Видатні люди – вихідці з кафедри

Місевич Корній Миколайович

Доктор географічних наук, професор. Народився 6 червня 1931 року в с. Шипинці Чернівецької області. Закінчив географічний факультет Чернівецького університету в 1961 році. З 1963 року в Інституті географії СО РАН – лаборант, аспірант, молодший науковий співробітник, учений секретар.

В 1968 році захистив кандидатську дисертацію “Типы расселения в связи с хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском округе”, в 1989 роцы – докторську дисертацію “Географические основы формирования системи расселения в районах хозяйственного освоения Сибири”. З 1992 року – зав. лабораторії географії населення Інституту географії та професор Іркутського держуніверситету.

 

Писаренко Світлана Марківна

Народилася 24 грудня 1937 року ум. Гомелі (Республіка Білорусь). У 1961 році закінчила Чернівецький державний університет, географічний факультет з відзнакою.

У 1990 році захистила докторську дисертацію (доктор географічних наук) на тему “Трудові ресурси і територіальна структура сусрільно-територіального комплексу (економіко-географічні аспекти дослідження)” у Відділенні географії Інституту геофізики НАН України.

Вчене звання професора отримала у 1994 році зі спеціальності “Розміщення продуктивних сил, економіка районів України”.

 

Хомра Олександр Улянович (1946 – 2006 рр.) В 1970 році закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію (кандидат економічних наук), а в 1991 році – докторську дисертацію та отримав учену ступінь доктора географічних наук.

Автор майже 300 наукових праць, в тому числі дві книги та 14 колективних монографій, багато статтей, опублікованих в наукових виданнях України,Росії, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини.

 

Краснопольський Олексій Васильович

В 1993-1995 рр. видав у Санкт-Петербурзі бібліографічний науковий довідник “Отечествинные географы”. В 1996 році Краснопольському О.В. за цю працю було присуджено золоту медаль імені Ф.П. Літке, в 1999 р. – нагороджено Почесною грамотою Президії Російського географічного товариства за великі заслуги перед географією і Географічним товариством. У цьому ж році О.В. Краснопольського запрошено на роботу у Волинський державний університет імені Лесі Українки, де в 1999 – 2002 рр. він завідувач кафедри фізичної географії. Наукові успіхи в Україні відзначені значком “Відмінник освіти України” (2001) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Був автором понад 150 наукових праць із географії населення, демографії, економіки, історії географічної науки, в тому числі більше 10 книг. Серед них “Население и трудовые ресурсы Донбасса” (1977, у співавторстві); “Отечественные географы” в трьох томах (1993-1995); “География республики Адыгея” (1995, 2001); “Научный потенциал географической науки”; “Россия. Развитие географии на Кавказе” (1999); “Труженики науки Адыгеи” (2001)

Романюк Михайло Дмитрович

Романюк Михайло Дмитрович. Методологія і практика регулювання міграційного руху населення за умов перехідної економіки: Дис… д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. -К., 1999. – 436 арк. – Бібліогр.: арк. 406-431.

 

Джаман Михайло Олексійович народився у серпні 1953 року в сім’ї сільських учителів на Прикарпатті ( с. Бучачки Івано-Франківської області ). Після закінчення середньої школи на „відмінно”, вступив до Чернівецького державного університету, який закінчив у 1975 році зі спеціальності економіко-географ.

Трудову діяльність розпочав учителем географії на житомирському Поліссі за направленням Міністерства народної освіти України. Там же був обраний звільненим секретарем парторганізації хмелерадгоспу „Прогрес”.

Після повернення на Прикарпаття був направлений у 1981 році на службу в органи МВС України. У січні 1985 р. переведений на Крайню Північ (м. Норильськ), де відпрацював 11 років. Одночасно займався дослідженням сільського і промислового господарства Єнісейської півночі і усього Заполяр’я колишнього Радянського Союзу. Розробив методику економічної оцінки оленячих пасовищ, і в 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Науково-дослідному інституті сільського господарства нечорноземної зони РФ у Пушкіні – Санкт-Петербурзі. З 1995 по 2005 роки Михайло Олексійович проживав у Санкт-Петербурзі і працював у провідних вищих навчальних закладах Росії.

У вересні 2005 року повернувся в Україну на постійне проживання. Є науковим керівником декількох аспірантів, які працюють над кандидатськими дисертаціями з географії та економіки. Перший пошукач в Україні захистився у березні 2008 р. Джаман М.О. є автором біля сотні (96) наукових праць з економіки та управління національним господарством, в т. ч. 12 монографій і 3-х навчальних посібників. В даний час у співавторстві готуються до випуску ще 3 монографії з питань етногеографічних аспектів розвитку глобалізації і регіоналізації в сучасному світі, стратегії розвитку міжнародної кооперації і організації управління та умов оплати праці

 

Жук Микола Васильович. Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону дисертація д-ра екон. наук: 08.01.01. / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2003

 

Масловська Людмила Цезарівна. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика: дс… д-ра екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України . – К., 2004.