географічний країно- та краєзнавчий доробок академіка Аркадія Жуковського / В.Руденко, А. Пирогівська / Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.1. – С.90-92.
 2. Чубрей О. Особливості диференціації освітніх можливостей учнів / О.Чубрей / Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.1. – С.219-220.
 3. Грицку В. Суспільно-географічна оцінка та аналіз чинників природного та екологічного напряму, що викликають структурні зрушення в регіональних АПК / В. Грицку, Ю.Грицку-Андрієш /– Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11. – С.69-70.
 4. Грицку-Андрієш Ю. Грицку В. Транскордонне співробітництво як засіб розвитку прикордонних регіонів України. – Там само. – С.71-72.
 5. Данілова О., Заблотовська Н. Формування екотуристичного кластеру в контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області. – Там само. – С.78-79.
 6. Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах. – Там само. – С.156-157.
 7. Руденко В., Єремія Г. Соціально-географічний аналіз туристичної діяльності на Буковині румуномовними дослідниками. – Там само. – С.280-281.
 8. Сухий П.О. Регіональні особливості розвитку бджільництва в Україні /П. Сухий, М.Ячнюк / Там само. – С.304-305.
 9. Руденко В. Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України / В. Руденко // Зелені Карпати: Всеукр. еколог. журнал. – 2015. - № 1-4 (43-46).  – С. 102-103.