Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Спеціальність 073  Менеджмент (ОП «Менеджмент туристичної індустрії»)

Другий  рівень вищої освіти: магістр.

Форма навчання: денна та заочна

Розроблено на основі Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЧНУ ім. Ю. Федьковича від 25.05.2020р. (https://drive.google.com/file/d/1-JYnU5bt8e_KIz4-AlQPDuSOLFGd6mN8/view),  а також додатку до «Положення про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» у частині проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»(https://drive.google.com/file/d/1ChIo3Qnw3jsPcFZsbS-7gGv4m3hJ6HbA/view ).

 

 

Форма та порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт 

 

 • Для належного захисту магістерських робіт  здобувачу необхідно використовувати комп’ютер/ноутбук або смартфон, щоб презентувати результати свого дослідження комісії;
 • Проведення захисту магістерських робіт здійснюється очно;
 • Перед захистом студенти ознайомлені з процедурою та  порядком  захисту кваліфікаційних робіт ;
 • Захист кваліфікаційних робіт закінчується виставленням оцінок. При виставленні оцінки кваліфікаційної роботи приймаються до уваги:

- зміст дослідження;

- оформлення кваліфікаційної роботи;

- доповідь та презентація;

-  відповіді на запитання членів ЕК і присутніх;

- відповіді на зауваження рецензентів;

- відгук наукового керівника.

 

 1. Порядок організації роботи екзаменаційного комісії (консультація, захист випускних кваліфікаційних робіт, резервний день).

 

Дата група Час Студенти
20.12.2022 (вівторок)

 

груп 614

Консультація

13.00 Відпов. за проведення консультацій –зав. випускової кафедри, заст. голови екзаменаційної комісії проф. Руденко В.П., секретар ЕК ас. Єремія Г.І
23.12.2022 (п’ятниця)

 

груп 614 Захист магістерських робіт 9-00          614 група

1.     Антофійчук Ю.В.

2.     Лінецький П.С.

3.     Сафтюк М.О.

 

 1. Процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи

За результатами попереднього захисту випускна кваліфікаційна робота може бути:

 1. Рекомендована до захисту у тому вигляді, в якому вона подана.
 2. Рекомендована до захисту з умовою усунення недоліків, на які вказали викладачі кафедри. Остаточна рекомендація роботи до захисту в цьому випадку надається науковим керівником.
 3. Не допущена до захисту за недотримання основних вимог до змісту та оформлення роботи. У разі цього науковим керівником складається стислий звіт по пунктах, в яких пояснюється, чому випускна кваліфікаційна робота не відповідає рівню роботи фахівця за спеціальністю. Рішення про недопуск до захисту приймається на засіданні кафедри і оформлюється протоколом, витяг з якого подається до ЕК.

Керівник роботи готує письмовий висновок, у якому дає короткий опис роботи, зазначає її актуальність, оригінальність результатів, характеризує фаховість та самостійність здобувача вищої освіти. Керівник пропонує свою оцінку роботи за національною шкалою та шкалою ECTS

Перед захистом випускні кваліфікаційні роботи проходять обов’язкову перевірку на наявність академічного плагіату не пізніше ніж за 14 днів до захисту. Роботи, виконані не самостійно, а також ті, що не пройшли перевірку або мають понад 20% неоригінального тексту, до захисту не допускають.

На підставі попереднього захисту, її перевірки на наявність академічного плагіату та висновку керівника, робота передається здобувачем вищої освіти на рецензування.

Рецензування випускної кваліфікаційної роботи доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) Університету, провідним спеціалістам виробничих, наукових і проєктних організацій. Рецензент знайомиться з роботою і дає на неї письмову рецензію. Обсяг рецензії складає 1-2 сторінки друкованого тексту. Рецензія повинна містити рекомендацію про оцінку за національною шкалою.

До захисту випускної кваліфікаційної роботи допускають здобувача вищої освіти, який виконав всі вимоги навчального плану, та рекомендовані кафедрою до захисту в ЕК.

Секретар Екзаменаційної комісії не пізніше, ніж за п’ять днів до засідання Екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт отримує від випускової кафедри:

- випускні кваліфікаційні роботи;

- письмові відгуки, рецензії на кваліфікаційні роботи;

- довідки установ і організацій про використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (якщо це передбачено);

- довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи;

- публікації студентів (якщо такі є);

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної випускної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, які вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

- Інформацію про результати перевірки на плагіат

Усі кваліфікаційні роботи повинні відповідати стандарту вищої освіти, а їх тематика науковому напряму ОП.  Члени екзаменаційної комісії попередньо ознайомлюються із матеріалами випускних кваліфікаційних робіт та результатами подання наукових керівників та рецензентів. До захисту перед екзаменаційною комісією допускаються магістерські роботи, на які є рецензія одного з викладачів факультету(кафедри) та  зовнішня рецензія, незалежно від підсумкового висновку рецензента - позитивного чи негативного.

Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту надається до 15-ти хвилин. Студент, доповідаючи, використовує презентацію та коментує наочну інформацію. Після доповіді випускник відповідає на питання членів Екзаменаційної комісії. Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи і носити загальний характер – у межах дисциплін спеціальності й спеціалізації, які вивчалися студентом в університеті.

З дозволу Голови Екзаменаційної комісії запитання можуть задавати усі присутні на он-лайн захисті.Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента (особисто ними або секретарем чи одним із членів Екзаменаційної комісії). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.

Виконання роботи та процедура її захисту відбувається без порушення Етнічного кодексу університету https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view

 

 

 

 1. Критерії оцінювання

Обговорення результатів захисту здійснюється колегіально. Після проведення публічного захисту члени ЕК колективно обговорюють результати та спільно приймають рішення про оцінку роботи шляхом пересічного значення оцінок членів ЕК та із врахуванням оцінок рецензента.

Максимальна оцінка за захист магістерської роботи може рівнятися 100 балам. Вона складається з рівноцінних між собою наступних елементів: а) оцінки самого тексту магістерської роботи, який повинен мати усі атрибутивні складові - продуману структуру, висновки до розділів та підрозділів у випадку наявності останніх, загальні висновки, відповідний бібліографічний апарат (посторінкові посилання та належно оформлений список літератури), бути викладеною грамотною літературною українською мовою, повністю розкривати заявлену у назві тему роботи; б) оцінки володіння магістром категорійно-понятійним апаратом своєї роботи; в)оцінки міри володіння магістром усім змістом відповідної кваліфікаційної роботи; г) оцінки розуміння магістром поставлених йому запитань по магістерській роботі та аргументованості відповідей магістра на поставлені запитання, етикет та культура спілкування.  Кожен елемент оцінюється рівною кількістю балів.

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспитів та/або захисті випускної кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови Екзаменаційної комісії є вирішальним.

Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом про вищу освіту. Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх наданих до Екзаменаційної комісії матеріалів, які засвідчують, що навчальні та 13 наукові (творчі) досягнення студента під час навчання за даним освітнім рівнем відповідають встановленим вимогам. Якщо відповідь студента на іспиті або захист випускної кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію і у протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка «незадовільно» (1-49 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії для складання іспитів або захисту випускної кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту (захисту випускної кваліфікаційної роботи) під час роботи Екзаменаційної комісії. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного чи додаткового іспиту (на випускному курсі) або на захисті випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка. У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи (проєкту) визнається незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу (проєкт) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою, у наступному навчальному році. Студенти, які не склали іспити та/або не захистили випускну кваліфікаційну роботу у зв’язку з неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування з ЗВО (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік іспитів визначається за навчальним планом та навчальною програмою на момент навчання студента в університеті. Повторно складається тільки той іспит, з якого була отримана незадовільна оцінка.

Оцінювання результатів захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється за попередньо прийнятими критеріями оцінювання у порядку, передбаченому прийнятою  в університеті системою контролю знань (за національною (4-бальною) шкалою, 100-бальною університетською та шкалою ECTS).

 

 

Таблиця відповідності результатів захисту кваліфікаційної роботи за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума

балів

за 100-бальною шкалою

Оцінка в ЕСТS Критерії оцінювання Рівень

компе-тентності

Оцінка за національною шкалою
90-100 A Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті студент показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання. Високий

(творчий)

відмінно

 

 

 

85-89 B Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені запитання. У тексті роботи є лише незначні погрішності. Достатній

(конструктивно-

варіативний)

добре
75-84 C Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. В рецензії рецензента є незначні зауваження. При захисті роботи студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, мові і стилі роботи є лише незначні погрішності
70-74 D Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має поверхневий аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має зауваження  рецензента щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній (репродук-тивний) задовільно
60-69 E Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має значні зауваження  рецензента щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

35-59 FX Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи студент відповіді припускає грубі помилки. Низький

(рецептивно-продуктивний)

незадовільно
1-34 F Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи студент не може відповісти на жодне поставлене запитання по її темі, студент не знає теорії.

 

За неявку магістра на захист магістерської роботи за будь-яких причин виставляється відмітка «не з’явився» («не з’явилась»).

 

 

 

 

 

 

 1. Підбиття підсумків роботи екзаменаційної комісії

Результати усних іспитів та захисту випускних кваліфікаційних робіт оголошуються в день їх складання, а оцінки з письмових іспитів оголошуються Головою Екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного дня. У протокол заносяться: оцінки, одержані на іспитах або під час захисту випускної кваліфікаційної роботи; запитання, поставлені випускникові; особливі думки членів Екзаменаційної комісії; здобуті освітній ступінь та кваліфікація; рішення щодо видачі диплома про вищу освіту звичайного зразка або з відзнакою; рішення щодо надання рекомендації на вступ до магістратури чи аспірантури, а також рекомендації щодо друку дипломної роботи/проекту чи впровадження її матеріалів. Протокол підписує голова і члени Екзаменаційної комісії. Книга протоколів зберігається в архіві Університету. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії її Голова складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні. У звіті відображаються рівень підготовки фахівців із певної спеціальності і характеристика знань студентів, якість виконання проєктів/робіт, актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної комісії тощо. Надаються пропозиції щодо: - поліпшення підготовки фахівців; - усунення недоліків в організації проведення іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт; - можливості публікації основних положень кваліфікаційних робіт, їх використання в освітньому процесі, на підприємствах і в науководослідних установах. Звіт про роботу Екзаменаційної комісії, після обговорення на підсумковому засіданні Екзаменаційної комісії, заслуховується на Вченій раді  інституту/факультету і подається на випускову кафедру та до навчального відділу.

 

 1. Розгляд апеляції

У разі незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. Апеляцію на ім’я ректора університету  подають ректору або першому проректору після оприлюднення оцінок з обов’язковим повідомленням завідувача випускної кафедри, декана факультету. Після надходження апеляції розпорядженням ректора створюють комісію для розгляду апеляції. Головою комісії призначають першого проректора. До іі складу входять декан факультету, або його заступники, завідувачі кафедр, начальник навчального відділу. Склад комісії затверджують  розпорядженням ректора.

Комісія розглядає апеляції випускників з приводу випускних кваліфікаційних робіт, що мало негативно вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії.

Апеляцію розглядають впродовж трьох робочих днів після іі подання.

У разі, якщо встановлено порушення процедури проведення атестації, яке не вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору університету скасувати відповідне рішення Екзаменаційної комісії і провести повторне засідання Екзаменаційної комісії у присутності представників комісії з розгляду апеляції.

 

 1. Склад комісії

Склад Екзаменаційної комісії (Екзаменаційна комісія №3, географічний факультет, спеціальність 073 «Менеджмент») затверджений Наказом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича № 307від 11.11.2022 р.

Голова комісії: Красовська О.Ю. – к.геогр.н., директор туристичної компанії  «Грінвіч – тур»

Члени комісії:

 1. Руденко В.П.  – д. геогр н., проф., проф. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, заступник голови ЕК;
 1. Підгірна В.Н. - к.екон.н., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,
 2. Бучко Ж.І. - д.геогр.н., доцент кафедри географії та менеджменту туризму;
 3. Єремія Г.І.– к. геогр.н., асист. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, секретар ЕК.

Декан

географічного факультету                                             Мирослав ЗАЯЧУК

 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.