Обговорення компетенцій та результатів навчання зі здобувачами

15 лютого  2022 року  відбулося ознайомлення з компетентностями та програмними результатами освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (редакція 2021 р.). Захід організовано завідувачем кафедри економічної географії та екологічного менеджменту проф. Руденко В.П. для здобувачів освіти 104 групи. Руденко В.П. розкрив мету та зміст освітньої програми, її специфіку, ресурсне забезпечення, логіку поєднання курсів та форми атестації здобувачів вищої освіти. В процесі спілкування було обговорено перелік освітніх компонентів програми, Особлива увага була прикута до компетентностей, до яких згідно статті 1.1.13 Закону України «Про вищу освіту», віднесено  динамічну комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей». А тому, робота над розширенням  компетентностей є метою освітніх програми, як наслідок, здобувачі освіти мають бути ознайомлені з базовими основами програми та брати участь в її розвитку та вдосконаленні.

Значний інтерес у першокурсників викликали питання академічної мобільності студентів у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх угод між ЧНУ імені Ю.Федьковича та навчальними закладами країн-партнерів.

Обговорення освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" будуть продовжені.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.