Держбюджетні теми

Держбюджетна  тема № 48.801: Потенціал сталого розвитку фермерських господарств України.

Науковий керівник теми – доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович.

Строки виконання: (з 01.01.2015 р по 31.12.2017 р.)

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

1) розробка теоретико-методологічних та методичних засад кількісної, зокрема вартісної оцінки сукупного ресурсного потенціалу фермерства України;

2) обрахунок величини СРП фермерських господарств держави, що охоплюється природними, трудовими та матеріальними ресурсами;

3) розрахунок компонентної структури СРП фермерських господарств України;

4) визначення галузей спеціалізації фермерських господарств;

5) визначення рівнів територіальної та економічної продуктивності СРП фермерства держави;

6) побудова картографічних та графічних моделей ресурсозабезпеченості та ресурсовіддачі потенціалу фермерських господарств України;

7) виявлення основних закономірностей розвитку та  обґрунтування основних напрямів збалансованого використання, охорони та відтворення сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств держави;

8) розробка перспективних напрямів кооперації на основі кластеризації фермерських господарств.

Об’єктом дослідження є системний аналіз потенціалу сталого розвитку фермерських господарств України як виробників товарної сільськогосподарської продукції, що займаються її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні та прикладні основи географічної оцінки та геопросторової організації ресурсного потенціалу фермерства України, особливості його функціонування в регіонах держави.

Фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямований проект, – вперше розробляються теоретико-методологічні засади та оцінюються ресурсні можливості збалансованого розвитку та функціонування 33,8 тис. фермерських господарств України, що охоплюють близько 10 % всіх сільськогосподарських угідь держави.

Розкриваються географічні особливості розвитку різноукладності в агробізнесі України та основні чинники розвитку фермерських господарств в державі. Здійснюються визначення галузей спеціалізації фермерських господарств та розробляються напрями кооперації на основі кластеризації фермерських господарств.

Детально аналізується потенціал та галузево-територіальна структура функціонування фермерських господарств в Україні.

Обґрунтовуються конструктивно-географічні основи сталого розвитку фермерства України, що базуються на концепції посибілізму, за якою природно-ресурсний, трудовий, матеріально-технічний потенціали – це лише передумова, можливості, які можуть бути використані дуже різною мірою. Для кожного реального напряму розвитку фермерських господарств розглядається не єдиний прогнозний варіант, а різноманітні сценарії їх регіонального функціонування.

 Актуальність та значимість проекту для отримання нових знань підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

Пошук глибинних закономірностей у функціонуванні природних і суспільних складових сукупного ресурсного потенціалу фермерства, їх множинних і варіативних відношень, характерних поєднань і типових комбінацій є основою прийняття управлінських рішень щодо поліпшення екологічного стану в сільськогосподарському природокористуванні та напрямів збалансованого розвитку.

Виходячи з того, що в окремих регіонах України у виробництві певних видів сільськогосподарської  продукції фермерські господарства є провідними,- оцінка їх ресурсного потенціалу з метою виявлення наявних резервів, збалансування та раціонального використання природних, трудових та матеріальних ресурсів – є надзвичайно актуальною проблемою.

  1. Вихідні дані для проведення НДР.

В попередніх дослідженнях авторів проекту здійснено вартісну оцінку природно-ресурсного потенціалу, розглянуто особливості становлення багатоукладності в аграрному секторі економіки, запропоновано методичні підходи до класифікації різноукладних типів господарств та методику визначення сільськогосподарської спеціалізації. Всі ці розробки будуть використані в основі проекту при обґрунтуванні методологічних та методичних засад кількісної оцінки сумарного ресурсного потенціалу фермерських господарств, класифікації фермерських господарств та визначенні їх виробничої спеціалізації.

Разом з тим потребують свого подальшого розвитку теоретико-методологічні та  методичні засади оцінки природно-ресурсного потенціалу та обґрунтування підходів до оцінки сукупного ресурсного потенціалу, підходи до класифікації та типізації різноукладних господарств, методика визначення сільськогосподарської спеціалізації та обґрунтування процесів кооперації в сільській місцевості.

 

  1. Вимоги до охорони державної таємниці. Відомості, які будуть отримані в процесі НДР не підпадають під звід відомостей про державну таємницю.

 

  1. Вимоги до результатів виконання роботи.

Основні вимоги до результатів виконання робіт:

–                            системний аналіз і синтез показників величини та структури потенціалу сталого розвитку фермерських господарств регіонів України;

–                            виявлення основних тенденцій, процесів, режимів, циклів збалансованого розвитку потенціалу фермерських господарств України за основними галузями та територіальними комплексами природокористування на експериментальних дослідницьких полігонах держави;

–                            обґрунтування основних напрямів, етапів та механізмів збалансування розвитку потенціалу фермерських господарств за галузями природокористування та природно-ресурсними комплексами регіонів України;

–                            чітко виражений акцент на побудову картографічних моделей географічної оцінки потенціалу фермерських господарств України, що посилюють фундаментальну та прикладну спрямованість даної роботи.

 

  1. Етапи НДР та терміни їх виконання.

 

Етапи роботи Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати).

Звітна документація (значити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (1.01.2015 р. – 31.12.2015 р.) Розробка теоретико-методологічних засад та методичних рекомендацій суспільно-географічного дослідження (оцінки) сукупного ресурсного потенціалу сталого розвитку фермерських господарств України.

Обґрунтування основних принципів вихідних теоретичних положень та системи показників вартісної оцінки сукупного ресурсного потенціалу збалансованого розвитку фермерства, пізнання його структури, рівнів його територіальної організації та збалансованості функціонування

Теоретико-методологічні та методичні основи вартісної оцінки СРП сталого розвитку фермерських господарств.

Анотований звіт. Захист 1 докторської та 2-х кандидатських дисертацій, 4-х магістерських та 4-х дипломних робіт. Публікація 10 статей у виданнях з переліку наукових фахових видань України та 2-х статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus та інші). Підготовка 1 монографій, оновлення 1 лекційного курсу в навчальному процесі. Акт впровадження в навчальний процес.

2 етап (1.01.2016 р.–31.12.2016 р.) Оцінка сукупного ресурсного потенціалу розвитку фермерських господарств України, аналіз їх становлення, функціонування та геопросторової організації.Кількісне визначення величини, розрахунок компонентної структури, територіальної та економічної продуктивності (ефективності) СРП сталого розвитку фермерських господарств України

 

Величина, компонентна структура, оцінка територіальної та економічної продуктивності сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств  України у розрізі адміністративних областей та районів.

Анотований звіт. Захист 1 докторської та 2 кандидатських дисертацій, 4 магістерських та 4-х дипломних робіт. Публікація 11 статей у вітчизняних виданнях з переліку наукових фахових видань України та 3-х статей у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus та інші) та в журналах з імпакт-фактором. Підготовка 2 монографій та 1 навчального посібника, оновлення 1 лекційного курсу в навчальному процесі ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Акт впровадження.

3 етап

(1.01.2017 р.-31.12.2017 р.)

Обґрунтування основних напрямів сталого розвитку сукупного ресурсного потенціалу фермерства України.

Визначення ресурсного рейтингу фермерських господарств України, оцінка ролі і місця фермерських господарств в АПК України, формулювання пропозицій по збалансуванню розвитку фермерства в державі

Ресурсний рейтинг фермерських господарств регіонів України, оцінка ролі і місця фермерських господарств районів в агропродовольчому комплексі України. Пропозиції щодо удосконалення сільськогосподарської спеціалізації та територіальної організації фермерських господарств України.

Науковий і анотований звіт. Захист 4 магістерських та 4-х дипломних робіт. Публікація 11 статей у вітчизняних виданнях з переліку наукових фахових видань України та 3-х статей у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus та інші) та в журналах з імпакт-фактором. Підготовка 2 монографій, 1 підручника,  оновлення 1 лекційного курсу в навчальному процесі. Акт впровадження результатів дослідження у виробничій сфері.

 

  1. Очікувані результати та порядок реалізації НДР

7.1. Розробка методологічних і теоретичних засад суспільно-географічного моніторингу фермерства України.

7.2. Виявлення географічних особливостей розвитку різноукладності в агробізнесі України.

7.3. Вартісна переоцінка величини (обсягу) покомпонентних та інтегрального сукупного ресурсного потенціалу розвитку фермерських господарств регіонів України; кількісне визначення компонентної та територіальної структури потенціалу; класифікація та типологія важливіших природно-ресурсних , трудо-ресурсних комплексів збалансованого розвитку фермерства держави.

7.4. Виявлення основних тенденцій , процесів, режимів потенціалу фермерських господарств України за основними галузевими та територіальними комплексами природокористува