Ємчук Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Додаткова інформація:

Рік народження. 15.12.1983

Місце народження: місто Снятин, Івано-Франківська область

E-mail: iemchuktania17@gmail.com

t.iemchuk@chnu.edu.ua

Web: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GfF11Y0AAAAJ

Найважливіші публікації

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

 1. Yemchuk T, Arpul O. (2020) Competitive Positions in Restaurant Business in Present-Day Conditions Based on the Example of Chernivtsi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Naukowego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 34(1), 92 – 107.

ПІДРУЧНИКИ

 1. Заповідна справа та організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду: навч. посібник / О.М. Данілова, Т.В. Ємчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 ст.
 2. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.
 3. Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич, С.В. Руденко, В.Я. Вацеба, В.С. Грицку, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, М.В. Цепенда, М.О. Ячнюк, М.М. Цепенда, Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 440 с. ISBN 978-966-423-309-2. (Гриф МОН України, лист №1/11 – 7192 від 14.05.2014)

ЗАКОРДОННІ МОНОГРАФІЇ

 1. Yemchuk T., Arpul O. Features of formation of competitive advantages of restaurants in the international markets / T. Yemchuk, O.  Arpul // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. S 261-269.
 2. Yemchuk Tetyana The essence, types, and factors of the formation of competitive  advantages of the enterprinse. Conceptual aspects management of competitivenass the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brithenko,  in 2 Vol. / Higher school of social and economic Przeworsk: WSSG,2019. – Vol. 2. – P 108-116
 3. Yemchuk T. Substation of the main methods of recovery and Treatment in the Ukranian regions / T. Yemchuk // Management of innovative development the economic entities. Colective monograph/ edited by M/ Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol./ Higher School of Social and ecocomic.  – Przeworsk: Nova Sandec, 2018. – Vol. 2. -  S. 66-73.

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Емчук Т., Арпуль ООценка естественной защищенности подзменых вод от загрязнения (на примере бассейна реки Прут в пределах Черновицкой области) / Т.Емчук, О.Арпуль // ХАБАРШЫСЫ. Вестник Алматинского технологического университета. Алматы. – 2016. – Выпуск 3 (112). – С.128-135.

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

 1. Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці) у журналі "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 31 (70). N 3, 2020.
 2. Підгірна В., Ємчук Т. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Одеса. №45. 2020.
 3. Ємчук Т. Конкурентноспроможність закладів ресторанного типу м.Чернівці / Т. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 134 – 145.
 4. Ємчук Т., Лісовенко А. Характеристика конкурентних переваг Ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на прикладі ресторанів «Габсбург»  та «Карпати «Мигово» / Ємчук Т., Лісовенко А.// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 86-92.
 5. Victor Dotsenko, Oksana Arpul, Natalia Bondar, Tetiana Iemchuk, Olena Dudkina / The development of the restaurants chain in the capital region of Ukraine // Scientific Council of the National University of Food Technologies recommends the journal by printing. Minutes № 8, 28.03.2013.
 6. Ємчук Т.В. Обґрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України Т.В. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 672 – 673: Географія. – Чернівці: Рута, 2013.- С. 84 – 88.

 7. Ємчук Т.В. Природно-заповідний фонд Чернівецької області як перспектива розвитку екологічного туризму / Т.В. Ємчук, Н.В. Заблотовська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 633 – 634: Географія. – Чернівці: Рута, 2012.- С162 – 167.

 8. Ємчук Т.В. Обґрунтування основних напрямів збереження природної якості підземних вод басейну Прута у межах Чернівецької області / Т.В. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 633 – 634: Географія. – Чернівці: Рута, 2012.- С12 – 16.

 9. Ємчук Т.В., Заблотовська Н.В. Природно-заповідний фонд Чернівецької області/ Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. -  Вип. 633-634: Географія. – С. 169 -173.
 10. Ємчук Т.В. Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Гол.ред. В.К. Хільчевський. – 2011. Т.1 (22). – С. 45-50.

 11. Ємчук Т.В. Сільський туризм як форма стимулювання розвитку сільських територій Українських Карпат (на прикладі Путильського району Чернівецької області) // Т.В. Ємчук, О.В. Арпуль // // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 28. - С. 140-147.

ЗАКОРДОННІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Yemchuk T. Charecteristics of competitive advantages of restaurant business in modern business condition (on the examples of Gabsburg restaurant and Karpaty Migovo restaurant) / T.Yemchuk // Main Theme of 34 International scientific Conference on “Research Issues in Geography of Industry and Services”  2018, Cracow-Warsaw  -S 114-115.

МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Ємчук Т.В., Гатиж В.Д. Дослідження лояльності споживачів (на прикладі кав’ярень м. Чернівці) // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. С 120 – 122.
 2. Ємчук Т.В., Марчук Г.В. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Національного природного парку «Гуцульщина» // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. С 23 – 25.
 3. Ємчук Т.В. Особливості розвитку екотуризму Чернівецької області / Т.В. Ємчук, Т.А. Сланіна // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  -  С. 255-256.
 4. Ємчук Т.В. Велосипедний туризм: передумови розвитку, регіональні особливості та перспективи розвитку / Т.В. Ємчук, М.О. Ячнюк, А.М. Любий // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  -  С. 256-258.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Формування конкурентних переваг у сучасних умовах господарювання
 2. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Характеристика конкурентних переваг ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання (на прикладі ресторанів “Габсбург” та “Карпати” Мигово)
 3. Наталя Матощук (асист. Ємчук Т.В.) Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
 4. Анастасія Кристинюк (асист. Ємчук Т.В.) Водно-рекреаційний потенціал Карпатського регіону як основа менеджменту у водному туризмі
 5. Тетяна Сланіна ( асист. Ємчук Т.В.) Розробка екомаршрутів, як основа розвитку екологічного туризму на територіях ПЗФ (на прикладі Чернівецької області)

Курси

Рекреаційна географія, природно-заповідна справа, основи моніторингу, основи соціально-економічної географії країн та регіонів світу, управління персоналом

Тематика наукових досліджень

Конкурентні переваги ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання
Конкурентноспроможність закладів туристичної сфери

Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні