Проєкт претендента на посаду завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Валерія РУДЕНКА

Програма

реалізації основних напрямів розвитку кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю.Федьковича

на 2022-2026 р.р.Чернівці: ЧНУ, 2021

 

 

Зазначений проект ґрунтується на положеннях Конституції України; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Стратегічного плану розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2019-2026 роки, та Стратегічного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2020-2026 роки, затвердженого на засіданні вченої ради географічного факультету 16.10.2019 р., протокол № 3.

Проєкт передбачає покрокове досягнення найважливіших результатів у діяльності колективу кафедри, що визначатимуть основні пріоритети – віхи його розвитку у 2022-2026 роках.

За основними напрямами діяльності колективу кафедри передбачається здобути:

 

І. У сфері кадрового забезпечення кафедри:

1.1. Підготовка та захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 “Географія”:

2023 рік

В.А.Білоус, К.В.Грек

2024 рік:

А.С.Лебєдєва, Л.В. Баран.

1.2. Забезпечення спадковості, наступності та об’єктивності у виборчому процесі працівників кафедри.

1.3. Стабілізація колективу викладачів кафедри на рівні 9-10 ставок шляхом удосконалення начальних планів освітніх програм спеціальностей, надання їм логічної змістової стрункості та відповідності.

 

ІІ. Освітній процес:

2.1. Досягти широкомасштабного впровадження форм і методів дистанційного навчання –  індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності та взаємодії між викладачем та здобувачем вищої освіти. Застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Вийти на сучасний рівень системотехнічного забезпечення дистанційного навчання:

– відповідних апаратних засобів, інформаційно-комунікативного забезпечення із пропускною здатністю каналів для цілодобового доступу до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та антихронному режимах;

– ліцензійного програмного забезпечення загального та спеціального призначення;

– веб-ресурсів навчальних дисциплін, що необхідні для забезпечення дистанційного навчання.

2.2. Добитися успішної акредитації шести освітніх програм спеціальностей:

  • «Менеджмент» (туристичної індустрії) (бакалавр-магістр) – 2023 р. (весна-літо);
  • «Географія» (106 спеціальність, третій освітньо-науковий (аспірантський) рівень – 2023 р. (весна-літо);

–   «Географія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) – 2026 р.(весна);

  • «Середня освіта (географія)» (бакалавр і магістр) – 2026 р. (весна-літо);

2.3. Впродовж 2021-2026 років буде підготовлено не менше 5-7 монографій, підручників та навчальних посібників з грифом ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

 

ІІІ. Наука та інновації:

 Друкувати не менше 3-5 наукових статей у науковометричних міжнародних базах даних щороку.

3.1. Забезпечити високоякісну реалізацію – впровадження в практику виконаного міжнародного проєкту Європейського Союзу з проблем менеджменту етнографічних та історичних туристичних ресурсів Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії (Проєкт HERITAGE («Спадщина») MIS-ETC code 829: Програма для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова») 2012-2016 р. (систематичний нагляд експертів Євросоюзу до 2023 року включно) (впродовж лютого-серпня 2022 р. – 2023 років).

3.2. Безпосереднє виконання завдань пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі «Раціональне природокористування» (Перелік пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2026 року).

3.3. Особисто щорічно публікувати одну-дві статті у міжнародних рейтингових журналах, що індексуються в системі Scopus та Web of Science (лютий-листопад).

3.4. Подати звіт про виконання гранту  Альбертського університету (Канада) за проектом про географічну спадщину проф. Мирона Кордуби (січень 2022 р.).

3.5. Організаційно підтримати проведення Всеукраїнської наукової конференції з проблем географії природно-ресурсного потенціалу України (вересень  2023 р.).

 

ІV. Міжнародне співробітництво:

4.1. Практично реалізувати дію угоди між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та Академією професійної освіти ім. Меркура (Словаччина) щодо стажування викладачів та практичної підготовки студентів кафедри у галузі туризму та соціально-економічної географії (червень-липень 2022 р.).

4.2. Спільно з науковцями Сучавського університету реалізувати науково-дослідний проект з проблем дослідження румуномовної наукової географічної спадщини у бібліотеках України (травень 2022 – травень 2024 років) (Руденко В.П., Баран Л.В., Єремія Г.І., Грицку В.С.).

V. Матеріально-технічне забезпечення:

Залучення до навчального процесу  за спеціальностями кафедри (2022-2026 р.р.).

  • 15 нових персональних комп’ютерів (лабораторія кафедри);
  • Придбання серверу, аудіовідеотехніки, принтерів, картографічної продукції, програмного забезпечення на загальну суму 150 тис.грн.;
  • Залучення до експедиційних досліджень кафедри автомобіля Дачія-Логан.

*     *      *

Кінцевою ціллю програми є забезпечення справедливої, якісної, у тому числі інклюзивної географічної освіти і сприяння можливостям навчатися впродовж усього життя для всіх.

 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.