Цепенда Микола Михайлович

науковий ступінь - кандидат географічних наук,

вчене звання - доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,

посада - асистент

Додаткова інформація:

Дата народження: 20.12.1982 р.

Вступ на географічний факультет ЧНУ – вересень 1999 р.

Початок трудової діяльності на факультеті – вересень 2004 р.

Захист дисертації – жовтень 2010 р.

Тема дисертації – «Оцінка господарської освоєності водноресурсного потенціалу Середнього Придністров’я»

Основні публікації

 1. Цепенда М.М. Питання розвитку управління водним господарством України / М.М.Цепенда // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 138: Географія. – Чернівці: Рута, 2002. – С.37-45.
 2. Гостюк М.Т. Управлінські алгоритми в природоохоронній діяльності / М.Т.Гостюк, М.М.Цепенда / Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 року. – Вип.1 Економічні науки. Ч.2. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – С.352-354.
 3. Цепенда М.В. Проблеми структури, наповнення та інформатизації моніторингу довкілля як чинника збалансованого розвитку України / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 246: Географія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.24-38. (Особистий внесок – 50%; проаналізовано структуру сучасного моніторингу навколишнього середовища, сформульовано висновки)
 4. Цепенда М.М. Деякі проблеми функціонування системи моніторингу довкілля Дністровсько-Прутського регіону / М.М.Цепенда // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування ЧНУ ім.Ю.Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (м.Чернівці, 15-18 грудня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С.91-92.
 5. Цепенда М.В. Основні напрямки розвитку міжнародного туризму та шляхи його екологізації у рамках Єврорегіону "Верхній Прут" / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – С.246-259.
 6. Цепенда М.М. Екоєврорегіон як сучасна форма екологічного транскордонного співробітництва / М.М.Цепенда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Регіон-2006: суспільно-географічні аспекти" (17-18 травня 2006 р., м. Харків). – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2006. – С.30-33.
 7. Цепенда М.М. Аналіз методичних проблем оцінки господарської освоєності водноресурсного потенціалу території / М.М.Цепенда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник; відп. ред. В.К.Хільчевський. – К.: ВГЛ "Обрії", 2008. – Т.15. – С.198-205.
 8. Цепенда М.М. Деякі проблеми термінологічного забезпечення методології та методики оцінки водноресурсного потенціалу / М.М.Цепенда // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С.215-217.
 9. Цепенда М.М. Водні ресурси як об’єкт економічної оцінки в сучасних умовах / М.М.Цепенда // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира (м.Київ, 20-23 березня 2008 р.). – Вип. VI: У 4-х част. – Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К.Закусила. – К.: Обрії, 2008. – С.141-143.
 10. Цепенда М.М. Структурування водноресурсного потенціалу / М.М.Цепенда // Молоді науковці – географічній науці: зб. наук. праць; за заг. ред. проф. Я.Б.Олійника. – К.: Обрії, 2008. – Вип. IV. – С.379-381.
 11. Цепенда М.М. Регіон "Середнє Придністров’я" як об’єкт оцінки рівня господарської освоєності водноресурсного потенціалу / М.М.Цепенда // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С.21-27.
 12. Цепенда М.М. Особливості компонентної економіко-географічної оцінки водноресурсного потенціалу території / М.М.Цепенда // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2009. – №8. – С.90-94.
 13. Цепенда М.М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки гідроенергетичного потенціалу Середнього Придністров’я / М.М.Цепенда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С.211-219.
 14. Цепенда М.М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки асиміляційного потенціалу водних об’єктів / М.М.Цепенда // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва (м.Дніпропетровськ, 28-30 квітня 2009 р.) / За ред. проф. Л.І.Зеленської. – К.: ДНПВ "Картографія", 2009. – Вип. 6. – С.272-273.
 15. Сухий П.О. Економіко-географічна оцінка біоресурсного потенціалу водних об'єктів / П.О.Сухий, М.М.Цепенда // Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10(1). – С.147-150.
 16. Цепенда М.М. Асиміляційний потенціал водних об'єктів: сутність і проблеми трактування / М.М.Цепенда // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19-21 травня 2011 р., м. Суми). – Суми: Вінниченко М.Д., 2011. – С.422-424.
 17. Цепенда М.В. Наукові дослідження розвитку туризму: Розширена навчальна програма / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда. – Чернівці: ЧНУ, 2011 – 23 с.
 18. Цепенда М.М. Екологічні проблеми використання рекреаційного потенціалу водних об’єктів / М.М.Цепенда, Н.Р.Винниченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля" (15-18 травня 2011 р., м. Мукачево-Ужгород). – Мукачево, 2011. – С.507-508.
 19. Цепенда М.В. Методичні підходи до визначення потенціалу водопостачання / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. – 2011. Серія "Географія". – Т.24(63). – №2. – Ч.3. – С.307-311.
 20. Руденко В.П. Методичні особливості економічної оцінки водноресурсного потенціалу території / В.П.Руденко, М.М.Цепенда // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Чернівці, 22-24 вересня 2011 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.217-219.
 21. Цепенда М.М. Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра / М.М.Цепенда // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2012. – №18(243). – С.28-35.
 22. Економічна та соціальна екологія: метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. М.В.Цепенда, М.М.Цепенда. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 16 с.
 23. Конструктивна географія: конспект лекцій / укл. М.М.Цепенда. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 55 с.
 24. Цепенда М.В. Водноресурсний менеджмент / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П.Руденко, М.Т.Гостюк, І.В.Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С.229-254.
 25. Tsependa, M.V., Tsependa, M.M. The Mid-Dniester basin: assessment of integral water-resource potential / Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (ISSN 1338-9432) Vol. 4, No. 6/2016. – P.163-166.
 26. Цепенда М.В. Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – 208 с.
 27. Tsependa, M.V., Tsependa, N.M. & Mel’nik A.A. Current tendencies of change in the streamflow of the tributaries of the middle reach of the Dniester / Geography and Natural Resources (I - 0,27). April 2015, Volume 36, Issue 2, pp 206–213. (DOI: 10.1134/S1875372815020146) (Цепенда М.В. Современные тенденции изменения стока притоков Среднего Днестра / М.В.Цепенда, Н.М.Цепенда, А.А.Мельник // География и природные ресурсы. – 2015. – №2. – С.197-205.)
 28. Цепенда М. Просторовий аналіз економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму в Україні / М.Цепенда, М.Лапушняк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 43. Ч.2. – С.292-300.
 29. Цепенда М.В. Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра / М.В.Цепенда, М.М.Цепенда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник; відп. ред. В.К.Хільчевський. – К.: ВГЛ "Обрії", 2012. – Т.2(27). – С.44-57.
 30. Цепенда М.В. Водноресурсний  менеджмент  :  навч.  посібник  /  М.В. Цепенда, М.М. Цепенда. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. –  240 с.

Цитування

Курси

Водноресурсний менеджмент; водноресурсний потенціал регіонів України; суспільно-географічне прогнозування; географія туризму; конструктивна географія; проблеми регіональної економіки; економіка водного господарства; організація природоохоронної діяльності.

Тематика наукових досліджень

Водноресурсний потенціал (оцінка величини та господарської освоєності); водно-ресурсний менеджмент.