Бакалавр

Менеджмент туристичної індустрії

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма “Менеджмент туристичної індустрії” (бакалавр), 2016

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” (бакалавр), 2020

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2021)

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2022)

Educational professional program “Management of the tourism industry” first (bachelor’s) level of higher education
in the specialty 073 Management branch of knowledge 07 Management and administration (2022)

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2022, скорегована)

Проєкт освітньо-професійної програми “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (2024)

Проєкт Таблиці пропозицій та результатів внесених змін до освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

 

Становлення та розвиток ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"

Галузь знань "Управління та адміністрування" започаткована на географічному факультеті (кафедра економічної географії) Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича 1 вересня 1996 року, коли було прийнято на 1-й курс денної форми навчання 32 студенти за спеціальністю "Менеджмент природоохоронної діяльності".

Розвиток індустрії туризму зумовив потенційну необхідність у підготовці висококваліфікованих менеджерів, які володіючи навичками будуть спроможними забезпечити високий рівень ефективності системи управління в умовах ринкових трансформацій, що сприятиме формуванню нової еліти неоіндустріальної економіки, через реалізацію сучасної моделі професійної освіти як в регіональному розрізі так і в Україні, націленої на забезпечення туристичної галузі кваліфікованими конкурентоспроможними кадрами сфери туристичної діяльності.

Це зумовило різке зростання набору абітурієнтів за вказаною спеціальністю на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича, що, в свою чергу, спричинило започаткування  у межах вказаної спеціальності трьох спеціалізацій: "Менеджмент природоохоронної діяльності (з 1998 р.), "Менеджмент туристичної індустрії" (з 2001 р.) та "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" (з 2003 р.). Підготовку фахівців за першими двома спеціалізаціями здійснювала кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – професор Руденко В.П.), за третьою – (нововідкрита з 2003 р.) кафедра географії та менеджменту туризму (завідувач – професор Жук М.В.).

Таким чином, започаткована з  2001 р. спеціалізація – нині освітня програма – "Менеджмент туристичної індустрії" у 2004-2005 навчальному році мала перший випуск бакалаврів.

 

Перегляд та зміни в ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Зміни, що розпочалися в системі вищої освіти у зв’язку із прийняттям Закону України "Про вищу освіту"  (2014 р. № 37-38)  актуалізували перехід  до підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми чи науковими програмами (Ч.1, статті 5), реалізація яких стала можливою в межах ліцензованої спеціальності (Ч.2 статті 32). Це створило передумови для трансформації спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії" в окрему освітньо-професійну програму в межах спеціальності 073 "Менеджмент" акредитованої до 1 липня 2023 року (сертифікат про акредитацію МОН України, НД № 2588435, від 31 липня 2017 р.). ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" першого (бакалаврського) рівня  була затверджена Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича (протоколом № 8 від 31 08.2016 р.) та введена в дію з 01.09.2016 р.

У зв’язку із введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОНу № 1165 від 29.10.2018 р.) в ОПП були внесені зміни, обговорення та затвердження яких відбулось на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол № 12 від 19.05.2020 року).

Запропоновані зміни були схвалені Вченою радою географічного факультету (протокол №10 від 25.05.2020 року) та затверджені Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 6 від 30.06.2020 року), а сама оновлена освітня програма була введена в дію з 1 вересня 2020 року наказом №181 від 1 липня 2020 року. Відповідно до неї введено навчальний та робочий плани (2020-2021 н.р).

У 2021 році робочою групою освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було ініційовано перегляд освітньої програми (протокол №1 від 26.02.2021 року), відповідно було оголошено відкритий розгляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 04 березня 2021 року.

Впродовж місяця відбувались зустрічі зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями та академічною спільнотою, залученою до реалізації освітньої програми. Внесення та обговорення пропозицій відбулось розширеному засіданні проектної групи (протокол №2 від 4.03.2021 року).

Під час розгляду ОП надійшли листи із пропозиціями від помічника голови Чернівецької обласної ради Брижака П.М. та депутата Чернівецької міської ради Руденка С.В.

7 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення освітньої ОП "Менеджмент туристичної індустрії" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було висвітлено для розгляду.

Внесені зміни  були розглянуті та затверджені: на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол №10 від 06.04.2021 року),  засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №8 від 20.04.2021 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №12 від 21.04.2021 року). Зміни до освітньої програми були затверджені Вченою Радою ЧНУ протокол № 6 від 31 травня 2021 року, а сама основлена освітня програма була введена в дію наказом № 243 від 29 червня 2021 року.

Відповідно до неї введено навчальний та робочий плани (2021).

Оновлений варіант освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" впроваджений у навчальний процес з 1 вересня 2021 року.

16 лютого 2022 року було ініційовано перегляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Проте, у зв’язку з введенням військового стану з 24 лютого 2022 року на підставі указу № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" термін перегляду освітньої програми “Менеджмент туристичної індустрії” (ID 2459) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” було продовжено і 5 квітня 2022 року відбулося підсумкове обговорення освітньої програми.

Зміни та проект нової редакції ОП "Менеджмент туристичної індустрії" були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів (протокол № 11 від 5 квітня 2022 року). Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проект нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії"  було висвітлено для розгляду.

Пропоновані зміни були затверджені на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №8 від 19 квітня 2022 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №10 від 27.04.2022 року). Оновлена освітньо-професійна програма "Менеджмент туристичної індустрії" була затверджена Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №6 від 26 травня 2022 року) та введена в дію наказом №173 від 7 червня 2022 року.

Відповідно до неї введено в дію навчальний та робочий плани (2022-2023 н.р.)

Освітньо-професійну програму "Менеджмент туристичної індустрії" в оновленій редакції було впроваджено в навчальний процес з 1 вересня 2022 року.

Із оновленою освітньою програмою можна ознайомитися на сайті географічного факультету  та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

English version Profile of the educational program “Management of the tourism industry”

Окрім пропозицій членів групи забезпечення, до проектної групи на чолі із гарантом надійшли рецензії та звернення:

  1. Рецензія від керівниці туристичної фірми "Грінвіч-тур", к.геогр.н. Красовської Олени Юріївни.
  2. Рецензія від завідувачки кафедрою менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького національного торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету, к.е.н., доцентки Чичун Валентини.
  3. Рецензія від заступника директора Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, начальника управління з питань місцевого самоврядування та туризму Христини Марчук.
  4. Відгук професора факультету економіки, фінансів та менеджменту Щецинського університету (Польща) Павела Чаплінського.

Також надійшли лист від представників органів місцевої влади:

  1. Помічника голови Чернівецької обласної ради Брижака П.М.
  2. Депутат Чернівецької міської ради Руденка С.В.