Завідувачі кафедри

Ваньков Григорій Андріанович

Час завідування: 1945-1950

Ваньков Григорій Андріанович завідував кафедрою з вересня 1945 до1950 року. Народився 9 грудня 1901 р. в ст. Анінській Міст Вологодської області. У 1929 р. закінчив Інститут народного господарства в Одесі. Кандидатську дисертацію захистив у Харківському університеті. У 1933 році став доцентом. З серпня 1940 до червня 1941 та з 10 жовтня 1944-1948 рр. Г.А. Ваньков працював деканом географічного факультету ЧДУ. Основні праці присвячені географії Радянської Буковини, сільському господарству Чернівецької області.

 

Новицький Володимир Анатоліович

Час завідування: 1950-1952
Новицький Володимир Анатоліович – завідувач кафедри у 1950-1952 роках. Народився 18 жовтня 1916 р. у м. Новозибково Брянської області. У 1942 р. закінчив географічний факультет Ленінградського університету за спеціальністю «економічна географія». У 1950 році став кандидатом географічних наук, доцентом. У 1951 був деканом географічного факультету ЧДУ.

 

Онікієнко Володимир Васильович

Час завідування: 1952-1961
Онікієнко Володимир Васильович завідував кафедрою у 1952-1961 роках. Народився 17 квітня 1923 р. у м. Краснодар Російської Федерації. У 1949 році закінчив Воронезький університет. За час роботи на кафедрі основні роботи присвятив розробці теоретичних принципів і методичних засад регіонального програмно-цільового управління трудовими ресурсами, а також регіональним питанням комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил республіки. Розробив та здійснив реалізацію програми проведення в УССР регіональних досліджень демографічних аспектів зайнятості та структурних зрушень у зайнятості трудових ресурсів і організації використання їх.

 

Ігнатенко Микола Григорович

Час завідування: 1965-1988
Ігнатенко Микола Григорович – завідувач кафедри з січня 1965 р. до серпня 1988 р. Народився 2 січня 1928 р. у поселенні Поспеліха Алтайського краю Російської Федерації, помер у грудні 2004 р. у м. Херсоні.

Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету у 1956 р. У 1960 р. захистив кандидатську, у 1970 р. – докторську дисертацію. Основні праці присвячені вивченню природи і господарства Українських Карпат, Поділля, закономірностям територіальної організації агропромислових і продовольчих комплексів. Розробляв питання економіко-геогрфічної оцінки природно-ресурсного потенціалу певної території, раціонального природокористування. Приділяв велику увагу підготовці кадрів. Голова Чернівецького товариства УРСР (1975-1988).

 

Жупанський Ярослав Іванович

Час завідування: 1989-1990
Жупанський Ярослав Іванович – завідував кафедрою з січня 1989 р. до червня 1990 р. Народився в с. Перерів Коломийського району Івано-Франківської області 27 червня 1034 р. Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету у 1956 р. У 196 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1981 р. – докторську дисертацію на тему «Дослідження виробничо-територіальних комплексів картографічним методом» (Сектор географії Інституту геофізики АН України, м. Київ). Професор по кафедрі географії з 1983 р.

За час завідування кафедрою розвинув теоретико-методологічні і методичні основи економіко-географічного дослідження суспільно-географічних явищ і процесів на матеріалах Західної України загалом та Чернівецької області зокрема, збагатів новими ідеями методику викладання географії у вищій і середній школі.

 

Руденко Валерій Петрович

Час завідування: 1988 р. (вересень – грудень), червень 1990 р. – серпень 2015 р., з 4 січня 2022 року по даний час.

Руденко Валерій Петрович народився 26 жовтня 1956 року в с. Конельська Попівка Жашківського району Черкаської області. У 1978 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю географ-викладач. З жовтня 1992 р. – доктор географічних наук, з грудня 1993 р. –професор кафедри економічної географії. Докторську дисертацію «Природно-ресурсний потенціал і методи його економіко-географічного аналізу (на матеріалах України)» за спеціальністю 11.00.02 захистив в Інституті географії НАН України. З 1995 року обраний академіком Української Екологічної Академії наук. Автор близько 350 наукових праць –монографій, підручників, навчальних посібників, статей, тез доповідей.

Руденко Валерій Петрович у Чернівецькому університеті працює з 1973 року. Науковець пройшов шлях від студента, лаборанта, інженера, асистента до доцента і завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, яку очолив з серпня 1988 р.

На посаду декана географічного факультету Валерій Петрович Руденко обраний Вченою радою 4 вересня 2000 року. За час його роботи на посаді завідувача та декана географічного факультету каденції відкрито нові напрями та спеціальності:

1) “Менеджмент природоохоронної діяльності” (з вересня 1996 р. по даний час);

2) «Водопостачання та водовідведення»;

2) «Геодезія, картографія та землеустрій»;

3) «Економічна і соціальна географія»;

4) «Туризм»;

5) Гідротехніка (водні ресурси);

6) «Гідрометеорологія»;

7) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»;

8) «Гідрологія»;

9) «Геодезія»;

10) «Туризмознавство»;

11) «Середня освіта (Географія)» (з 2016 р.).

Започатковано освітні програми: «Менеджмент туристичної індустрії»; «Регіональний розвиток і просторове планування»; «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг», «Міжнародний туризм». Відкрито чотири нових випускових кафедри: гідроекології, водопостачання та водовідведення, географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування, геодезії, картографії та управління територіями. За цей же період докторські дисертації захистили М.В.Жук, В.О.Джаман, Ю.С.Ющенко, В.П.Круль, К.Й.Кілінська, П.О.Сухий, Б.Т.Рідуш, Т.В.Соловей, М.Д.Заячук, І.І.Костащук, Ж.І.Бучко, О.Д.Король, О.С.Чубрей; 50 працівників факультету стали кандидатами наук. У 2009-2010 навчальному році досягнуто апогею у розвитку студентського колективу географічного факультету – 2027 здобувачів, з них – 1321 – по денній, 706 – по заочній формах навчання.

З 1 вересня 2001 року по 31 грудня 2021 р. функціонувала вчена рада із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Успішно захистили дисертації 90 здобувачів.

Валерій Петрович Руденко впродовж 20 років – до 15 лютого 2021 р. працював на посаді декана географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 4 січня 2022 р. В. П. Руденко – завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

Підготував 14 кандидатів та 3 докторів наук.