Паламарюк Марія Юріївна

Асистент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Додаткова інформація:

Дата народження – 15 вересня 1980 р.

Місце народження –   смт. Берегомет Вижницького р-ну, Чернівецької обл.

У 2002 р. закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Спеціальність - Менеджмент природоохоронної діяльності. Викладач.

З 2004 року працювала на кафедрі географії та менеджменту туризму, а з 2007 року на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02 - економічна та соціальна географія на тему "Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Буковинських Карпат".

Найважливіші публікації

  1. Krul Halyna, Palamariuk Mariia, Krul Volodymyr. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bucovynean Carpathians //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 74-77.

  2. Круль Г., Паламарюк М. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альфа-пік, 2016. – Вип. 35. – 266 с. – С. 80-90.

  3. Круль В., Паламарюк М., Круль Г. Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст. (за матеріалами дисертаційних робіт) // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїн. наук. конф. з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної та соціальної географії Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка (Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 484 с. – С. 212-217.

  4. Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 156-158.

Курси

Сільський зелений туризм, туристичне країнознавство, основи географічного моделювання, географія ПРП України, організація екскурсійних послуг, інтелектуальна власність

Тематика наукових досліджень

Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Північної Буковини