Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Спеціальність 073  Менеджмент (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»)

Другий  рівень вищої освіти: магістр.

Форма навчання: денна та заочна

01.12.2020

Розроблено на основі Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЧНУ ім. Ю. Федьковича від 25.05.2020 р. (https://drive.google.com/file/d/1-JYnU5bt8e_KIz4-AlQPDuSOLFGd6mN8/view ),  а також додатку до «Положення про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» у частині проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»(https://drive.google.com/file/d/1ChIo3Qnw3jsPcFZsbS-7gGv4m3hJ6HbA/view ).

 

 1. Форма та порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт з використанням дистанційних технологій навчання
 • Для належного проходження захисту магістерських робіт  здобувачу необхідно використовувати комп’ютер/ноутбук або смартфон оснащений камерою, технічні можливості якого дозволяють підтримувати режим відеоконференції;
 • Проведення захисту магістерських робіт здійснюється з використанням сервісу відео конференції Google Meet, відеозапис зберігається;
 • Під час on-line події захисту магістерських робіт, одночасно під’єднуються здобувачі освіти та члени екзаменаційної комісії
 • Перед захистом студенти чітко поділені на підгрупи по 6 осіб, які сесійно (хвилями) захищатимуть магістерські роботи;
 • Кожна підгрупа у визначений час долучається до on-line події, що знаходиться за посиланням;
 • Під час виступу (доповіді)  здобувач повинен постійно перебувати в полі зору камери та при ввімкненому мікрофоні;
 • Захист кваліфікаційних робіт закінчується виставленням оцінок. При виставленні оцінки кваліфікаційної роботи приймаються до уваги:

– зміст дослідження;

– оформлення кваліфікаційної роботи;

– доповідь та презентація;

–  відповіді на запитання членів ЕК і присутніх;

– відповіді на зауваження рецензентів;

– відгук наукового керівника.

 

 1. Порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційного комісії (консультація, захист випускних кваліфікаційних робіт, резервний день).

 

Дата група Час Студенти
18.12.2020 (п’ятниця)

 http://meet.google.com/zcy-aoeu-vax

 

605-614 групи (денна та заочна форми навчання) 13.00 Відпов. за проведення консультацій –зав. випускової кафедри, доц. Вацеба В.Я., заст. голови екзаменаційної комісії доц. Данілова О.М., секретар ЕК ас. Єремія Г.І
21.12.2020 (понеділок)

http://meet.google.com/rfz-jrdo-hcj

 

605 гр. (заочна форма навчання)

Захист магістерських робіт

9-00 Верезуб Т.В.

Герецун І.В.

Пасарюк А.І.

Шевчук О.В.

Шенішевська І.М.

Лазар К.

13.00 Усі виходять на зв’язок для оголошення оцінок
22.12.2020

 (вівторок)

http://meet.google.com/eok-mnmr-gwk

 

614 гр. (денна форма навчання)

Захист магістерських робіт

9.00 Золотунець Д.В.

Калинюк Я.В.

Поліщук Б.О.

Стефанюк Н.І.

Фочук А.Ф.

Ящук В.М.

 

13.00 Усі виходять на зв’язок для оголошення оцінок
23.12.20 (середа)

http://meet.google.com/ddd-ejbc-nev

 

Резервний час 11.00 Для студентів які по технічних причинах не змогли вийти на зв’язок

*Примітка: консультація передбачає тестовий режим роботи (підключення на платформі, проектування наочного матеріалу, тощо).

 

 

 1. Процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи

До захисту випускних кваліфікаційних робіт  допускаються лише ті студенти, які виконали навчальний план, роботи яких пройшли процедуру перевірки на плагіат та рекомендовані кафедрою до захисту в ЕК.

Секретар ЕК не пізніше, ніж за 5 днів до засідання ЕК отримує від випускової кафедри:

– випускові кваліфікаційні роботи (електронний та паперовий варіанти);

– письмові відгуки, рецензії на кваліфікаційні роботи;

– довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи-замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи (якщо такі є);

– публікації студентів (якщо такі є);

– інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи.

Усі кваліфікаційні роботи повинні відповідати стандарту вищої освіти, а їх тематика науковому напряму ОП.  Члени екзаменаційної комісії попередньо ознайомлюються із матеріалами випускних кваліфікаційних робіт та результатами подання наукових керівників та рецензентів. До захисту перед екзаменаційною комісією допускаються магістерські роботи, на які є рецензія одного з викладачів факультету(кафедри) та  зовнішня рецензія, незалежно від підсумкового висновку рецензента – позитивного чи негативного.

Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту надається до 15-ти хвилин. Студент, доповідаючи, використовує презентацію та коментує наочну інформацію. Після доповіді випускник відповідає на питання членів Екзаменаційної комісії. Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи і носити загальний характер – у межах дисциплін спеціальності й спеціалізації, які вивчалися студентом в університеті.

З дозволу Голови Екзаменаційної комісії запитання можуть задавати усі присутні на он-лайн захисті. Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента (особисто ними або секретарем чи одним із членів Екзаменаційної комісії). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.

 

 1. Критерії оцінювання

Обговорення результатів захисту здійснюється колегіально. Після проведення публічного захисту члени ЕК колективно обговорюють результати та спільно приймають рішення про оцінку роботи шляхом пересічного значення оцінок членів ЕК та із врахуванням оцінок рецензента.

Максимальна оцінка за захист магістерської роботи може рівнятися 100 балам. Вона складається з рівноцінних між собою наступних елементів: а) оцінки самого тексту магістерської роботи, який повинен мати усі атрибутивні складові – продуману структуру, висновки до розділів та підрозділів у випадку наявності останніх, загальні висновки, відповідний бібліографічний апарат (посторінкові посилання та належно оформлений список літератури), бути викладеною грамотною літературною українською мовою, повністю розкривати заявлену у назві тему роботи; б) оцінки володіння магістром категорійно-понятійним апаратом своєї роботи; в)оцінки міри володіння магістром усім змістом відповідної кваліфікаційної роботи; г) оцінки розуміння магістром поставлених йому запитань по магістерській роботі та аргументованості відповідей магістра на поставлені запитання, етикет та культура спілкування.  Кожен елемент оцінюється рівною кількістю балів.

Оцінювання результатів захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється за попередньо прийнятими критеріями оцінювання у порядку, передбаченому прийнятою  в університеті системою контролю знань  (за національною (4-бальною) шкалою, 100-бальною університетською та шкалою ECTS).

 

 

 

Таблиця відповідності результатів захисту кваліфікаційної роботи за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума

балів

за 100-бальною шкалою

Оцінка в ЕСТS Критерії оцінювання Рівень

компе-тентності

Оцінка за національною шкалою
90-100 A Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті студент показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання. Високий

(творчий)

відмінно

 

 

 

85-89 B Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені запитання. У тексті роботи є лише незначні погрішності. Достатній

(конструктивно-

варіативний)

добре
75-84 C Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. В рецензії рецензента є незначні зауваження. При захисті роботи студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, мові і стилі роботи є лише незначні погрішності
70-74 D Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має поверхневий аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має зауваження  рецензента щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній (репродук-тивний) задовільно
60-69 E Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має значні зауваження  рецензента щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

35-59 FX Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи студент відповіді припускає грубі помилки. Низький

(рецептивно-продуктивний)

незадовільно
1-34 F Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи студент не може відповісти на жодне поставлене запитання по її темі, студент не знає теорії.

 

За неявку магістра на захист магістерської роботи за будь-яких причин виставляється відмітка «не з’явився» («не з’явилась»),

 

 1. Склад комісії

 

Склад Екзаменаційної комісії (Екзаменаційна комісія №2, географічний факультет, спеціальність 073 «Менеджмент») затверджений Наказом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича № 313від 18.11.2020 р.

Голова комісії: Гищук Р.М. – к.геогр.н., доцент кафедри менеджменту і туризму  Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Члени комісії:

 1. Данілова О.М. – к. с-г. н., доц., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, заступник голови ЕК;
 1. Підгірна В.Н. – к.екон.н., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,
 2. Явкін В.Г. – к.геогр.н., доцент кафедри географії та менеджменту туризму,
 3. Єремія Г.І.– к. геогр.н., асист. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, секретар ЕК.

 

Декан

географічного факультету                                             Валерій РУДЕНКО

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.