Підгірна Валентина Никифорівна

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат економічних наук

Додаткова інформація:
Дата народження: 07.02.1981 р.

у 2004 році закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».

у 2012 році захистила дисертацію на тему: «Формування торговельно-економічних відносин України та Румунії в умовах членства в СОТ» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.02 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». Диплом кандидата наук від 26 вересня 2012 року.

3 вересня 2014 року працюю на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pidgirna

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218948993

Підвищення кваліфікації, стажування, навчання:

1.Участь у тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (спільний проект Європейська модель регіонального розвитку» №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH) Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна) та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС) (Київ, 04.02.2013-01.07.2013).

2.Training course “Management and Economics» in the International Institute of Innovations “Science –Education - Development» (Warsaw, Poland). Certificate of Trainin 30. Total - 150hours. From 1st of February 2017 to 30th of April 2017. (http://surl.li/gdsuq )   

3.Пройдено міжнародне стажування з 6 по 20 травня 2019 року на кафедрі менеджменту ділового адміністрування і туризму Сучавського університету «Штефан Чел Маре» (Румунія), сертифікат № 21 від 21.05.2019 року. (http://surl.li/gdsuq)

4. з 6 по 19 квітня 2020 року з метою набуття практичних навиків використання різних форм організації занять зі студентами, пройдено навчання з використанням платформи Moodle.сертифікат Moodle

5.International skills development (the webinar) on the theme «The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform» (10-17 of August, 2020 Lublin, Republic of Poland). (http://surl.li/gdsuq)

6. З 17-19 травня 2021 року підвищила кваліфікацію на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (http://surl.li/gdsuq)

7. з 9 по 11 лютого 2021 року участь у тренінгуУчасть у тренінгу «Розпочни свій бізнес» у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який реалізовується  для України Міжнародною організацією праці і фінансується у рамках Данської програми підтримки.

8.Почесна грамота Чернівецької обласної ради

9. З 20-27 червня 2022 року (45 академічних годин 1,5 кредити) підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах
Європейського союзу та України» (свідоцтво № ASN-96369-2022 від 27.06.2022 року) м. Люблін, Польща (http://surl.li/gdsuq)

10.  Грамота Управління екології та природних ресурсі Чернівецької обласної державної адміністрації

11. Підвищення кваліфікації з 18.07.2022 року по 28.08.2022 року (180 годин 6 кредитів) в рамках роботи Центру українсько-європейського наукового співробітництва на тему: "Парадигми вищої совіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття" (свідоцтво № ADV-1807143-OSUIA від 28.08.2022 року). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2022

12.Підвищення кваліфікації з 22-23 березня 2023 року (30 годин 1 кредит) в рамках міжнародного урбаністичного форуму, що проходив на базі КНЕУ імені Володимира Гетьмана за підтримки Міністерства освіти і науки України на тему: "Економіка відновлення міст". Сертифікат серія 202303051№073. (http://surl.li/gdsuq)

Автор понад 60наукових публікацій як вітчизняних так і зарубіжних видань, співавтор навчальних посібників, маю більш як 10 навчальних розробок.

Проводжу тренінги по: тайм менеджменту, самомотивації, персональній продуктивності і саморозвитку, а також проводжу роз’яснювальну роботу по правових аспектах організації власної справи.

Найважливіші публікації

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, довідники:
1. Зибарева О. В., Прядко В. В., Вербівська Л. В., Підгірна В. Н. Національна економіка : навч. посіб. К. : КНТ, 2011. 296 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-109-1 від 10.01.2009 р.).
2. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для підготовки до державного іспиту з економічної теорії / А.Д. Ворошан, В. Н. Підгірна. Чернівці : БДФА, 2010. 78 с.
3. Зибарева О. В., Господінова О. І., Підгірна В. Н. Національна економіка : курс лекцій. Чернівці : БДФЕУ, 2012. 12 с.
4. Комарницький І. Ф., Господінова О. І., Підгірна В. Н., Бойда С. В., Гудима Р. Р., Петращак О. О. Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з економічної теорії (“Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Історія економіки та економічної думки”). Чернівці : БДФЕУ, 2012.
5. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / М. П. Дранович, О.О. Петращак, В.Н. Підгірна. Чернівці : БДФЕУ, 2013. 173 с.
6. Зибарева О.В., Підгірна В.Н., Петращак О.О. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник. Чернівці : БДФЕУ, 185 с.
7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни: “Концепція сучасного природокористування” / В.Н. Підгірна. Чернівці : БДФЕУ, 2014. 34 с.
8. Підгірна В.Н., Бороденко М.А. Економічна думка визначних економістів світу та України : довідник. Чернівці : БДФЕУ, 2014. 180 с.
9. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та інші. - Чернівці : Чернівецький нац.ун-т ім.Ю Федьковича, 2019. -504 с.
10. Підгірна В.Н. Менеджмент: тренінговий курс. Навчальний практикум. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 160 с.
Монографії:
11. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Формування торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом через призму досвіду Румунії». Назва монографії : Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин : монографія / за ред. В.В. Прядка. Чернівці : БДФА, 2010. 637 с.
12. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Соціально-економічні критерії оптимізації українсько-румунського економічного співробітництва в контексті транскордонного співробітництва». Назва монографії : Транскордонне співробітництво : монографія / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. Чернівці : Прут, 2012. 456 с.
13. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Систематизація теорій двостороннього співробітництва у форматі визначення національних пріоритетів розвитку українсько-румунських економічних відносин» Назва монографії : Трансформації в глобальній економіці та Україна : монографія / за ред. І.М. Школи та О.В. Бабінської; Черн. торг-економ. інститут КНТЕУ. Чернівці : Друк АРТ, 2014. 357 с.
14. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Торговельна емерджентність України в глобальному просторі». Назва монографії : Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва : монографія / за ред. Ю.М. Лопатинського; ЧНУ. Чернівці : Місто, 2015. 232 с.

15.Менеджмент туристичної індустрії : практикум / уклад. : Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2023. 384 с.https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/7708

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus):
1.Zîbareva O.V., Pidgirna V.N. Socializarea deviantă a economiei în sistemele sociale regionale în lumina gîndirii ştiinţifice. Economy and sociology theoretical and scientifical jornal. Ministry of Economy of the Republic of Moldova. Chisinau. Nr.4.2012. s.166-174.
2.Pidhirnа V.N. Diversification forms of euroregional cooperation. Economy and Sociology, theoretical and scientifical journal. Institute of Economy, Finance and Statistics, Academy of Sciences of Moldovа. Chisinau. 2014. Nr.4. s.260-270.
3.PIDHIRNA V., CHUBREY O. Diversification of the foreign trade under the global changes. Scientific journal "EUREKA: Social and Humanities". Эстония, 2016. №3. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ&citation_for_view=3obH9ZUAAAAJ:3fE2CSJIrl8C

 1. Pidgirna V. N. Filipchuk N. (2020). Development of the tourist services market in Ukraine under conditions of transformation changer. GeoJournal of Tourism and Geosites. Year XIII, vol. 30, no. 2 supplement. 2020. P.794-800. (Scopus). http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2spl-2020/gtg.302spl03-507.pdf
 2. Ryznychuk, M.A., Pishak, V.P., Khmara, Т, Pidgirna, V.N., Zimahorova, N.A. COMPLEX ORPHAN PATHOLOGY: COMORBIDITY OF MUCOVISCIDOSIS AND CONGENITAL DYSFUNCTION OF ADRENAL GLANDS CORTEX (REFERENCES REVIEW AND OWN RESEARCH). Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(8), с. 1790-1795 (Scopus). https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202008137.pdf
 3. Kolotukha, O., Myrhorodska, O., Pidhirna, V., & Chubrei, O. (2022). UKRAINE'S POTENTIAL FOR ACTIVE TOURISM – AN ATTEMPT AT ANALYSIS. GeoJournal of Tourism and Geosites, 41(2), 433–439.  (Scopus).

Інші закордонні публікації:
7.Pidgirna V., Filipchuk N. Diversification of Foreign Trade of Ukraine in the Age of Global Challenges. Рolska i ukraina W dobie transformacji Współpraca transgraniczna, innoWacje, edukacja i rozWój społeczno-gospodarczy Przemyśl 2014. 260.
8.Pidgirna V., Chubrey O. IMPERATIVES OF SYSTEM-BASED REFORMATION OF UKRAINIAN ECONOMICS IN CONDITIONS OF CRISIS- The USV Annals of Economics and Public Administration. Suceava, 2016. 2 (24). https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=3obH9ZUAAAAJ:ufrVoPGSRksC

9.Pidgirna V. Filipchuk N.POSITION OF UKRAINE IN THE INTERNATIONAL ECONOMY. The USV Annals of Economics and Public Administration. - Suceava. 2019. 2 (30). P.95-101. (ISSN 2285-3332)

Публікації у фахових українських виданнях:

 1. Дробко В.Н. (Підгірна В.Н.) Формування підприємницького середовища в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. пр. Чернівці, 2005. Вип. 6. С. 196–201. – 0,4 друк. арк..
 2. Підгірна В. Н. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Румунією. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Технодрук, 2008. Вип. 3. Ч. І. С. 103–109. – 0,4 друк. Арк
 3. Підгірна В.Н. СОТ: досвід Румунії та реалії взаємовідносин. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці : Книги ХХІ, 2009. Вип. 4 (36). С. 63–70. – 0,4 друк. арк.
 4. Підгірна В.Н. Еволюція торговельно-економічних відносин між Україною та Румунією. Актуальні проблеми розвитку регіону : наук. зб. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. Вип. 5. Т. 2. С. 55–60. – 0,4 друк. арк.
 5. Підгірна В.Н. Україна в Світовій організації торгівлі: проблеми адаптації та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. С. 203–207. – 0,4 друк. арк.
 6. Підгірна В.Н. Реалії конкурентоспроможності АПК України в умовах членства в СОТ. Вісник Львівської державної фінансової академії. Львів : ЛДФА, 2010. № 19. С. 94–101. – 0,4 друк. арк.
 7. Підгірна В.Н. Перспективи розвитку взаємовідносин між Європейським Союзом та Україною. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2011. № 5 (24). С. 315–322. – 0,4 друк. арк.
 8. Підгірна В.Н. Пріоритети співробітництва між Україною та Румунією в умовах євроінтеграційних перетворень. Сталий розвиток економіки. Хмельницький, 2011. № 6 (9). С.41– 45. – 0,4 друк. арк.
 9. Підгірна В.Н. Розширення рівня відкритості національних економік України та Румунії для зовнішньої торгівлі та інвестицій. Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Харків. 2011. Вип. № 970. С. 300 – 304. – 0,5 друк. арк.
 10. Школа І. М., Підгірна В. Н. Загальнорівноважна модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків між Україною та Румунією. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці : Книги ХХІ. 2011. Вип. 4 (44). С. 126-132. – 0,6 друк. арк. (Особисто авторові належить 0,4 друк. арк. – розроблено загальнорівноважну модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків.)
 11. Зибарева О.В., Підгірна В. Н Систематизація наукових підходів до визначення девіантної соціалізації економіки регіону. Економічні науки : збірник наукових праць Буковинського університету. Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. С. 172-191.
 12. Комарницький І.Ф., Підгірна В. Н. Стратегічні орієнтири відкритості національних економік України та Румунії. Науковий збірник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» : науковий збірник/ за ред. І.Г. Ткачук. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, 2012. Вип.5. Т.2. С.75-80.
 13. Підгірна В.Н. Проблеми та перспективи співробітництва України і ЄС. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету Черкаси, 2012. № 4 (24). С. 315-317.
 14. Зибарева О.В., Підгірна В. Н. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. 4 (52). 388 с.
 15. Підгірна В. Н.Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України. Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. Чернівці : БДФЕУ, 2014. Вип. 26. С. 457 - 465.
 16. Підгірна В.Н. Асиметрія торговельного співробітництва України та Румунії. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua
 17. Підгірна В.Н. Перспективи співробітництва України з Міжнародним Валютним фондом. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса. 2014. Т. 18, Вип.4. С. 160-169.
 18. Підгірна В. Н.Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. Вип. 762-763 : Географія. С. 181-186.
 19. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Конвергенція зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. Чернівці : БДФЕУ, 2015. Вип. 28. Ч. 1. С. 401-408.
 20. Підгірна В., Анкуца П. Еволюція теоретичних концепцій економічної регіоналістики. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Черн.нац.ун-т, Серія: Географія (випуск 793), 2017. С.26-32. https://drive.google.com/file/d/1GzYTfJcwF8InsJWYKawKPdTwJf3DhQvs/view
 21. Підгірна В., Чубрей О. Реформування української економіки в умовах кризи. Інфраструктура ринку. Одеса. №30. 2019. С.62-67. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/12.pdf
 22. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 31(70). 1. 2020. С. 65-71. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-11
 23. Підгірна В.Н., Костащук В.І. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України. Інфраструктура ринку. Одеса. 42. 2020. С.108-113. https://doi.org/10.32843/infrastruct42-18
 24. Підгірна В.Н., Данілова О.М., Ємчук Т.В. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). 3. 2020. С. 143-149. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-23 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/25.pdf
 25. Підгірна В. Н., Костащук В. Динаміка вікової структури міжнародного туризму в Чернівецькій області протягом 2005-2018 років. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824. С.84-89. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/86
 26. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В.Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України.Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824. С.73-77. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/84
 27. Яворська В.В., Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії і практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. Вип. 75. Т. 3. С. 160-164. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.31 http://pedagogyjournal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_3/33.pdf
 28. Підгірна, В. Н., Паламарюк, М. Ю., & Бойчук, Н. А. (2021). Менеджмент конкурентних переваг ринку туристичних послуг України. Економічний простір, (174), 43-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-
 29. Підгірна, В., Єремія, Г., & Хникіна, М. (2022). Аналіз тенденцій гастрономічного туризму: міжнародний досвід та Україна. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-7
 30. Підгірна, В., Костащук, В., & Данілова, О. (2022). Оцінка структури та тенденції зайнятості населення України в умовах трансформаційних змін. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-61
 31. Єремія, Г., Підгірна, В., & Скігар, Х. (2022). Напрями підвищення ефективності системи управління трудовим колективом. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-33
 32. Бурка В.Й. Підгірна В.Н., Єремія Г.І. (2022) Впровадження сучасних інформаційних технологій в готельних підприємствах України. Інфраструктура ринку. № 67. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-11
 33. Бурка В. Й., Підгірна В. Н., Паламарюк М. Ю. (2022) Застосування автоматизованих інформаційних технологій в туристичному бізнесі. Економіка та суспільство. 2022. №43. URL: https://economyandsociety.in.ua./index.php/journal/article/view/1733https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5525
 34. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В, Ілку В.В. Сучасні аспекти викладання географії (на прикладі науково-педагогічного проєкту «Інтелект України») Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. № 205.с. 73-78. URL: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5098
 35. Чубрей О.С., Данілова О.М., Підгірна В.Н. Науковий доробок економіко-географічної школи Чернівецького університету Інноваційна педагогіка. Київ, 2022.Вип. 4. Т.1 С. 37-40. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/44-1_2022.pdf
 36. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Мельник Н.В., Мельник А.В. Особливості впровадження медіаосвіти як важливої складової модернізації освітньої галузі в Україні. Наука і техніка сьогодні. Серія Педагогіка. К. : Видавнича група «Наукові перспективи». №10(24). 2023. С. 340-349.URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/53644/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f_%d0%9f%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d0%ba%d0%b0_2023_10%2824%29%20%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0.pdf
 37. Бурка В.Й., Паламарюк М.Ю., Підгірна В.Н. Економічна ефективність IT-проектів в інформаційному менеджменті та методи її оцінки. Інфраструктура ринку. 2023. № 71. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/71-2023 http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/71_2023/49.pdf

В інших виданнях
42. Підгірна В. Н. Трансформації корпоративних утворень у економічних системах сучасності. Генезис інституційної системи транзитивних економік : матеріали ХХVIII Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці : Рута, 2008. С. 139–141. – 0,2 друк. арк.

 1. Підгірна В.Н. Прогалини у взаєминах між Україною та Румунією. Українська наука ХХІ століття : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Київ, 2009. С. 88–89.
 2. Підгірна В.Н. Шлях Румунії до СОТ, уроки для України. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Буковинської державної фінансової академії, 22–23 жовтня 2009 р. Чернівці : Рута, 2009. С. 38–40.
 3. Підгірна В.Н., Арич М. І. Сучасний стан українсько-румунського економічного співробітництва. Zpravy vedecke ideje-2009 : мaterialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference, 27 жовтня –5 листопада 2009 р. Praha, 2009. Р. 42–46. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=3obH9ZUAAAAJ:dhFuZR0502QC
 4. Підгірна В.Н., Михайлюк Ю. І. Досвід країн у подоланні економічної кризи. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Буковинської державної фінансової академії, 22–23 жовтня 2009 р. Чернівці : Рута, 2009. С. 38–40.
 5. Підгірна В. Н. Структурна перебудова національної економіки після вступу України до СОТ. Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 25–26 берез. 2010 р. / МФУ, МОНУ, БДФА [та ін.]. Чернівці : Рута, 2010. С. 88–90.
 6. Підгірна В.Н. Роль взаємовідносин між Україною та Румунією в умовах членства в СОТ. Трансформація господарського механізму в умовах кризи : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. молодих учених і студентів, 15–17 квітня 2010 р. Чернівці : ЧНУ, 2010. С. 216–217.
 7. Підгірна В.Н., Городюк А. Б. Ринок праці в Україні: міграційні виклики. Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно- правове забезпечення відтворюючих процесів на шляху до економіки знань : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Чернівці : Рута, 25–26 листопада 2010 р. С. 114–117.
 8. Підгірна В.Н., Боднарук Н. І. Реалії сьогодення в умовах євроінтеграційних перетворень. Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 19–21 травня 2011 р.). Київ, 2011. Вип. 4. С. 47–51.
 9. Підгірна В.Н. Формування торговельних відносин між Україною та Румунією в умовах євроінтеграційних перетворень. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 19–21 жовтня 2011 р.). Черкаси, 2011.С. 56–60.
 10. Підгірна В.Н. Систематизація підходів до розуміння сутності теорій міжнародної торгівлі в історичній ретроспективі. Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Чернівці, 2011. С. 33-36.
 11. Комарницький І. Ф. , Підгірна В. Н. Теоретичні основи конвергенції країнових моделей в умовах глобалізації світового господарства. Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23 лист. 2012 р., м. Чернівці) / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. Чернівці : [БДФЕУ], 2012. С. 46 – 49. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ&citation_for_view=3obH9ZUAAAAJ:0EnyYjriUFMC
 12. Підгірна В.Н., Попович Г.В. Кластери – новітня форма організації економіки України. Економічна наука 21 століття: реалії та перспективи. Дніпропетровськ, 2013. № 6. С. 123-130.
 13. Підгірна В.Н. Генезис теоретичних поглядів на регіональний розвиток. Економіка і управління: проблеми науки та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції (12-13 грудня 2013 року). Дніпропетровськ. 2013. Вип. 5. С. 85-87.
 14.  Підгірна В.Н. Парадокси розвитку людського капіталу та економічна конвергенція. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин» (м. Київ, 6-7 червня 2014 р. ). Миколаїв, 2014. С. 124-127.
 15. PidhirnаN. Position of Ukraine in the international economy Convergența de modele economice Ucraina și România. Constitutia si sociatatea contemporane: coord Mihai Apostolache. Bucuresti : Editure universitore, 2014. С.407-413.
 16. Підгірна В. Н. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів. European Integration. History,Present,Perspective: International conference (Lviv,15-16 of April) proceedings and scientific essays / NGO Society Initiatives Institute. Lviv, 2015. 124 p.
 17. Підгірна В.Н. Дослідження проблем та перспектив для сільськогосподарських виробників в контексті трансформаційних змін. Влада та управління. Чернівці, 2016. Вип. 15. С.17-26.
  61. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика теоретичних концепцій економічної регіоналістики. International scientific-practical integration of business structures strategies and tehnologies, February 23, 2018 Tbilisi, Georgia. p.128 -131. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38955/1/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202018.pdf
 18. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика «соціального пристижу» в контексті еволюційних змін. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р. Чернівці (Україна) ; Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 58-61. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 19. Підгірна В., Філіпчук Н. Парадигми регіональних досліджень в умовах трансформаційних змін. Матеріали ІV Міжнар. Шумпетерівської конференції (3-4 жовтня 2018 р.). Чернівці : ЧНУ, 2018. С. 145-147. URL: https://drive.google.com/file/d/1WHDST8epGNkHcVZv7RYHPOLSDKhzaLGB/view
 20. Підгірна В., Філіпчук Н. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування: уроки для України. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 50-52.
 21. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Специфіка ринку туристичних послуг України. Міжнародна науково-практична конференція ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ / TRANSFORMATION OF SYSTEM OF INTERNATIONAL, NATIONAL, AND LOCAL MARKETS 29-30 квітня, 1 травня 2020 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С.199-201. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=3obH9ZUAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=3obH9ZUAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
 22. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824. С.73-77. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/86
 23.  Підгірна В.Н., Стефанюк Н. Характеристика ринку туристичних послуг України. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada. P. 770-771. DOI10.46299/ISG.2020.II.X URL: https://isg-konf.com
 24. Підгірна В. Н., Ячнюк М. О., Чубрей О. С. Особливості функціонування ринку туристичних послуг України на сучасному етапі // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 549-555. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/
 25. Яворська В.В., Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії і практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. Вип. 75. Т. 3. С. 160-164. https://scholar.google.com.ua/citations?user=3obH9ZUAAAAJ&hl=uk&oi=ao
 26. Чубрей О.С., Підгірна В.Н. Особливості застосування smart-технологій в інклюзивній освіті. Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами: Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару (19 березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27
 27. Підгірна В.Н., Гладиш А. Гібридні загрози: нові виклики та можливості для України. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 294-296. URL: https://philarchive.org/archive/MAK-1
 28. Підгірна В.Н., Адамович Х. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. "Світ наукових досліджень. Випуск 6": Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки. Тернопіль, 2021. с. 40-42. economy-confer.com.ua
 29. Підгірна В.Н. (2021) Формування регіонального туристичного ринку України в умовах децентралізації економічних відносин. Влада та управління: Збірник наукових праць. Вип. 8. Чернівці: «Букрек». 276. URL: http://cppk.cv.ua/i/1502603.pdf
 30. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Ефективний менеджмент - запорука сталого розвитку обєднаних територіальних громад: The I International Scientific and Practical Conference «The latest problems of modern science and practice», (Boston, USA. January 11 – 14, 2022), 477-480. URL: https://isg-konf.com
 31. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Гастротуризм як актуальний тренд розвитку сучасного туристичного бізнесу. The II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development», January 18 – 21, 2022, Vancouver, Canada. 506-508. URL: https://isg-konf.com.
 32. Підгірна В.Н., Лінецький П.С. Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України . VIII Міжнародна науково-практична конференція «Science, trends and development methods», 19-21 грудня 2022 р., Токіо, Японія. С.506-508. URL: https://isg-konf.com/uk/modern-trends-of-scientific-development-ua/
 33. Підгірна В.Н., Сафтюк М.О. Передумови та перспективи розвитку розвитку туристичної індустрії Вінницької області. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning
  and teaching methods” (December 06 - 09, 2022) Vienna, Austria. International
  Science Group. 2022. 574-576. URL: https://books.google.com.ua/books?id=gt-iEAAAQBAJ&pg=PA574&lpg=PA574&dq=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8E%D0%BA+%D0%9C.+%D0%9F%D0%
 34. Підгірна В.Н., Філіпчук Н.В. Популяризація гастрономічного бізнесу, реалії сьогодення та перспективи розвитку гастрономічного туризму із врахуванням міжнародного досвіду. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів. Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С.119-121. URL: https://econom.chnu.edu.ua/advert/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-suchasnyh-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv

Курси що читає:

Менеджмент

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2230

Основи менеджменту

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=971

Основи географічного менеджменту і маркетингу

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2231

Облік і аудит в туристичній діяльності

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3444

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3792

Підприємництво і фінансова грамотність

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4235

Економіка та фінанси туристичних підприємств

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4962

 

 

Тематика наукових досліджень

Нові форми транскордонного співробітництва, туристична індустрія, інституційне забезпечення регіональної економіки, інтеграційні перетворення в умовах глобальних викликів, правові аспекти підприємницької діяльності, диференціація та інтеграція менеджменту