Практика


ОП “Географія” спеціальності 014.07 “Середня освіта (географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП “Географія” спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)” передбачено проходження здобувачами вищої освіти професійно зорієнтованої та загальногеографічної практики в 2 семестрі (6 кредитів ЄКТС), професійно-зорієнтованої та загальногеографічної практики в 4 семестрі (5 кредитів ЄКТС), пасивної педагогічної практики в 5 семестрі (3 кредити ЄКТС) та активної педагогічної практики в 7 семестрі (6 кредитів ЄКТС). Практики належать до обов’язкових компонент ОП. На них відведено 20 кредитів ЄКТС.

Порядок проведення практики регламентується Положенням університету про практики, протокол № 7 від 31 серпня 2020 року.
Під час професійно-зорієнтованих та загальногеографічних практик здобувачі вищої освіти проходять спеціалізовані практики (топографічна, геологічна, ґрунтознавча, гідрологічна, геоморфологічна, метеорологічна, біогеографічна, ландшафтознавча, економіко-географічна) та загальногеографічні комплексні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Педагогічні практики здобувачі вищої освіти проходять в закладах загальної середньої освіти. Здобувачі вищої освіти обирають місце проходження педагогічної практики з запропонованого переліку або за бажанням з іншим закладом освіти.

Всі види практик завершуються підготовкою звітів та їх захистом на кафедрі.

Професійно-зорієнтовані та загальногеографічні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Педагогічні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Методичні рекомендації до проведення педагогічних практик на географічному факультеті

Бази педагогічної практики

 

Примітка. Вибір бази практики здійснюється за 14 днів до її початку

 

Зразки документів

Договір з базою практики

Індивідуальне завдання

Направлення на практику

Щоденник практики

Звіт про проходження практики