Обговорення компетентностей та програмних результатів зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії»

23 грудня 2022 року відбулось обговорення компетентностей та програмних результатів на основі проведеного анкетування серед здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії». В обговоренні взяли активну участь студенти-респонденти 614 групи, викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, гарант освітньої програми д.геогр.наук Жанна БУЧКО, член проектної групи програми, к.геогр.н, директор туристичної агенції «ГрінвічТур» Олена КРАСОВСЬКА. Як зазначила к.е.н., доцент Валентина ПІДГІРНА результати анкетування показали, що серед загальних компетентностей, які найбільше використовуються у практичній діяльності здобувачами виділяють:

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій,

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

Що стосується фахових компетентностей, то на вибір значною мірою вплинула професійна активність спеціалістів та практичні навички, які були отримані під час проходження виробничих практик. Тому 66,7% опитаних зазначили, наступні фахові компетентності, які дають можливість поєднати теоретичні знання з практичною складовою для  стратегічного планування діяльності суб’єктів:

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

Здатність до управління організацією та її розвитком.

Даний формат зустрічі, показав співпрацю викладачів, здобувачів вищої освіти та зовнішніх стейкголдерів для вдосконалення освітніх програм з урахуванням сучасних викликів та потреб, а також довів високу конкурентоздатність та професійність наших випускників, які затребувані у закладах освіти та закладах сфери туристичної індустрії.

Рекомендації випускників, викладачів та стейкхолдерів будуть враховані під час перегляду освітньої програми «Менеджмент туристичної індустрії».

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.