Підгірна Валентина Никифорівна

Асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат економічних наук

Додаткова інформація:

Дата народження: 07.02.1981 р.

у 2004 році закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».

у 2012 році захистила дисертацію на тему: «Формування торговельно-економічних відносин України та Румунії в умовах членства в СОТ» за  спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.02 ДВНЗ «Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана». Диплом кандидата наук від 26 вересня 2012 року.

3 вересня 2014 року працюю на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Підвищено кваліфікацію через Участь у тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (спільний проект Європейська модель регіонального розвитку» №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH) Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна) та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС) (Київ, 04.02.2013-01.07.2013).

Training course “Management and Economics» in the International Institute of Innovations “Science –Education - Development» (Warsaw, Poland). Certificate of Training №30. Total - 150hours. From 1st of February 2017 to 30th of April 2017.

Пройдено міжнародне стажування з 6 по 20 травня 2019 року на кафедрі менеджменту ділового адміністрування і туризму Сучавського університету «Штефан Чел Маре» (Румунія), сертифікат № 21 від 21.05.2019 року.

Автор понад 39 наукових публікацій як вітчизняних так і зарубіжних видань, співавтором 2-х навчальних посібників з грифом МОіНУ; більш як 10 навчальних розробок.

Проводжу тренінги по: тайм менеджменту, самомотивації, персональній продуктивності і саморозвитку, а також проводжу роз’яснювальну роботу по правових аспектах організації власної справи.

Найважливіші публікації

Підручники, навчальні посібники,  методичні вказівки, довідники:

 1. Зибарева О. В., Прядко В. В., Вербівська Л. В., Підгірна В. Н. Національна економіка : навч. посіб. К. : КНТ, 2011. 296 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-109-1 від 10.01.2009 р.).
 2. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для підготовки до державного іспиту з економічної теорії / А.Д. Ворошан, В. Н. Підгірна. Чернівці : БДФА, 2010. 78 с.
 3. Зибарева О. В., Господінова О. І., Підгірна В. Н. Національна економіка : курс лекцій. Чернівці : БДФЕУ, 2012. 12 с.
 4. Комарницький І. Ф., Господінова О. І., Підгірна В. Н., Бойда С. В., Гудима Р. Р., Петращак О. О. Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з економічної теорії (“Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Історія економіки та економічної думки”). Чернівці : БДФЕУ, 2012.
 5. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / М. П. Дранович, О.О. Петращак, В.Н. Підгірна. Чернівці : БДФЕУ, 2013. 173 с.
 6. Зибарева О.В., Підгірна В.Н., Петращак О.О. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник. Чернівці : БДФЕУ, 185 с.
 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни: “Концепція сучасного природокористування” / В.Н. Підгірна. Чернівці : БДФЕУ, 2014. 34 с.
 8. Підгірна В.Н., Бороденко М.А. Економічна думка визначних економістів світу та України : довідник. Чернівці : БДФЕУ, 2014. 180 с.
 9. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та інші. - Чернівці : Чернівецький нац.ун-т ім.Ю Федьковича, 2019. -504 с.
 10. Підгірна В.Н. Менеджмент: тренінговий курс. Навчальний практикум. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 160 с.

Монографії:

 1. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Формування торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом через призму досвіду Румунії». Назва монографії : Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин : монографія / за ред. В.В. Прядка. Чернівці : БДФА, 2010. 637 с.
 2. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Соціально-економічні критерії оптимізації українсько-румунського економічного співробітництва в контексті транскордонного співробітництва». Назва монографії : Транскордонне співробітництво : монографія / за ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. Чернівці : Прут, 2012. 456 с.
 3. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Систематизація теорій двостороннього співробітництва у форматі визначення національних пріоритетів розвитку українсько-румунських економічних відносин» Назва монографії : Трансформації в глобальній економіці та Україна : монографія / за ред. І.М. Школи та О.В. Бабінської; Черн. торг-економ. інститут КНТЕУ. Чернівці : Друк АРТ, 2014. 357 с.
 4. Підгірна В.Н. Назва підрозділу: «Торговельна емерджентність України в глобальному просторі». Назва монографії : Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва : монографія / за ред. Ю.М. Лопатинського; ЧНУ. Чернівці : Місто, 2015. 232 с.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

У наукових фахових виданнях

 1. Дробко В.Н. (Підгірна В.Н.) Формування підприємницького середовища в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. пр. Чернівці, 2005. Вип. 6. С. 196–201. – 0,4 друк. арк.
 2. Підгірна В. Н. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Румунією. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Технодрук, 2008. Вип. 3. Ч. І. С. 103–109. – 0,4 друк. арк.
 3. Підгірна В.Н. СОТ: досвід Румунії та реалії взаємовідносин. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці : Книги ХХІ, 2009. Вип. 4 (36). С. 63–70. – 0,4 друк. арк.
 4. Підгірна В.Н. Еволюція торговельно-економічних відносин між Україною та Румунією. Актуальні проблеми розвитку регіону : наук. зб. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,  2009. Вип. 5.  Т. 2.  С. 55–60. – 0,4 друк. арк.
 5. Підгірна В.Н. Україна в Світовій організації торгівлі: проблеми адаптації та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010.  С. 203–207. –  0,4 друк. арк.
 6. Підгірна В.Н. Реалії конкурентоспроможності АПК України в умовах членства в СОТ. Вісник Львівської державної фінансової академії. Львів : ЛДФА, 2010. № 19. С. 94–101. – 0,4 друк. арк.
 7. Підгірна В.Н. Перспективи розвитку взаємовідносин між Європейським Союзом та Україною. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2011. № 5 (24). С. 315–322. –  0,4 друк. арк.
 8. Підгірна В.Н. Пріоритети співробітництва між Україною та Румунією в умовах євроінтеграційних перетворень. Сталий розвиток економіки. Хмельницький, 2011. № 6 (9).    С.41– 45. –  0,4 друк. арк.
 9. Підгірна В.Н. Розширення рівня відкритості національних економік України та Румунії для зовнішньої торгівлі та інвестицій. Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Харків. 2011. Вип. № 970.  С. 300 – 304. –  0,5 друк. арк.
 10. Школа І. М., Підгірна В. Н. Загальнорівноважна модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків між Україною та Румунією. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці : Книги ХХІ. 2011. Вип. 4 (44). С. 126-132. – 0,6 друк. арк. (Особисто авторові належить 0,4 друк. арк. – розроблено загальнорівноважну модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків.)
 11. Зибарева О.В., Підгірна В. Н Систематизація наукових підходів до визначення девіантної соціалізації економіки регіону. Економічні науки : збірник наукових праць Буковинського університету. Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. С. 172-191.
 12. Комарницький І.Ф., Підгірна В. Н. Стратегічні орієнтири відкритості національних економік України та Румунії. Науковий збірник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» : науковий збірник/ за ред. І.Г. Ткачук. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету  ім.. В. Стефаника,  2012. Вип.5. Т.2. С.75-80.
 13. Підгірна В.Н. Проблеми та перспективи співробітництва України і ЄС. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету Черкаси, 2012. № 4 (24). С. 315-317.
 14. Зибарева О.В., Підгірна В. Н. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. 4 (52). 388 с.
 15. Підгірна В. Н.Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України. Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. Чернівці : БДФЕУ, 2014. Вип. 26. С. 457 - 465.
 16. Підгірна В.Н. Асиметрія торговельного співробітництва України та Румунії. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua
 17. Zîbareva O.V., Pidgirna V.N. Socializarea deviantă a economiei în sistemele sociale regionale în lumina gîndirii ştiinţifice. Economy and sociology theoretical and scientifical jornal. Ministry of Economy of the Republic of Moldova. Chisinau. Nr.4.2012. s.166-174.
 18. Підгірна В.Н. Перспективи співробітництва України з Міжнародним Валютним фондом. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса.  2014. Т. 18, Вип.4. С. 160-169.
 19. Pidhirnа V.N. Diversification forms of euroregional cooperation. Economy and Sociology, theoretical and scientifical journal. Institute of Economy, Finance and Statistics, Academy of Sciences of Moldovа. Chisinau. 2014. Nr.4. s.260-270.
 20. Pidgirna V., Filipchuk N. Diversification of Foreign Trade of Ukraine in the Age of Global Challenges. Рolska i ukraina W dobie transformacji Współpraca transgraniczna, innoWacje,  edukacja i rozWój społeczno-gospodarczy Przemyśl 2014 – 260.
 21. Підгірна В. Н.Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. Вип. 762-763 : Географія.  С. 181-186.
 22. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Конвергенція зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. Чернівці : БДФЕУ, 2015. Вип. 28. Ч. 1.  С. 401-408.
 23. PIDHIRNA V., CHUBREY O. Diversification of the foreign trade under the global changes.  Scientific journal "EUREKA: Social and Humanities". Эстония, 2016. №3.
 24. Pidgirna V., Chubrey  O. IMPERATIVES OF SYSTEM-BASED REFORMATION OF UKRAINIAN ECONOMICS IN CONDITIONS OF CRISIS- The USV Annals of Economics and Public Administration. Suceava, 2016. 2 (24).
 25. Підгірна В., Анкуца П. Еволюція теоретичних концепцій економічної регіоналістики. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017.  С.26-32. https://drive.google.com/file/d/1GzYTfJcwF8InsJWYKawKPdTwJf3DhQvs/view
 26. Pidgirna V. Filipchuk N.POSITION OF UKRAINE IN THE INTERNATIONAL ECONOMY. The USV Annals of Economics and Public Administration. - Suceava.  2019.  2 (30). P.95-101. URL: http://www.seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.19,ISSUE_2(30),2019_fulltext.pdf  (ISSN 2285-3332)
 27. Підгірна В., Чубрей О. Реформування української економіки в умовах кризи. Інфраструктура ринку. Одеса. №30. 2019. С.62-67. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/12.pdf

В інших виданнях

 1. Підгірна В. Н. Трансформації корпоративних утворень у економічних системах сучасності. Генезис інституційної системи транзитивних економік : матеріали ХХVIII Міжнар. наук.-практ. конф.  Чернівці : Рута, 2008.  С. 139–141. – 0,2 друк. арк.
 2. Підгірна В.Н. Прогалини у взаєминах між Україною та Румунією. Українська наука ХХІ століття : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.   Київ,  2009. С. 88–89. – 0,3 друк. арк.
 3. Підгірна В.Н. Шлях Румунії до СОТ, уроки для України. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Буковинської державної фінансової академії, 22–23 жовтня 2009 р. Чернівці : Рута, 2009.  С. 38–40.  – 0,2 друк. арк.
 4. Підгірна В.Н., Арич М. І. Сучасний стан українсько-румунського економічного співробітництва. Zpravy vedecke ideje-2009 : мaterialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference, 27 жовтня –5 листопада 2009 р. Praha, 2009.  Р. 42–46.  – 0,3 друк. арк. - (Особисто авторові належить 0,1 друк. арк. – проаналізовано передумови співробітництва між Україною та Румунією на сучасному етапі).
 5. Підгірна В.Н., Михайлюк Ю. І. Досвід країн у подоланні економічної кризи. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Буковинської державної фінансової академії, 22–23 жовтня 2009 р.  Чернівці : Рута, 2009. С. 38–40. – 0,2 друк. арк. - (Особисто авторові належить 0,1 друк. арк. – проаналізовано досвід приєднання до СОТ Румунії).
 6. Підгірна В. Н. Структурна перебудова національної економіки після вступу України до СОТ. Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 25–26 берез. 2010 р. / МФУ, МОНУ, БДФА [та ін.]. Чернівці : Рута, 2010. С. 88–90. – 0,2 друк. арк.
 7. Підгірна В.Н. Роль взаємовідносин між Україною та Румунією в умовах членства в СОТ. Трансформація господарського механізму в умовах кризи : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. молодих учених і студентів, 15–17 квітня 2010 р. Чернівці : ЧНУ, 2010. С. 216–217. – 0,2 друк. арк.
 8. Підгірна В.Н., Городюк А. Б. Ринок праці в Україні: міграційні виклики. Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно- правове забезпечення відтворюючих процесів на шляху до економіки знань : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Чернівці : Рута, 25–26 листопада 2010 р. С. 114–117.
 9. Підгірна В.Н., Боднарук Н. І. Реалії сьогодення в умовах євроінтеграційних перетворень. Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 19–21 травня 2011 р.). Київ, 2011. Вип. 4. С. 47–51.
 10. Підгірна В.Н. Формування торговельних відносин між Україною та Румунією в умовах євроінтеграційних перетворень. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 19–21 жовтня 2011 р.). Черкаси, 2011.С. 56–60.
 11. Підгірна В.Н. Систематизація підходів до розуміння сутності теорій міжнародної торгівлі в історичній ретроспективі. Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Чернівці, 2011. С. 33-36.
 12. Комарницький І. Ф. , Підгірна В. Н. Теоретичні основи конвергенції країнових моделей в умовах глобалізації світового господарства. Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23 лист. 2012 р., м. Чернівці) / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. Чернівці : [БДФЕУ], 2012. С. 46 – 49.
 13. Підгірна В.Н., Попович Г.В. Кластери – новітня форма організації економіки України. Економічна наука 21 століття: реалії та перспективи. Дніпропетровськ, 2013. № 6. С. 123-130.
 14. Підгірна В.Н. Генезис теоретичних поглядів на регіональний розвиток. Економіка і управління: проблеми науки та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції (12-13 грудня 2013 року). Дніпропетровськ. 2013. Вип. 5. С. 85-87.
 15. Підгірна В.Н. Парадокси розвитку людського капіталу та економічна конвергенція. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин» (м. Київ, 6-7 червня 2014 р. ). Миколаїв, 2014. С. 124-127.
 16. Pidhirnа V.N. Position of Ukraine in the international economy Convergența de modele economice Ucraina și România. Constitutia si sociatatea contemporane: coord Mihai Apostolache. Bucuresti : Editure universitore, 2014. С.407-413.
 17. Підгірна В. Н. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів. European Integration. History,Present,Perspective: International conference (Lviv,15-16 of April) proceedings and scientific essays / NGO Society Initiatives Institute. Lviv, 2015. 124 p.
 18. Підгірна В.Н. Дослідження проблем та перспектив для сільськогосподарських виробників в контексті трансформаційних змін. Влада та управління. Чернівці, 2016. Вип. 15. С.17-26.
 19. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика теоретичних концепцій економічної регіоналістики. International scientific-practical integration of business structures strategies and tehnologies, February 23, 2018 Tbilisi, Georgia. p.128 -131.
 20. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика «соціального пристижу» в контексті еволюційних змін. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р. Чернівці (Україна) ; Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. С. 58-61.
 21. Підгірна В., Філіпчук Н. Парадигми регіональних досліджень в умовах трансформаційних змін. Матеріали ІV Міжнар. Шумпетерівської конференції (3-4 жовтня 2018 р.). Чернівці : ЧНУ, 2018. С. 145-147
 22. Підгірна В., Філіпчук Н. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування: уроки для України. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017.  С. 50-52.

Курси

Менеджмент, основи менеджменту

Тематика наукових досліджень

Нові форми транскордонного співробітництва, туристична індустрія, інституційне забезпечення регіональної економіки, інтеграційні перетворення в умовах глобальних викликів, правові аспекти підприємницької діяльності, диференціація та інтеграція менеджменту